ارزیابی عملکرد آموزشی و تربیتی مراکز پیش‌دبستانی شهر همدان بر اساس فلسفه‌ی تربیتی اشتاینر (الگوی والدورف)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه برنامه‌ریزی درسی، پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش

چکیده

هدف: هدف پژوهش ارزیابی عملکرد آموزشی و تربیتی مراکز پیش‌­دبستانی شهر همدان بر اساس فلسفه‌­ی تربیتی اشتاینر (الگوی والدورف) بود.
روش: روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه­‌ی آماری شامل کلیه مربیان مراکز پیش‌دبستانی دارای پنج سال سابقه استان همدان در سال تحصیلی 98-1397 بودند که تعداد کل آن‌ها 220 نفر بود. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 135 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع­‌آ‌وری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی عملکرد آموزشی و تربیتی مراکز پیش‌دبستانی براساس الگوی والدورف بود. روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، محاسبه شد. پایایی ابزار با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0/89 به‌دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌­ها از شاخص‌­های آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، آزمون نرمال بودن توزیع داده‌­ها کالموگروف-اسمیرونف و آزمون t تک گروهی استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد وضعیت موجود برنامه درسی مراکز پیش‌­دبستانی بر اساس الگوی والدورف در مؤلفه­‌های تفکر شهودی، تخیل، استعلا، احیای تجارب شخصی، آموزش مبتنی بر بازی، فعالیت‌­محوری و آموزش اصیل و واقعی مطلوب و بالاتر از میانگین می‌­باشد.
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های تحقیق می‌توان گفت اگر از الگوی والدروف در مراکز پیش‌دبستانی استان همدان استفاده شود، می‌توان بازده‌های آموزشی و تربیتی این مراکز را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Educational and Instructional Performance of Hamadan Preschool Centers Based on Steiner Educational Philosophy (Waldorf Model)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Pourdavood 1
  • Mohammadreza Yousefzadeh 2
  • Reza Kachoueian Javadi 3
  • Ghodsi Ahghar 4
1 PhD student in Philosophy of Education, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Bu Ali Sina University
3 Assistant Professor, Department of Educational Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Curriculum Planning Department, Research Institute, Ministry of Education
چکیده [English]

Objective: The main purpose of this research was to assess theeducational and instructional performance of Hamadan preschool centers based on Steiner educational philosophy (Waldorf model).
Methods: The research method was descriptive survey. The statistical population includes all educators of preschool centers with five years work experience in Hamedan Province in the academic year of 1381-89, the total number of which was 222 people. Using the table Krejcie and Morgan and simple random sampling method, 131 people were selected as a statistical sample. The collection tool was the information of a researcher-made questionnaire evaluating the educational performance of preschool centers based on the Waldorf model. The validity of the questionnaire was calculated using confirmatory factor analysis. Instrument reliability using Cronbach's alpha test 2/98 Obtained. The collected data were analyzed using descriptive statistic indices such as frequency, percentage, table, mean, standard deviation and Kalmogrov-Smironov & one sample T test.
Results: Findings showed that the current situation of preschool curricula based on Waldorf model in the components of intuitive thinking, imagination, transcendence, revival of personal experiences, play-based education, activity-oriented and genuine and real education is desirable and above average.
Conclusion: According to research finding, it will be noted that if preschool centers use Waldorf model, their educational and instructional outcomes will be increased

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preschool Centers
  • Indtructional Performance
  • Educational Performance
  • Assessment
  • Waldorf Model
اسپادک، برنارد. (2001). آموزش در دوران کودکی، ترجمه محمدحسین نظری­نژاد (1380)، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
حبیبی، پریسا، احمدی قراچه، علی‌محمد. (1390). الگوهای جهانی آموزش پیش از دبستان. تهران: سروش.
حبیبی، پریسا. (1386). بررسی تطبیقی سه رویکرد رجیو امیلیا (ایتالیا)، والدورف (آلمان) و بانک استریت (آمریکا) به‌منظور ارائه راهکارهایی برای آموزش‌وپرورش پیش از دبستان در جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی.
کورتیس، آدری. (2004). برنامه درسی و آموزشی دوره دبستان و پیش‌دبستان. ترجمه خادمی، محسن؛ یوسف­زاده، محمدرضا؛ فلاحی، ویدا؛ حیدرزادگان، علیرضا (1384). شیراز: مشکات قلم.
علوی، سید محمود. (1391). بررسیعناصربرنامهآموزشفلسفهبهکودکاندردوره‌یپیش ازدبستان. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته آموزش‌وپرورش پیش‌دبستانی.
قاسم­پور مقدم، حسین. (1396). «مبانی و عناصر برنامه‌ریزی مدارس والدورف آلمان». فصلنامه پژوهش در برنامه درسی، 2(27)، 7-1.
کول، ونیتا. (2011). برنامه آموزش‌وپرورش در دوره پیش از دبستان. ترجمه فرخنده مفیدی (1396)، تهران: سمت.
گرامی­پور، مسعود. (1393). مبانی نظری و کاربرد نظریه‌های اندازه‌گیری در علوم رفتاری. تهران: تمدن علمی.
میرز، لاورنس اس، گامست، گلن، گارینو، ا. جی. (2006). پژوهش چند متغیری کاربردی، (طرح و تفسیر)، پاشا شریفی، حسن، فرزاد، ولی اله، رضاخانی، سیمین دخت، حسن‌آبادی، حمیدرضا، ایزنلو، بلال، حبیبی، مجتبی؛ (1391)، چاپ دوم، تهران: رشد.
میرز، لاورنس اس، گامست، گلن، گارینو، ا. جی. (2006). پژوهش چند متغیری کاربردی، (طرح و تفسیر). پاشا شریفی، حسن، فرزاد، ولی اله، رضاخانی، سیمین دخت، حسن‌آبادی، حمیدرضا، ایزنلو، بلال و حبیبی، مجتبی؛ (1391)، تهران: رشد.
میلر، جی، پی. (1983). نظریه‌های برنامه درسی. ترجمه محمود مهر محمدی (1394)، تهران: سمت.
Association of Waldorf Schools of North America. (2014). Study of Waldorf graduates in the USA, Part I, Part II
Boland, N. (2015). “The globalization of Steiner education: Some considerations”, Research on Steiner Education, 6, 192-202.
Burrows, L. (2013). “Shadow play: mindfulness and reflection in Waldorf education”, Research on Steiner Education, 4(1), 142-159.
Goldshmidt, G. (2013). “How Waldorf School graduates cope with the challenges they face during military service: a ten-year overview”. Research on Steiner education, 3(2), 99-110.
Hallam, J. Egan, S. & Kirkham, J. (2016). “An investigation into the ways in which art is taught in an English Waldorf Steiner school”. Thinking skills and creativity, 19, 136-145.
Howard, S. (2012). The Essentials of Waldorf Early Childhood Education. published in Gateways, the newsletter of the Waldorf Early Childhood Association of North merica.
Jennifer, G., Turning, T. (2008). Overview of all Australian academic studies of Steiner education and Steiner philosophy: Creating Dialogue between Rudolf Steiner and 21st Century Academic Discourses.
Kirkham, J. A. & Kidd, E. (2015). “The effect of Steiner, Montessori, and National Curriculum education upon children’s pretence and creativity”. Journal of Creative Behavior, 51(1), 20-34.
Larsson, Abigail L, Alan J. Daly, and Carol VanVooren. (2012). Twenty Years and Counting: A Look at Waldorf in the Public Sector Using Online Sources. Current Issues in Education 15:3.
Martzog, P. Kuttner, S. & Pollak, G. (2016). “A comparison of Waldorf and non-Waldorf student-teachers’ social-emotional competencies: can arts engagement explain differences?”, Journal of Education for Teaching, 42(1), 66-79.
Moore, L. (2016). “Seeking authenticity in a Waldorf classroom”. Research on Steiner Education, 7(2), 66-87.
Orkin, K. (2012). Are Work and Schooling Complementary or Competitive for Children in Rural Ethiopia? A mixed-methods study. In: Bourdillon, M. and Boyden, J. (Eds.) Childhood Poverty: Multidisciplinary Approaches. Hound mills, Basingstoke: Palgrave Macmillan 298-315.
Randoll, D. & Peters, J. (2015). “Empirical research on Waldorf education”. Educar em Revista, 56, 28-39.
Rawson, M. (2011). “Democratic leadership in Waldorf schools”. Research on Steiner Education, 2(2), 1-15.
Ruhnau, C. (2017). “The investigation of teaching mathematics in Waldorf classes”. Research on Steiner Education, 8(1), 58-72.
Von Wright, M. (2014). On the possibility of novelty: Subjectivity and Intersubjectivity in Teaching. RoSE–Research on Steiner Education.
Ward, G. M. (2013). A study of teachers' perspectives on Montessori students' transition to a traditional high school. Unpublished doctoral dissertation, University of South Carolina.
Wong, J. & Rao, N. (2015). “The evolution of early childhood education policy in Hong Kong”. International Journal of Childhood Care and Education Policy, 9, 1-16.