مقایسه‌ی باورهای فراشناختی و نگرانی آسیب‌شناختی در دانش آموزان مبتلا به نشانگان اختلال اضطراب امتحان و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان

2 دانشجوی دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

4 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

5 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه تبریز

چکیده

هدف: فراشناخت یک مفهوم چندوجهی است، که دربرگیرنده­ی دانش، فرآیندها و راهبردهایی است که شناخت را ارزیابی، نظارت و یا کنترل می­کنند. هدف این پژوهش بررسی مقایسه­ی باورهای فراشناختی و  نگرانی آسیب­شناختی در دانش آموزان مبتلا به نشانگان اختلال اضطراب امتحان با دانش­آموزان عادی بود.
روش: در این مطالعه علی- مقایسه­ای، تعداد 670 نفر از دانش آموزان دبیرستانی شهر تبریز به صورت تصادفی خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب و به پرسشنامه­ی اضطراب امتحان اسپیل برگر پاسخ دادند. سپس تعداد 100 دانش آموز که مبتلا به اختلال اضطراب امتحان بودند انتخاب و با 100 دانش آموز عادی همتا شدند. همچنین آنها علاوه بر اطلاعات دموگرافیک، به پرسشنامه­های باورهای فراشناختی ولز و کارترایت، و نگرانی پنسلوانیا  پاسخ دادند. داده­ها با روش تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد که بین نمرات دانش­آموزان مبتلا به اضطراب امتحان و عادی در مؤلفه­های باورهای فراشناختی و نگرانی آسیب شناختی تفاوت معناداری وجود داشت (P<0.01).
 نتیجه­گیری: باورهای فراشناختی عوامل مؤثری در سلامت روانی دانش­آموزان است؛ و می­توان با تغییر فراشناخت­هایی که شیوه تفکر منفی و ناسازگارانه، و همچنین باورهای منفی عمومی را زیاد می­کنند، سلامت روانی دانش­آموزان را بهبود بخشید.
 

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of the metacognitive beliefs and pathological Worry in students with Test anxiety disorder symptoms and normal students

نویسندگان [English]

  • ali farhadi 1
  • yazdan movahedi 2
  • haniyeh kharazi notash 3
  • arezao lashani 4
  • reza mohammad zadeghan 5
چکیده [English]

Objective: Background and aim: Metacognition is a multi-dimensional concept including knowledge, processes, and strategies for appraisal, monitoring, and cognition control. The present study aimed at comparing the components of meta-cognitive beliefs and pathological Worry in students with test anxiety disorder symptoms and normal students. 
Method: By using cluster-random sampling and answer to spellberger Anxietytest questioner, In this causal comparative study 670 students were selected from high school Students of Tabriz. Then 100 students with test anxiety disorder were selected and matched with 100 normal student. Also they answered demographic questions and the Penn State Worry Questionnaire (PSWQ) as well as Wells and Cartwright metacognitive questionnaire. Data were analyzed with multivariate analysis of variance.
 Results: The results showed that there was significant differences between the scores of students with test anxiety and normal students in components of the metacognitive beliefs and pathological Worry (P<0. 01).
Conclusion:  Metacognitive beliefs are effective factors in student's general health. Also, it is possible to promote students’ mental health by changing metacognition beliefs which enhance maladaptive and negative thinking styles and general negative beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metacognitive beliefs
  • Pathological Worry
  • test anxiety
-    ابوالقاسمی، عباس (1381)؛ اثربخشی دو روش درمانی آموزش ایمن­سازی در مقابل استرس و حساسیت­زدایی منظم در کاهش اضطراب امتحان دانش­آموزان دوم دبیرستان شهرستان اهواز. مجله­ی روان­شناسی 8(3): 59-50.
-    ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد (1384)؛ آزمونهای روانشناختی. اردبیل: انتشارات باغ رضوان.
-    شیرین­زاده دستگیری، صمد (1385)؛ مقایسه باورهای فراشناختی و مسئولیت­پذیری در بیماران دچار اختلال وسواسی- اجباری، اضطراب منتشر و افراد بهنجار. پایان­نامه کارشناسی­ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز.
-    محمودی عالمی، قهرمان (1379)؛ بررسی تأثیر قاطعیت درمانی بر میزان اضطراب تحصیلی دانش­آموزان مدارس راهنمایی و دبیرستان­های دولتی شهرستان قائم شهر سال (1378)؛ پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
-    مهرابی­زاده هنرمند، مهناز؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نجاریان، بهمن و شکرکن، حسین (1379)؛ بررسی میزان همه­گیرشناسی اضطراب امتحان بر رابطه­ی خودکارآمدی و جایگاه مهار آن با توجه به متغیر هوش. مجله علوم تربیتی و روانشناسی. سال هفتم، دوره سوم، شماره 1 و 2: 72-55.
 
-  Artino, Jr. A. R. (2008). Learning online: understanding academic success from a self- Regulated learning perspective, Unpublished Doctoral Dissertation, Connecticut University.
-  Barlow, D. (2002). Anxiety and its disorders: The nature and treatment of anxiety and panic. (2nd Ed). New York: Guilford Press.
-  Borkovec, T. D., & Roemer, L. (1995). Perceived functions of worry among generalized anxiety disorder subjects: Distraction from more emotionally distressing topics? Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 26, 25-30.
-  Borkovec, T. D., Robinson, E., Pruzinsky, T., & DePree, J. A. (1983). Preliminary exploration of worry: Some characteristics and processes. Behaviour Research and Therapy, 21, 9-16.
-  Cartwright . Hatton, S. , & Wells, A. (1997). Beliefs about worry and intrusions: The metacognitions questionnaire. Journal of Anxiety Disorders. 11: 279 . 315.
-  Covin, R., Ouimet, A. J., Seeds, P. M., & Dozois, D. J. A. (2008). A meta-analysis of CBT for pathological worry among clients with GAD. Journal of Anxiety Disorders, 22, 108-116.
-  Davey, G. L. , & Wells, A. (2006). worry and its psychological disorders. John Wiley & Sons, Ltd, England.. Wells, A. (2000). Emotional disorders and metacognition: Innovative cognitive therapy. Jhon Wiley & Sons. LTD.
-  Davis, W., & Lysaker, L., (2005). Cognitive behavioral therapy and functional and meta-cognitive outcomes in schizophrenia: A single case study. Cognitive and Behavioral Practice, 12 (4), 468-478.
-  Ellis, D. M. , & Hudson, J. L. (2010). The metacognitive model of generalization anxiety disorder in children and adolescents, Clin Child Fam Psycho Rev, 13: 151-163.
-  Everson, H.T., Smodlaka, I. & Tobias, S. (1994). Exploring the relationship of test anxiety and metacognition on reading test performance: A cognitive analysis. Anxiety, Stress, and Coping, 7 (1), 85-96.
-  Jong-Meyer, R. D., Beck, B., & Riede, K. (2009). Relationships between rumination, worry, intolerance of uncertainty and meta-cognitive beliefs. Personality and Individual Differences, 46, 547-551.
-  Kaplan, A. (2008). Clarifying metacognition, self-regulation and selfregulated learning: What the purpose? Educational Psychology Review, 20, 477-484.
-  Keieth, N., & Frese, M. (2005). Self-regulation in error management training: Emotion Control and Meta-cognition as Mediators of Performance Effects. Journal of Applied Psychology, 90, 677-691.
-  Knouse, L. E. (2008). AD/HD, Meta memory, and Self- Regulation in context, unpublished Doctoral Dissertation, faculty of The Graduate school, Greensboro University.
-  Matthews, G., Hillyard, E.J., & Campell , S.E. (1999). Meta-cognition and maladaptive coping as components of test anxiety. Clinical Psychology and Psychotherapy, 6, 111-126.
-  Roussis, p. , & wells, A. (2008). Psychological factors predicting stress symptoms. Metacognition, Thought control and varieties of worry, Anxiety, Stress & Coping, 21 (3), 213- 225.
-  Rygh, J. L., & Anderson, W. C. (2004). Treating generalized anxiety disorder: Evidence-based, tools and techniques. New York: Guilford Press.
-  Spada, M. M. , Georgiou, G. A. , & Wells, A. (2010). The relationship among metacognition, attention al control, and state anxiety. Cognitive Behavior Therapy, 39 (1), 64 . 71.
-  Speilberger, C.D. (1980). Preliminary Professional Manual for the Test Anxiety Inventory, Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press.
-  Spielberger, C.D., & Vagg, P.R. (1995). Book: Test anxiety: Theory, assessment and treatment, Washangton DC, US: Taylor and Francis.
-  Stober, J., & Esser, K. (2002). Effective of emotive- rational therapy in treatment of test anxiety. Journal of Rational- Emotive and Cognitive-Behavior Therapy, 20(5), 465- 479.
-  Tan,s. Moulding, R. , Nedeljkovic, M. , & Kyrios, M. (2010). Metacognitive, Cognitive and Developmental predictors of Generalized Anxiety disorder symptoms, Clinical Psychologist, 14 (3), 84- 89.
-  Thiede, K.W., Anderson, M, A., & Thrriault, D. (2003). Accuracy of meta-cognitive monitoring affects of learning of text. Journal of Educational Psychology Association, 95(1), 66-73.
-  Wells, A. (1995). Metacognition and worry: A cognitive model of generalized anxiety disorder. Behavioral and cognitive psychotherapy. 23: 301-320.
-  Wells, A. (2005). The metacognitive model of G. A. D: Assessment of meta-worry  and  Relationship  with  DSM-IV  Generalized  Anxiety Disorder, Cognitive therapy and Research,29 (1), 107-121
-  Wells, A. (2010). Metacognitive Therapy for anxiety and depression Cognitive behavioral therapy book reviews, 6 (1): 1-4.
-  Wells, A. , & Carter, K. (2010). Further tests of a cognitive model of generalized anxiety disorder: Metacognition and worry in GAD, panic disorder, Social phobia, depression and non-patients. Behavioral therapy. 32: 85-102
-  Wells, A. , & Papageorgiou, C. (1995). Worry and the incubation of intrusive images following stress. Behavior al Research and therapy. 33: 579-583.
-  Wells, A. Certwright-Hatton, S. (2004). A short form of metacognitons  uestionnaire. Behaviour Research and therapy, 42(40): 385-396.
-  Yaris, S. (2010). The mediating role of Meta Cognition on the relationship among depression / Anxiety/ Negative impact of life experiences and smoking dependence. Unpublished, M. S Dissertation.