پیش بینی آگاهی فراشناختی و مؤلفه های آن بر اساس هدف های پیشرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور

2 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حـاضر پیش­بینی آگـاهی فراشناختی و مؤلفه­های آن بر اساس هدف­های پیشرفت در دانشجویان دانشگاه مازندران می­باشد.
روش: روش پژوهش به­کار رفته در این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می­باشد. نمونه تحقیق شامل 300 نفر از دانشجویان پسر بودند. برای انتخاب نمونه از روش نمونه­گیری تصادفی چند مرحله­ای استفاده شد. برای سنجش متغیرهای مورد نظر از پرسشنامه هدف­های پیشرفت میدگلی و همکاران، و خرده­مقیاس هدف تبحرگریز اندرو و همکاران  و پرسشنامه­ی آگاهی فراشناختی شرا و دنیسون استفاده شد.
یافته­ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین هدف­های پیشرفت و فراشناخت رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین بین مؤلفه­های فراشناخت (دانش­شناختی، دانش خودگردانی، دانش بیانی، دانش روشی، دانش موقعیتی، برنامه­ریزی، نظارت، مـدیریت اطلاعـات، عیب­زدایی و ارزیابی)  با هدف­های تبحرگرا و عملکردگرا رابطه مثبت معناداری مشاهده شد. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که، بین  هدف تبحرگریز  با فراشناخت، دانش خودگردانی، دانش موقعیتی، نظارت، مدیریت اطلاعات، عیب­زدایی و ارزیابی رابطه مثبت معنادار و با دانش­شناختی، دانش بیانی رابطه معناداری مشاهده نشده است. همچنین بین هدف عملکرد گریز با فراشناخت، دانش شناختی، دانش روشی، دانش موقعیتی، نظارت و ارزیابی رابطه­ی مثبت معنادار و با دانش خودگردانی و مدیریت اطلاعات رابطه­ی منفی معنادار مشاهده شد و با دانش بیانی، دانش روشی و عیب­زدایی رابطه معناداری مشاهده نشد. هم­چنین نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که،  بین هدف­های پیشرفت (تبحرگرا، تبحرگریز، عملکردگرا و عملکردگریز) با فراشناخت رابطه­ی چندگانه وجود دارد. همچنین نتایج به­دست آمده نشان داد که، حدود 17 درصد واریانس فراشناخت توسط متغیرهای هدف­های پیشرفت تبیین می­شود.
نتیجه­گیری: بر اساس یافته­های پژوهش، بین هدف­های پیشرفت با فراشناخت و مؤلفه­های آن رابطه وجود دارد. هم­چنین هدف­های پیشرفت واریانس قابل توجهی از فراشناخت را تبیین می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the Metacognitive Awareness and its components based on achievement goals

نویسندگان [English]

  • hossein zarea 1
  • rajabali mohammad zadeh 2
چکیده [English]

Objective: The present study aimed Predicting the Metacognitive Awareness and its components based on achievement goals amongst student in Mazandaran University. The research had a descriptive correlation method.
Method:The research sample comprised 300 male students selected by using randomly multi-stage sampling. To assess related variables, Achievement Goals Questionnaire developed by Midgley et al, and Mastery- Avoidance Goal Orientation Sub- scale designed by Andrew et al, as well as Meta cognitive Awareness Inventory made by Schraw and Dennison were used.
Results::The results from research showed that there was a significant positive relationship between achievement goals and meta cognition. Correspondingly, the relationships of meta cognitive components (knowledge of cognition, knowledge of regulation, declarative knowledge, procedural knowledge, conditional knowledge, planning, monitoring, information management, debugging and evaluation) with mastery –approach goal orientation and performance –approach goal orientation were found to be significantly positive. Besides, results of the research uncovered that no significant positive link of mastery – avoidance goal orientation with knowledge of cognition, knowledge of regulation, conditional knowledge, monitoring, information management, debugging  and evaluation and also that no significant link of mastery – avoidance goal orientation with knowledge of cognition and declarative knowledge were observed. While performance –avoidance goal orientation correlated significantly and positively with meta cognition, knowledge of cognition, procedural knowledge, conditional knowledge, monitoring and evaluation, it showed significantly negative correlation with knowledge of regulation and information management. Additionally, no significant relationship was discovered among performance- avoidance goal orientation, declarative knowledge, procedural knowledge and debugging.
The results from multivariate regression analysis proposed that multiple relationships existed between achievement goals (mastery approach, mastery -avoidance, performance - approach and performance – avoidance) and meta cognition. Finally, based on the results provided by the present research, achievement goals variables accounted for approximately 17% of meta cognitive variance.
Conclusion: Based on these findings, there is a relationship between the achievement goals  with Metacognition and its components. Also explain the significant variance in the achievement goals  of Metacognition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • achievement goals
  • Metacognition
  • Knowledge of cognition
  • Knowledge of regulation
- رمضانی، فرشاد (1389)؛ بررسی روابط ساده و چندگانه هدف­های پیشرفت، عزت نفس و شایستگی ادراک شده با رفتارهای کمک طلبی و عملکرد تحصیلی در دانش­آموزان پسر اول دبیرستان شهرستان ایذه، پایان­نامه کارشناسی­ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
- دلاورپور، محمدآقا (1387)؛ پیش­بینی آگاهی فراشناختی و پیشرفت تحصیلی بر اساس جهت­گیری هدف پیشرفت. فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، شماره 9، 65-91.
- سیف، علی­اکبر (1385)؛ روانشناسی پرورشی، تهران: انتشارات آگاه، چاپ اول.
- کدیور، پروین (1383)؛ روانشناسی تربیتی، تهران: انتشارات سمت، چاپ هشتم.
- یزدی، امیر امین و عالی، آمنه (1384). بررسی تاثیر سبک­های مدیریت کلاس بر رشد مهارت­های فراشناختی دانش آموزان. مجله تعلیم و تربیت، شماره 93، 73-90.
- Al-Harthy, I. S., & Was, A. (2010). Goals, efficacy and metacognitive self-regulation: A path analysis. International Journal of Education, 2(1(, 1-20.
- Andrew, J., Elliot, A. J., Holly, A., & Mcgregor, M. C. (2001). A 2×2 achievement goal framework.  Journal of Personality and Social Psychology, 3, 501-519.
- Coutinho, S. A., & Neuman, G. (2008). A model of metacognition, achievement goal orientation, learning style and self-efficacy. Learning Environment Research, 11, 131-151.
- Cubukcu, F. (2009). Metacognition in the classroom. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1, 559-563.
- Elliot. A. J. (2005). A conceptual history of the achievement goal construct. In A. J.
- Elliot & C. S. Dweck (Eds.), Handbook of competence and motivation. New York: Guilford.
- Elliot, A. J., & Dweck, C. S. (2005). Competence as the core of achievement motivation. In A. J. - Elliot & C. S. Dweck (Eds.), Handbook of competence and motivation. New York: Guilford.
- Hafsteinsson, L. G. (2004). The interactive effects of achievement goals and task complexity on effort, mental focuse and engagement. Unpublished Dissertation. Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA.
- Hoy, A. W. (2004). What do teachers know about self-efficacy? Paper presented at the annual meeting of American Educational Research Association, San Diego, CA.
- Liem, A. D., Lau, S., & Nie, Y. (2008). The role of self-efficacy, task value and achievement goals in predicting learning strategies, task disengagement, peer relationship and achievement out come. Contemporary Educational Psychology, 33, 486-512.
- King A. (1990). Reciprocal peer questioning. Clear House. 64(2):131-6.
- Midgley, C., Maehr, M. I., Hruda, L. Z., Anderman, E., Anderman, L., Freeman, K. E., Gheen, M., Kumar, R., Middletton, M. J., Nelson, J., Roeser, R., & Urdan, T. (2000).  Manual for adaptive learning scales (PALS).  Ann Arbor, MI: University of Michigan.
- Pintrich, P. R. (2000).  Multiple goals, multiple pathways: The role of goal orientation in learning and achievement.  Journal of Educational Psychology, 92, 544-555.
- Schmit, M. C., & Newby, T. J. (1986). Metacogniton relevance to instructional design. Journal of Instructional Development, 9(4), 29-33.
- Schraw, G., & Dennison, R. S. (1994). Assessing metacognitive awareness. Contemporary Educational Psychology, 19, 460-475.
- Sungur, S., & Senler, B. (2009). An analysis of Turkish high school student’s metacognition and motivation. Educational Research and Evaluation, 15(1), 45-62.        
- Zimmerman, B. J. (2000). Self- efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology, 25, 82-91.