دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، آبان 1399، صفحه 1-225