اثربخشی آموزش مهارت‌های خودآموزی بر آگاهی فراشناختی و مشکلات دستخط دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه با آسیب در بیان نوشتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز

2 استادیار گروه آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز

3 دانشیار گروه آموزش کودکان استثنایی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف: اختلال یادگیری ویژه با آسیب در بیان نوشتاری بر عملکرد تحصیلی و اجتماعی افراد تأثیر منفی دارد. به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثربخشی آموزش مهارت‌های خودآموزی بر آگاهی فراشناختی و مشکلات دستخط دانش‌آموزان پسر دارای اختلال یادگیری ویژه با آسیب در بیان نوشتاری انجام شد.
روش: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش­آزمون -پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش همه دانش‌آموزان پسر با اختلال یادگیری ویژه با آسیب در بیان نوشتاری پایه­های دوم تا ششم ابتدایی مدارس عمومی شهرستان خرامه در سال تحصیلی 94-1393 بودند که از بین آن­ها نمونه­ای به حجم 32 نفر به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جاگماری شدند، به طوری که هر گروه 16 نفر بودند. از هر دو گروه پیش­آزمون به عمل آمد و گروه آزمایش مداخله آموزش مهارت‌های خودآموزی را در 15 جلسه دریافت کردند در حالی که گروه کنترل این مداخله را دریافت نکردند و در پایان برای هر دو گروه پس‌آزمون اجرا شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه آگاهی فراشناختی پانائورا و فیلیپو (2005) و سیاهه محقق‌ساخته مشکلات دست‌خط (کشاورزی، 1394) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل‌‌ کوواریانس یک‌متغیره، تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش مهارت‌های خودآموزی بر بهبود آگاهی فراشناختی و مشکلات دست‌خط تأثیر معنی­دار داشته است (01/0>p).
نتیجه‌گیری: بنابر­این اجرای مداخله آموزش مهارت‌های خودآموزی در بهبود آگاهی فراشناختی و مشکلات دست‌خط دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه با آسیب در بیان نوشتاری مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Self-Instruction Skills Training on Metacognitive Awareness and Handwriting Problems of Students having Specific Learning Disorder with Impairment in Written Expression

نویسندگان [English]

  • fatmeh keshavarzi 1
  • setare shojaee 2
  • ghorban hemati 3
چکیده [English]

Aim: specific learning disorder with impairment in written expression has a negative effect on social and academic performance of individuals. So the aim of this study was to examine the effectiveness of self- instruction skills training on metacognitive awareness and handwriting problems of boy students having specific learning disorder with impairment in written expression. 
Method: The study conducted under the quasi-experimental method with pre- and post-test along with the control group. The sample of the study included 32 subjects (16 for experimental group and 16 for control group), were selected by available sampling Method, among second to six grade elementary students in " schools for regular education" in Kherame. Subjects randomly assigned in experimental and control groups. Metacognitive awareness scale(Panaoura & Philippou, 2005) and a researcher made handwriting problems checklist (Keshavarzi, 2015) were used as a tools of data collection in before and after Intervention. Experimental group sequentially received 15 sessions of self- instruction skills training. The data were analyzed by using of analysis of covariance (ANCOVA).
Results: The results indicated that the scores of experimental group in metacognitive awareness and handwriting problems were improved after intervention (P<.01).
Conclusion: Therefore, we can conclude that self- instruction skills training improving the metacognitive awareness and handwriting problems of students having specific learning disorder with impairment in written expression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self- Instruction
  • Metacognitive Awareness
  • handwriting problems
  • specific learning disorder with impairment in written expression
بختیاری اسفندقه، فروغ؛ مولوی، حسین؛ و ملک پور، مختار. (1381). «تأثیر شیوه آموزش به خود دستور دادن بر عملکرد حل مسئله ریاضی و میزان توجه دانش‌آموزان دختر تکانشی». تازه‌های علوم شناختی، 4(1)، 47-37.
پارسونز، ر؛ هینسون، اس. ال؛ و ساردو-براون، د. (2000). روان‌شناسی تربیتی: تحقیق، تدریس، یادگیری. اسدزاده، حسن؛ اسکندری، حسین (1388) تهران: عابد.
رضایی، علی‌اکبر. (1385). تأثیر ارزشیابی توصیفی بر ویژگی‌های شناختی، عاطفی و روانی-حرکتی دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 85-1384. رساله دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
شیخ‌الاسلامی، راضیه. (1384). ارائهمدلیبراییادگیریخودتنظیمیزبانانگلیسی )رسالهدکتری(. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شیراز.
صفری، یحیی و مرزوقی، رحمت‌الله. (1388). «بررسی مقایسه­ای ابعاد آگاهی­های فراشناختی دانش‌آموزان دوره راهنمایی تحصیلی». فصلنامه نوآوری­های آموزشی، 42(11)، 134-119.
کاظمی، حمید؛ کشاورزیان، فهیمه؛ و قربانی، مریم. (1390). «بررسی ارتباط بین حالات فراشناختی و حل مسئله با بهزیستی روانی در دانش‌آموزان شهر اصفهان». نخستینهمایشملییافته­هایعلومشناختیدرتعلیمو تربیت. دانشگاه فردوسی مشهد، 756-742.
کشاورزی، فاطمه. (1394). اثربخشیآموزش مهارت‌های خودآموزی بر آگاهی فراشناختی و مشکلات دستخط دانش‌آموزان پسر با نارسانویسی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز.
کیادربندسری، غلامرضا. (1379). بررسی تأثیر تلفیق دو روش فراشناختی خودآموزی و تدریس دوجانبه بر مهارت در خواندن دانش‌آموزان نارسانویس. پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
مرادی، علی‌رضا؛ هاشمی، تورج؛ فرزاد، ولی‌الله؛ کرامتی، هادی؛ بیرامی، منصور و کاووسیان، جواد. (1387). «مقایسه اثربخشی آموزش خودتنظیمی رفتار توجهی، خودتنظیمی رفتار انگیزشی، خودتعلیمی کلامی بر عملکرد ریاضی و خودکارآمدی تحصیلی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه همراه با بیش­فعالی». فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، 2(1)، 15-5.
موسوی، فاطمه. (1391). «مقایسه اثربخشی آموزش خصوصی همتایان و خودآموزی شناختی بر پیشرفت، اضطراب و نگرش به درس ریاضی». مجلهمطالعاتآموزشویادگیری، 4(2)، 156-137.
هاشمی، تورج؛ اقبالی، علی و محمودعلیلو، مجید. (1388). «تأثیر خودآموزی کلامی بر بهبود سازگاری اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال سلوک». مجله روان­شناسی بالینی، 1(2)، 36-29.
ورکمن، ا؛ و کاتز، آ. ام.(1995). آموزش خودکنترلی رفتار به دانش‌آموزان. ترجمه الهه محمد اسماعیل (1379)، تهران: پژوهشکده کودکان استثنایی.
Adi-Japha, E.; Landau, Y. E.; Frenkel, L.; Teicher, M.; Gross-Tsur, V. and Shalev, R. S. (2007). “ADHD and dysgraphia: underlying mechanisms”. Cortex, 43(6), 700-709.
American Psychiatric Association (2013).Diagnostic and Statistical Manual of MentalDisorders. DSM-V. Washington, DC: AmericanPsychiatricPublishing.
Berninger, V. W. (2004). Understanding the “graphia” in developmental dysgraphia. In D. Dewey & D. E. Tupper (Eds.), Developmental motor disorders: A neuropsychological perspective (pp. 328–350). New York: Guilford Press.
Biggs, J.B. and Moore, P.J. (1993). The Process of Learning. Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall.
Bowers, T. G.; DeMulder, J.; Struck, D. M.  Bedard, B. (2003). “Expressive writing disorders: An analysis of theoretical views”. Perceptual and motor skills, 96(2), 528-538.
Boyer, B. (2015). Designing for learner metacognition and academic inquiry: An investigation of the stripling inquiry model. Ph.D Dissertation, Capella University.
Cambourne, B. and Turbill, J. (1987). Coping with chaos. Portsmouth, NH: Heinemann.
Coutinho, S. A. (2007). “The Relationship between Goals, Metacognition, and Academic Success”. Education, 7(1), 39-47.
Coutinho, S. A. (2008). “Self-efficacy, metacognition, and performance”. North American Journal of Psychology, 10(1), 165-172.
Daud, D. and Hafsari, I, A. (2015). “The Contribution of Critical Thinking Skills and Metacognitive Awareness on Students’ Learning: Teaching Biology at Senior High School”. Modern Applied Science, 9 (12), 143-157.
Dennis, J. L. and Swinth, Y. (2001). “Pencil grasp and children’s handwriting legibility during different length writing tasks”. The American Journal of Occupational Therapy, 55, 171-183.
Gilmore, I.; Cuskelly, M. and Hayes, A. (2003). “Self-regulatory behaviors in children with Down syndrome and typically developing children measured using the Goodman Lock Box”. Research in Developmental Disabilities, 24, 95-108.
Giordano, D. and Maiorana, F. (2015). A Mobile Web Game Approach for Improving Dysgraphia. In Proceedings of the 7th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU-2015), pages 328-333. In CSEDU (1) (pp. 328-333).
Glover, J. A. and Bruning, R. H. )1990(. Educational psychology. Boston: Little, Brown.
Hacker, D. J.; Dunlosky, J. and Graesser, A. C. (1998). Metacognition in educational theory and practice. New York, NY: Routledge.
Hawke, J. L.; Olson, R. K.; Willcut, E. G.; Wadsworth, S. J. and DeFries, J. C. (2009). “Gender ratios for reading difficulties”. Dyslexia, 15(3), 239-242.
Hong-Nam, K.; Leavell, A. G. and Maher, S. (2014). “The Relationships among Reported Strategy Use, Metacognitive Awareness, and Reading Achievement of High School Students”. Reading Psychology, 35(8), 762-790.
Hooper, S. R.; Swartz, C. W.; Wakely, M. B.; De Kruif, R. E. and Montgomery, J. W. (2002). “Executive functions in elementary school children with and without problems in written expression”. Journal of Learning Disabilities, 35(1), 57-68.
Jacobs, G. M. (2004). “A Classroom Investigation of the Growth of Metacognitive Awareness in Kindergarten Children through the Writing Process”. Early Childhood Education Journal, 32, 17-23.
Jones, D. and Christensen, C. A. (1999). “Relationship between automaticity in handwriting and students' ability to generate written text”. Journal of educational psychology, 91(1), 44-53.
Jongmans, M. J.; Linthorst-Bakker, E.; Westenberg, Y.; Smits-Engelsman, B. C.M. (2003). “Use of a task-oriented self-instruction method to support children in primary school with poor handwriting quality and speed”. Human Movement Science, 22, 549-566.
Katusic, S. K.; Colligan, R. C.; Weaver, A. L. and Barbaresi, W. J. (2009). “The forgotten learning disability: epidemiology of written-language disorder in a population-based birth cohort (1976–1982), Rochester, Minnesota”. Pediatrics, 123(5), 1306-1313.
Kilic-Cakmak, E. (2010). “Learning strategies and motivational factors predicting information literacy self-efficacy of e-learners”. Australasian Journal of Educational Technology, 26(2), 192-208.
Kirk, S.; Gallagher, J. J.; Coleman, M. R. and Anastasiow, N. J. (2009). Educating exceptional children. Belmont: Cengage Learning.
Lyon, G. R. (1996). “Learning disabilities”. The Future of Children, 6(1), 54-76.
Maftoon, P.; Birjandi, P. and Farahian, M. (2014). “Investigating Iranian EFL learners’ writing metacognitive awareness”. International Journal of Research Studies in Education, 3(5), 37-51.
Meichenbaum, D. (1977). Cognitive-behavior modification: An integrative approach. New York: Plenum Press.
Meichenbaum, D. and Goodman, J. (1971). “Training impulsive children to talk to themselves: A means of developing self-control”. Journal of Abnormal Psychology, 77, 115-126.
Miltenberger, R. G. (2012). Behavior modification: Principles and procedures. Pacific Grove, CA: Wadsworth.
Molfese, V.; Molfese, D.; Molnar, A. and Beswick, J. (2006). Developmental dyslexia and dysgraphia. In K. Brown (editor-in-chief) Encyclopedia of Language and Linguistics, Second Edition. Elsevier, Oxford. Pp 485-491.
Moll, K.; Fussenegger, B.; Willburger, E.and Landerl, K. (2009). “RAN is not a measure of orthographic processing. Evidence from the asymmetric German orthography”. Scientific Studies of Reading, 13(1), 1-25.
Negretti, R. (2012). “Metacognition in student academic writing: A longitudinal study of metacognitive awareness and its relation to task perception, self-regulation and evaluation of performance”. Written Communication, 29(2), 142-179.
Olson, C. B. (1992). Thinking/writing: Fostering critical thinking. New York: HarperCollins.
Onofri, E.; Mercuri, M.; Salesi, M.; Ricciardi, M. R.; Archer, T. and Ricci, S. (2014). “Cognitive Performance Deficits and Dysgraphia in Alzheimer s Disease Patients”. Journal of Neurology & Neurophysiology, 5(5), 1-12.
Panaoura, A. and Philippou, G. (2005). “The measurement of young pupils’ metacognitive ability in mathematics: The case of self- representation and self-evaluation. Sant Feliu de Guı ´xols: CERME 4. http://cerme4.crm.es/Papers%20definitius/2/panaoura. philippou. pdf. Accessed 7 Sept 2006.
Reid, G. (2011). Overlapping difficulties: Dispyraxia and dysgraphia. In G. Reid, Dyslexia: A Complete Guide for Parents and Those Who Help Them, Second Edition (pp. 105-120). Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.
Rosenblum, S.; Weiss, P. L. and Parush, S. (2004). “Handwriting evaluation for developmental dysgraphia: Process versus product”. Reading and writing, 17(5), 433-458.
Rostami, A.; Allahverdi, F. and Mousavi, F. (2014). “Dysgraphia: The Causes and Solutions”. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(2), 69-90.
Sengul, S. and Katranci, Y. (2015). “Meta-cognitive Aspects of Solving Indefinite Integral Problems”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197, 622-629.
Sperling, R. A.; Walls, R. T. and Hill, L. A. (2000). “Early relationships among self-regulatory constructs: Theory of mind and preschool children’s problem solving”. Child Study Journal, 30, 233-252.
Stein, J. (2014). “Dyslexia: the role of vision and visual attention”. Current developmental disorders reports, 1(4), 267-280.
Swanson, H. L. and Berninger, V. W. (1996). “Individual differences in children's working memory and writing skill”. Journal of experimental child psychology, 63(2), 358-385.
Torrance, M. and Galbraith, D. (2006). The processing demands of writing. In C. MacAuthur, S. Graham, & J. Fitzgerald (Eds.), Handbook of writing research, New York: Guilford Press.
Tseng, M. H. and Chow, S. M. K. (2000). “Perceptual-motor function of school-age children with slow handwriting speed”. American Journal of Occupational Therapy, 54, 83-88.
Tseng, M. H. and Hsueh, I. P. (1997). “Performance of school-age children on a Chinese handwriting speed test”. Occupational Therapy International, 4, 294-303.
Wang, J. R. and Chen, S.F. (2014). “Exploring Mediating Effect of Metacognitive Awareness on Comprehension of Science Texts Through Structural Equation Modeling Analysis”. Journal of Research in Science Teaching, 51(2), 175-191.
Wang. X. (2015). “Effect of Meta-cognitive Strategy Training on Chinese EFL Learners’ Reading Competence”. International Journal of English Linguistics, 5, 159-169.
Westwood, P. (2008). What teachers need to know about learning difficulties. Camberwell, Vic.: ACER Press, Camberwell, Vic.: ACER Press.