پیش‌بینی اضطراب مدرسه در دانش‌آموزان براساس باورهای فراشناختی و حمایت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی اضطراب مدرسه در دانش‌آموزان براساس باورهای فراشناختی و حمایت اجتماعی انجام شد.
روش: پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه پژوهش دانش‌آموزان دورة دوم متوسطة شهر اراک بودند. 235 دانش‌آموز (125 پسر و 110 دختر) به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه حمایت اجتماعی، پرسشنامه فراشناخت ولز و کارترایت هاتن و مقیاس اضطراب مدرسه پاسخ دادند. داده­های حاصل به‌وسیله آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام­به­گام تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از همبستگی پیرسون نشان داد که بین باورهای فراشناختی و اضطراب مدرسه رابطة مثبت معنی‌داری وجود دارد (01/0>p)، بین حمایت اجتماعی و اضطراب مدرسه نیز رابطة منفی معنی‌داری وجود دارد (01/0>p). نتایج تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که خرده مقیاس‌های باورها­ی منفی در مورد کنترل‌ناپذیری افکار، حمایت دیگران و اطمینان شناختی ضعیف به‌طور معنی‌داری، 1/30 درصد از واریانس اضطراب مدرسه را تبیین می‌کنند (001/0>p).
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها می‌توان گفت باورهای فراشناختی و حمایت اجتماعی، اضطراب مدرسه در دانش‌آموزان را پیش‌بینی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting School Anxiety among students Based on Metacognitive Beliefs and Social Support

نویسندگان [English]

  • Faezeh Adibnia 1
  • Hasan Shams Esfandabad 2
1 PhD student, Department of Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Objective: The present study aimed to predicte the school anxiety among students based on metacognition and social support.
Method: The present study was a descriptive-correlational study. The population of this study was all second grade high school students in Arak city. 235 students (125 males and 110 females) were selected by multistage cluster random sampling method and they answered Social Support Questionnaire (SS-A), Wells and Cartwright- Hatton MetaCognition Questionnaire (MCQ) and school anxiety scale. The data were analyzed through Pearson correlation test and stepwise regression.
Result: The results of Pearson correlation test showed that there is a significant positive relationship between metacognitive beliefs and school anxiety (p<0/01), there is also a significant negative relationship between social support and school anxiety (p<0/01). Results of stepwise regression showed that the subscales of negative beliefs about the uncontrollable thoughts, support of others and poor cognitive confidence significantly explain 30/1 percent of the variance of school anxiety (p<0/001).
Conclusion: According to the results, it can be said that metacognitive beliefs and social support are anticipant of school anxiety among students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • School Anxiety
  • Metacognition
  • Social Support
  • Student
بشارت، محمدعلی؛ میرجلیلی، رقیه‌السادات و بهرامی احسان، هادی. (1394). «نقش واسطه‌ای باورهای فراشناختی و نارسایی تنظیم شناختی هیجان در رابطة بین کمال‌گرایی شناختی و نگرانی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر»، مجله اصول بهداشت روانی، 17(3)، 122-115.
بهمن، بهاره؛ کیامنش، علیرضا و ابوالمعالی، خدیجه. (1392). «مقایسة اضطراب مدرسه و مؤلفه‌های آن در دانش‌آموزان پایه چهارم در دو سیستم ارزشیابی سنتی و توصیفی»، فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 39، 107-93.
پورسید، سید مهدی؛ متولی، محمدمسعود؛ پورسید، سیدرضا و ابراهیمی، زهرا. (1394). «رابطة استرس ادراک‌شده، کمال‌گرایی و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانشجویان»، مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 8(3)، 194-187.
حسن‌وند، مهدی؛ روشن، رسول و حسن‌وند، مسعود. (1392). «رابطة باورهای فراشناختی با علائم اضطراب اجتماعی (اجتناب، ترس و ناراحتی فیزیولوژیک) در جمعیت غیربالینی». مجله پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، 5، 70-55.
ستاری نجف‌آبادی؛ ریحانه و حیدری، حسن. (1393). «اثربخشی مشاوره با رویکرد فراشناختی در اضطراب امتحان دانش‌آموزان»، مجله علوم رفتاری، 9(1)، 32-27.
صاحب‌الزمانی، محمد؛ نوروزی‌نیا، روح‌انگیز؛ آلیلو، لیلا و رشیدی، علی. (1389). «بررسی تأثیر آموزش ابراز وجود بر عزت‌نفس و قاطعیت دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه»، مجله پزشکی ارومیه، 21(1)، 53-48.
قائدی، غلامحسین و یعقوبی، محمد. (1387). «بررسی رابطه‌ی بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراک‌شده و ابعاد بهزیستی در دانشجویان دختر و پسر»، مجله‌ ارمغان دانش، 13(2)، 81-69.
مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز؛ ابوالقاسمی، عباس؛ نجاریان، بهمن و شکرکن، حسین. (1379). «بررسی میزان همه‌گیرشناسی اضطراب امتحان و رابطة اضطراب امتحان با خودکارامدی و جایگاه مهار با توجه به متغیر هوش. مجله­ی علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 3(1)، 72-55.
Almedia, L. (2008). “The effect of different strategies to facility achievement of different educational objectives”. Journal of Psychology, 3(25), 32-39.
Au, A., Lai, M., Lau, K.M. (2009). “Social support and Well- being in dementia family caregivers”. Journal of Aging & Mental Health, 13, 761-768.
Barahmand, U. (2009). “Metacognitive profiles in anxiety disorders”. Journal of Psychiatry Researech, 169(3), 240-243.
Davis, W., Lysaker, L. (2005). “Cognitive behavioral therapy and functional and metacognitive out comes in schizophrenia”. Journal of Cognitive and Behavioral Practice, 12(4), 468-478.
Dewi, N., Mangunsong, F. (2012). “Contribution of students perception toward teacher goal orientation and students goal orientation as a mediator in test anxiety on elementary final exams”. Journal of Social and Behavioral Sciences, 69, 509-517.
Demir, Y., Kutlu, M. (2016). “The relationship between Loneliness and Depression: Mediation Role of Internet Addiction”. Journal of Educational Process, 5(2), 97-105.
Ditzen, B., Schmid, S. & Strauss, B. (2008). “Adult attachment and social support interact to reduce psychological but not cortisol responses to stress”. Journal of psychosomatic Research, 64(5), 479-486.
Gilber, R. C., Beckmann, E. A., Jordan, A. M., Kashikar, S., Jastrowski, M. (2019). “Characterizing social and academic aspects of school anxiety in pediatric chronic pain”. Journal of pain, 35(7), 625-632.
Gonzalves, C., Ingles, C. J., Sanmartin, R., Vicent, M., Fernandez-Sogorb, A., Garcia-Fernandez, J. M. (2018). “A cluster analysis of school refusal behavior: Identification of profiles and risk for school of anxiety”. Journal of Educational Research, 90, 43-49.
Keieth, N., Frese, M. (2005). “Self- regulation in error management training: Emotion control and metacognition as mediators of performance effects”. Journal of Applied Psychology, 90, 677-691.
Kostyunina, N.Y., Drozdikova, Z. (2016). “Adolescents school anxiety correction by means of mandala art therapy”. Journal of Environmental & Science Education, 11(6), 1105-1116.
Landman- Peeters, K. M., Hartman, C. A., Vanderpompe, G., Denboer, J.A., Minderaa, R.B., ormel, J. (2005). “Gender differences in relation between social support, problems in parent-off spring, communication, and depression and anxiety”. Journal of Social Science & Medicine, 60(11), 2549-2559.
Marino, P., Sirey, J. A., Raue, P., Alexopoulos, G. (2008). “Impact of social support and self- efficacy on functioning in depressed older edults with chronic obstructive pulmonary disease”. Journal of Chron Obstruct Pulmon Dis, 3(4), 713-718.
Nelson, T.O., Stuart, R.B., Howard, G., Crawley, M. (1999). “Metacognition and clinical psychology a priminary framework for research and practice”. Journal of Psychology and Psychotherapy, 6(2), 73-80.
Orgiles, M., Martinez, I., Miguel, S., Marzo, J., Medrano, L., Espada, J. (2016). “Spanish validation of school anxiety scale-teacher report”. Journal of Child Psychiatry Human Development, 48(5), 714-720.
Ozyazicioglu, N., Buran, G. (2014). “Social support and anxiety levels of parents with disabled children”. Journal of Rehabilitation Nursing, 39(5), 225-231.
Rappo, G., Alesi, M., Pepi, A. (2017). “The effect of school anxiety on self-esteem and self –handicapping in pupils attending primary school”. Journal of Developmental Psychology, 14(4), 465-476.
Romero, D. H., Riggs, SH. A., Ruggero, C. (2015). “Coping, family support, and psychological symptoms among student Veterans”. Journal of Counseling Psychology, 62(2), 242-252.
Sarason, I.G. (2006). “Test anxiety, stress, and social support”. Journal of Personality, 49(1),101-114.
Tuna, T. & Unalan, H. (2007). “Quality of life of primary caregivers of children with cerebral palsy”. Journal of Developmental Medicine & Child Neurology, 46(9), 647-649.
Spada, M. M., Georgiou, G. A., Wells, A. (2010). “The relationship among metacognitions, attentional control, and state anxiety”. Journal of Cognitive Behaviour Therapy, 39(1), 64-71.
Spada, M. M., Nikcevic, A. V., Moneta, G. B., Wells, A. (2008). “Metacognition faces”. Journal of Behavior and Research and Therapy, 40, 677-687.
Thied, K. W., Anderson, M. A., Thrriault, D. (2003). “Accuracy of metacognitive monitoring affects of learning of text”. Journal of Educational Psychology Association, 95(1), 66-73.
Valizade, M., HassnVandi, S., Mehrabizade, M., Afkar, A. (2013). “Effectiveness of group metacognitive therapy for student's metacognitive beliefs and anxiety”. Journal of Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 1555- 1558.
Veenman, M., Kerseboom, L. & Imthorn, C. (2000). “Test anxiety and metacognitive skillfulness”. Journal of Anxiety, Stress & Coping, 13(4), 391-412.
Yilmaz, A., Gencoz, T., Wells, A. (2011). “The Temporal precedence of metacognition in the development anxiety and de pression symptoms in the context of life stress”. Journal of Anxiety Disorder, 25(2),389-396.
Yu, Y., Hu, J., Efrid, J. T., Mccoy, T. P. (2013). “Social support, coping strategies and health related quality of life among primary caregivers of stroke survivors in China”. Journal of Clinical Nursing, 22(15), 2160-2170.