دوره و شماره: دوره 8، شماره 14، تیر 1399، صفحه 1-240