تدوین پرسشنامه جامع گریت و تأثیر آن در یادگیری زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه رازی

2 دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه رازی

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت گریت برای یادگیری زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی هدف پژوهش حاضر ساخت ابزاری دقیق و مناسب جهت سنجش گریت برای زبان‌آموزان می‌باشد.
روش: روش این پژوهش با توجه به اهداف آن توصیفی بوده است که با لحاظ جامعه‌ی آماری مدرسان و زبان‌آموزان ایرانی در مؤسسات زبان شهرهای تهران و همدان صورت گرفته است. ابزار پژوهش پرسشنامه گریت به زبان انگلیسی به‌عنوان زبان دوم، با توجه به تعاریف سازه، فهرست‌ها، طبقه‌بندی‌ها و پژوهش‌های پیشین طراحی شده است.
یافته‌ها: برای تحلیل داده‌های پژوهش از روش تحلیل‌های تأییدی و اکتشافی با استفاده از نمودار اسکری، آزمون‌های کرویت بارتلت، کفایت نمونه‌برداری کایسر میراولکین، تحلیل عاملی با چرخش واریماکس، آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتیجه تحلیل عاملی با استفاده از روش واریماکس و براساس آزمون اسکری بیان‌گر وجود 4 مقیاس "تلاش سخت برای یادگیری زبان انگلیسی"، "علاقه به یادگیری زبان انگلیسی"، "تمرین زیاد برای یادگیری زبان انگلیسی" و "داشتن هدف برای یادگیری زبان انگلیسی" بوده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون (833/0) و مقیاس‌های؛ تلاش (78/0) علاقه‌مندی (84/0) تمرین (81/0) هدفمندی (82/0) به‌دست آمده است.
نتیجه‌گیری: بنابراین می‌توان گفت پرسشنامه گریت در شرایط کنونی EFL در ایران ابزاری معتبر، با روایی بالا برای کاربرد در پژوهش‌های آموزشی، زبانشناختی و روان‌زبانشناسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing an ELT context-specific Grit instrument

نویسندگان [English]

  • Saman Ebadi 1
  • Hiwa Weisi 1
  • Zahra Khaksar 2
1 Assistant Professor
2 PhD. student
چکیده [English]

Objective: With consideration of the importance of grit for learning English as a foreign language (EFL), the present study aimed to develop and validate an EFL grit instrument whose items are specific to EFL context. 

Method: A Methodology of this research was descriptive and participants of this study were EFL teachers and learners in Hamadan and Tehran Language Institutes. This questionnaire was developed reviewing the existing literature and exploring EFL experts’ perceptions.

Results: The piloting and testing of the tentative model through exploratory and confirmatory data analyses with the use of scree plot, Bartlett’s test of sphericity, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure of sampling adequacy and warimax rotation on a sample of 306 EFL learners indicated the existence of four reliable factors of “Trying Hard to Learn English (0.78)”, “Having Interest in Learning English (0.84)”, “Practicing a lot in order to Learn English (0.81)” and “Having Goal for Learning English (0.82)” and the reliability of 0.83 for the whole questionnaire.
Conclusion: So, it could be said that, the present questionnaire is a reliable and valid instrument for applied educational, linguistics and psycholinguistics researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • grit
  • Learning؛ Evaluation؛ validation
جاودان، موسی. (1393). «ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه مشکلات یادگیری درس زبان انگلیسی در مدارس متوسطه». دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 3(4)، 121-107.
یارمحمدی واصل، مسیب؛ نارنجی‌ها، هومان و رفیعی، حسن. (1389). «ساخت و اعتباریابی آزمون مهارت‌های زندگی در افراد وابسته به مواد». فصلنامه علمی ‌پژوهشی رفاه اجتماعی، 10(39)، 176-151.
یعقوبی، ابوالقاسم؛ جهان، فائزه؛ کردنوقابی، رسول و رشید، خسرو (1393). «اثر آموزش هدف‌گذاری بر اهداف پیشرفت و انگیزه». دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 5(3)، 105-91.
Brown, J. D. (2001). Using Surveys in Language Programs. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
Brown, T. A. (2006). Confirmatory Factor Analysis for Applied Research. The Guilford Press. New York London.
Barsade, S. and Gibson, D. (2007). “Why Does Affect Matter in Organizations?”, ACAD MANAGE, PERSPECT, 21(1), 36-59.
Busha, C.H. and Harter, S.P. (1980). Research Methods in Librarianship: Techniques and Interpretations. Academic PressInc., Orlando.
Carrier Lyon, A. (2014). Teaching and Fostering Qualities Related to Grit. Unpublished, Doctorate of Education thesis. New England College. UMI Number: 3636966.
Dornyei. Z. (2003). Questionnaires in Second Language Research: Construction, Administration, and Processing. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Duckworth, A.L.; Kirby, T.A.; Tsukayama, E.; Bernstein, H. and Ericsson, K. A. (2011). “Delibrate practice spells success: Why grittier competitors triumph at the national, spelling bee”. Social Psychological and Personality Science, 2, 174-181.
Duckworth, A. L.; Peterson, C.; Matthews, M. D.; Kelly, D. R. (2007). “Grit: Perseverance and passion for long-term goals”. Journal of Personality and Social Psychology. 92, 1087-1101.
Duckworth, A. L.; Quinn, P. D. (2009). “Development and validation of the Short Grit Scale (Grit–S)”. Journal of Personality Assessment. 91, 166-174.
Eisenberger, R. and Mauriello Leonard, J. (1980). “Effects of Conceptual Task Difficulty on Generalized Persistence”. The American journal of psychology, 9(3), 285-298.
Ericsson, K. A. and Charness, N. (1994). “Expert Performance; its structure and Acquisition”, American Psychologist. 49(8), 725-747.
Flick, Uwe (1998). An Introduction to Qualitative Research. London: Sage Publication.
Johnson, K. and Johnson, H. (1999). Encyclopedic Dictionary of Applied Linguistics: A Handbook for Language Teaching. Blackwell Publishers. Second edition. Oxford, UK.
Holstein, James A. and Gubrium, Jaber F. (1995). The Active Interview. Thousand Oaks, CA: Sage, Publication.
Johnson, P. R. and Indvik, J. (1997). “The scourge of the workplace: depression at work”, Journal of Workplace Learning, 9(1), 12-16.
Karami, H. (2015). “Exploratory Factor Analysis as a Construct Validation Tool: (Mis) applications in Applied Linguistics Research”. TESOL Journal. 6(3), 476-498
Kline, R. B. (2015). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. Guilford Press. Fourth Edition. New York London.
Locke, E.A.; Shaw, K.N.; Saari, L.M. and Latham, G.P. (1981). “Goal setting and task performance: 1969-1980”. Psychological Bulletin. 90, 125-152.
Mitchell, J. V. (2015). Acquisition, Development and Demonstration of Grit among Latina Teachers from The Central San Joaquin Valley. Unpublished Doctorate ofEducation thesis. Benerd School of Education. Education Administration and Leadership University of the Pacific. Published by ProQuest: 3725318.
Moeller, A. K. and Catalano, T. (2015). “Foreign Language Teaching and Learning”. International Encyclopedia for Social and Behavioral Sciences, 2nd Edition. 9,327-332
Pallant, J. (2016). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS (4th edition ed.). Crows Nest Austrailia: Allen and Unwin. 
Rubin, H. J. and Rubin, I.S. (1995). Qualitative interviewing: the art of hearing data. London: Sage Publications.
U.S. Department of Education, Office of Educational Technology (2013). Promoting Grit, Tenacity, and Perseverance: Critical Factors for Success in the 21st Century, Washington, DC.
Vainio, M. and Daukantait, D. (2015). “Grit and Different Aspects of Well-Being: Direct and Indirect Relationships via Sense of Coherence and Authenticity”. Journal of Happiness Studies. 17(5), 2119-2147.
Von Culina, K.R.; Tsukayama, E. and Duckworth, A.L. (2014). “Unpacking grit: Motivational correlates of perseverance and passion for long-term goals”. Journal of Positive Psychology, 9, 306-312.