دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392 
3. تأثیر تحمل ابهام بر باورهای فراشناختی و درگیری تحصیلی دانشجویان

صفحه 31-47

فاطمه شاطریان محمدی؛ فاطمه علیزاده؛ اعظم نیکوکار