تأثیر آموزش از راه دور مبتنی بر موک بر درگیری تحصیلی و مؤلفه‌های آن در دانشجویان دانشگاه پیام نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه پیام‌نور، ایران

2 مدرس گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام‌نور، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش از راه دور (مبتنی بر موک) بر درگیری تحصیلی و مؤلفه‌های آن در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز کرمان می‌باشد.
روش: روش پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی بود. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمان می‌باشند که 40 نفر از آن‌ها (20 نفر گروه کنترل و 20 نفر گروه آزمایش) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. درس مربوطه در 4 جلسه هشت ساعته به‌مدت یک ماه برای گروه آزمایش از طریق فناوری موک و با استفاده از الگوی طراحی آموزشی تدوین شده، تدریس شد و گروه کنترل با همان روش معمول کلاسی آموزش دیدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه درگیری تحصیلی زرنگ (1391) است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد در متغیر درگیری تحصیلی میانگین گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بوده است (01/0P< و 69/42=F)، پس نتیجه گرفته می‌شود استفاده از الگوی آموزش مبتنی بر فناوری در آموزش از راه دور در افزایش درگیری تحصیلی دانشجویان مؤثر بوده است. در مؤلفه‌ی درگیری شناختی با (016/0P< و 82/12=F)، در مؤلفه‌ی درگیری انگیزشی با (016/0P< و 93/31=F)، در مؤلفه‌ی درگیری رفتاری با (016/0P< و 50/23=F)، پس از تعدیل نمرات پیش­آزمون، تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل معنادار است؛ پس نتیجه گرفته می‌شود استفاده از الگوی آموزش مبتنی بر فناوری در آموزش از راه دور در افزایش درگیری شناختی، انگیزشی و رفتاری دانشجویان مؤثر بوده است.
نتیجه‌گیری: بنابراین آموزش با موک بر افزایش میزان درگیری تحصیلی و مؤلفه‌های آن در دانشجویان در درس تکنولوژی آموزشی تأثیر مثبت دارد. براساس نتایج حاصله، پیشنهاد می‌شود از فناوری موک برای غنی‌سازی آموزش سایر دروس دانشجویان دانشگاه پیام نور استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of distance education (based Mooc) on academic engagementand its components among the students of PNU

نویسندگان [English]

  • fariba dortaj 1
  • maryam rajabiyan dehzireh 2
1 university of payamnoor
2 Tehran Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to investigate the effect of distance education (based on mooc) on academic engagement and its components among students in Kerman Payam Noor University.
Method: The research method was quasi-experimental. The statistical population is students of Kerman Payam Noor University, which) were selected 40 of them as sample (20 students in the control group and 20 students in experimental group by Sampling method is Single-stage cluster sampling. The lessons were taught in 4 sessions of eight hours for one month for the experimental group through mooc technology and using an educational design pattern and the control group was trained in the same way as the usual class.The instrument used in this study is academic engagement questionnaire of Zerang (1391).
Findings: The results showed The findings of the study indicated that the average of the experimental group was higher than the control group in the academic engagement variable (F=42.69 P<0.01) Therefore, it is concluded that the use of a technology-based education model in distance education has been effective in increasing students' academic engagement. In the cognitive engagement component (F=12.82 P<0.016), in the motivational engagement component with (F=31.93 P<0.016), in the component of behavioral engagement with (F=23.50 P<0.016), After adjusting for the pre-test scores, the difference between the experimental and control group is significant. Therefore, it is concluded that the use of technology-based education model in distance education has been effective in increasing cognitive, motivational and behavioral engagement of students.
Conclusion: So teaching with technology (Mooc) has a positive impact on increasing academic engagement and its components among the students in educational technology. The results suggest that technology (Mooc) is used to enrich teaching of other lessons of PNU.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mooc technology
  • distance education
  • Academic Engagement
اکبرپور زنگلانی، محمدباقر؛ زارع، حسین؛ اکرامی، محمود و ملکی، حمید. (1395). «پیش‌بینی درگیری تحصیلی عاطفی و خودپنداره تحصیلی براساس ساختار اجتماعی-آموزش و ادراک از محیط‌های آموزشی: بررسی نقش تعدیلی نوع آموزش (آموزش از راه دور و حضوری)»، مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 8(1)، 101-69.
اعتضادی، مریم؛ عارفی، مژگان و آقا کثیری، زهره. (1388). «مشکلات مراکز آموزش از دور از دیدگاه دبیران و دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان»، دانش و پژوهش در علوم تربیتی و برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد خوراسگان اصفهان، شماره 23، 177-149.
دانشور، میترا. (1392). طراحی الگوی برنامه آموزش و پشتیبانی مدرسان آموزش از راه دور (شیوه مجازی). پایان‌نامه دکتری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام­نور.
درتاج، فریبا؛ زارعی زوارکی، اسماعیل و علی­آبادی، خدیجه. (1396). «طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش از راه دور مبتنی بر موک برای دانشجویان»، مجله روانشناسی تربیتی، 13(44)، 108-83.
رضایی، عیسی؛ زارعی زوارکی، اسماعیل؛ حاتمی، جواد؛ علی­آبادی، خدیجه و دلاور، علی. (1396). «تدوین الگوی طراحی آموزشی دوره‌های برخط آزاد انبوه مبتنی بر نظریه یادگیری ارتباط‌گرایی»، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 12(1 و 2)، 86-65.
زرنگ، رمضانعلی (1391). رابطه سبک‌های یادگیری و درگیری تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد روانشناسی تربیتی. دانشگاه فردوسی مشهد.
ژان چارلز پامرول، ایو اپلبوین، کلر ثوری. (1395). موک‌ها: طراحی، کاربرد و مدل‌های کسب و کار، ترجمه معصومه مطور، خدیجه علی آبادی و ناصر مزینی. 1395 انتشارات سفیر قلم، انتشار کتاب به زبان اصلی 2015).
سواری، کریم. (1391). «بررسی میزان رواج اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان (دختر و پسر) دانشگاه پیام نور در اهواز»، دو فصلنامه علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی، 1(2)، 64-63.
صابر، سوسن و پاشاشریفی، حسن. (1392). «پیش‌بینی ابعاد درگیری تحصیلی براساس سبک‌های هویت در دانش‌آموزان دختر پایه اول دبیرستان‌های دولتی تهران»، مجله پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، سال دهم، دوره دوم، شماره 11، پیاپی 38، 85-72.
فرج اللهی، مهران؛ سرمدی، محمدرضا و نعمتی، ‌هاشم. (1388). «مطالعه نیازسنجی آموزشی نظام آموزش از دور دانشگاه پیام نور در راستای فرصت‌های یکسان آموزشی از دیدگاه اعضای هیات علمی ‌و دانشجویان»، مجله اندیشه‌های نوین تربیتی، 5(3)، 186-145.
محمدی، محمود. (1393). «آموزش از راه دور و مسائل مرتبط با آن». ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی، 242، 70-65.
معینی کیا، مهدی؛ آریانی، ابراهیم؛ زاهد بابلان، عادل؛ موسوی، طیبه و کاظمی، ‌سلیم. (1395). «مطالعه عوامل مؤثر بر اجرای دوره‌های همگانی آموزش آزاد درون‌خطی (موک) در آموزش عالی (پژوهش آمیخته». دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ۹(۶)، ۴۵۸-۴۷۰.
Alumu, S. and Thiagarajan, P. (2016). “Massive Open Online Courses and E-learning in Higher Education”, Indian Journal of Science and Technology, Vol. 9(6), 1-10, DOI: 10.17485/ijst/2016/v9i6/81170.
Boyle, F.; Kwon, J.; Ross, C. and Simpson, O. (2010). “Student–student mentoring for retention and engagement in distance education”. Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, 25(2), 115-130.
Chen, P. R.; Gonyea, R. and Kuh, G. (2008). Learning at a distance: Engaged or not? Innovate, 4(3), 1-9.
Chin-Yuan Sun, J. and Rueda, P. (2012). “Situational interest, computer self-efficacy and self-regulation: Their impact on student engagement in distance education”. British Journal of Educational Technology, 43(2), 191-204.
Dierov, D. and Hilden, P. (2016). “Leveraging Technology and Education Improves Acute Graft-Versus-Host Disease Assessment and Data Capture”. Biology of Blood and Marrow Transplantation, 22, 105-106.
Finn, J. D. (1998). “Parental engagement that makes a difference”. Educational leadership, 55(8), 20-24.
Fredricks, J.; Blumenfeld, P. and Paris, A. (2004). “School engagement: Potential of the concept, state of the evidence”. Review of Educational Research, 74(1), 59-109.
Joo,K. P.; Andrés, C. and Shearer, R. (2014). “Promoting Distance Learners’ Cognitive Engagement and Learning Outcomes: Design-Based Research in the Costa Rican National University of Distance Education”, The international review of research in open and distributed learning, Vol. 15, No. 6, 188-210.
Israel, M. (2015). “Effectiveness of integrating MOOCs in traditional classrooms for undergraduate students”, IRRODL, 16(5), 102-118.
Lowery, B. and Spector, N. (2014). “Regulatory Implications and Recommendations for Distance Education in Prelicensure Nursing Programs”. Journal of Nursing Regulation, 5(8), 24-33.
Lennbrink, E. A. and Penterich, P. R. (2003). “The role of self-efficacy belief in student engagement and learning in the classroom”. Reading and writing quarterly, 19, 119-130.
Li, Q. and Baker, R. (2017). “Understanding Engagement in MOOCs”, Proceedings of the 9th International Conference on Educational Data Mining, 605-606.
Misut, M. and Pokorny, M. (2015). “Does ICT improve the efficiency of learning?”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 177, 306-311.
Pintrich, P. R. and De Groot, E. V. (2003). “Motivational and Self-Regulated Learning Components of Classroom Academic Performance”, Journal of Educational Psychology, Vol. 82(1), 33-40.
Parry, M. A. (2013). “Star MOOC Professor Defects-at Least For Now”. Chronicle of Higher Education Subscribe Today, 60(1), 10-14.
Rodrigues, O. (2014). “MobiMOOC2012: A New Tree Structure for the Delivery of Connectivist MOOCs”, Turkish Online Journal of Distance education, 15(1), 41-49.
Robinson, C. C. and Hullinger, H. (2008). “New Benchmarks in Higher Education: Student Engagement in online Learning”. Journal of Education for Business, 84(2), 101-109.
Sinha, T.; Jermann, P.; Li, N. and Dillenbourg, P. (2014). Your click decides your fate: Inferring information processing and attrition behavior from mooc video clickstream interactions. arXiv preprint arXiv:1407.7131.
Tuncay, S. and Zafer, C. (2010). “Using algorithms for evaluation in web based distance education”. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 1777-1780.
Taylor, C.; Veeramachaneni, K. and O'Reilly, U. M. (2014). Likely to stop? predicting stopout in massive open online courses. arXiv preprint arXiv:1408.3.
Vayre, E. and Vanthorn, A. M. (2016). “Psychological Engagement of Students in Distance and Online Learning”, Journal of Educational Computing Research, Volume: 55 issue: 2, page(s): 197-218, https://doi.org/10.1177/0735633116656849.
Wang, M. and Eccles, S. (2013). “School context, achievement motivation, and academic engagement: A longitudinal study of school engagement using a multidimensional Perspective”, Learning and Instruction, 28, 12-23.
Willms, J. D. (2003). Student engagement at school: A sense of belonging and participation: Results from PISA 2000. Paris: Organization for EconomicCo-operation and Development (OECD).
Yang, C. (2016). “Learning methodologies for wireless big data networks: A Markovian game-theoretic perspective”. Neurocomputing, 174, 431-438.