دوره و شماره: دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-240