پیش‏بینی اشتیاق تحصیلی دانش‏ آموزان براساس حمایت تحصیلی و جوّ روانی- اجتماعی کلاس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش‏بینی اشتیاق تحصیلی براساس حمایت تحصیلی و جوّ روانی- اجتماعی کلاس انجام گرفت.
روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‏ی آماری پژوهش را تمامی دانش‏آموزان دوره­ی متوسطه­ی دوّم شهر اردبیل در سال تحصیلی 96-1395 تشکیل می‏دادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای تعداد 236 دانش‏آموز ‏به‌عنوان نمونه انتخاب شدند که در نهایت پرسشنامه‏ی 228 دانش‏آموز قابل‌تحلیل بود. از پرسشنامه­ی اشتیاق تحصیلی وانگ، ویلت و اسکیل، پرسشنامه­ی جوّ روانی- اجتماعی کلاس فریزر، گیدینگز و مک روبی و پرسشنامه­ی حمایت تحصیلی ساندز و پلاکت برای جمع‏آوری داده­ها استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‏ها از آزمون‏های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‏ها نشان داد که بین جوّ روانی- اجتماعی کلاس (و مؤلفه‏های آن) و حمایت تحصیلی (و مؤلفه‏های آن) با اشتیاق تحصیلی دانش‏آموزان رابطه‏ی مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریباً 55 درصد از کل واریانس اشتیاق تحصیلی براساس حمایت تحصیلی و جوّ روانی- اجتماعی کلاس قابل پیش‌بینی است که متغیر جوّ روانی- اجتماعی کلاس سهم بیشتری داشت.
نتیجه‌گیری: بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که جوّ روانی- اجتماعی کلاس و حمایت تحصیلی از متغیرهای مرتبط با اشتیاق تحصیلی دانش‏آموزان می‏باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prediction of Students’ Academic Engagement Based on Academic Support and Class Psycho- Social Climate

نویسندگان [English]

  • ali sheykholeslami 1
  • ghaffar karimiyan 2
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was prediction of academic engagement based on academic support and class psycho- social climate in student.
Method: The method of this study is correlational. Statistical population of this study comprised all of Ardebil high school student in 2016-2017 academic year, that among them by using cluster random sampling, 236 samples were selected and finally 228 questionnaires were analyzed. For data collection Wang, Willett and Eccles academic engagement questionnaire, Sands and Plunkett academic support questionnaire and Fraser, Giddings, Mc Robbie class psycho- social questionnaire were used. Data were analyzed by using Pearson’s correlation coefficient and regression analysis.
Results: Result showed that, there exist significant positive relationship between academic support and its components and class psycho- social climate and its components with academic engagement. Also regression analysis revealed that %55 of the total variance of academic engagement can be explained by academic support and class psycho- social climate.
Conclusion: Therefore, it can be concluded that the academic support and class psycho- social climate may be taken into account as one of the important factors leading academic engagement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Support
  • Class Psycho- Social Climate
  • Academic Engagement
امیری جومیلو، میکائیل. (1394). تعیین رابطه جوّ روانی- اجتماعی کلاس، مدیریت کلاس و حمایت عاطفی معلم با هیجان‏های تحصیلی (مثبت و منفی). پایان‌نامه چاپ نشده کارشناسی‌ارشد. دانشگاه تبریز. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
بشرپور، سجاد؛ عیسی­زادگان، علی؛ زاهد بابلان، عادل و احمدیان، لیلا. (1392). «مقایسه‌ خودپنداره‌ی ‌تحصیلی‌ و ‌اشتیاق ‌به ‌مدرسه در ‌دانش‏آموزان‌ مبتلا‌ به ‌ناتوانی‌ یادگیری ‌و‌ عادی». مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 2(65): 64-47.
حسین­چاری، مسعود و خیر، محمد. (1381). «بررسی جوّ روانی- اجتماعی کلاس به‌عنوان یکی از مؤلفه‏های فرهنگ مدرسه». مجلهعلومتربیتیوروان‌شناسیدانشگاهشهید چمراناهواز، 3(9): 42-25.
شیخ الاسلامی، علی و امیدوار، عظیم. (1396). «اثر بخشی آموزش تفکر انتقادی بر سبک حل مساله‏ی (کارآمد و ناکارآمد) دانش‏آموزان». روانشناسی مدرسه، 6(2): 99-83.
عطوفی سلمانی، محمدرضا؛ بهاری، سیف­اله و گودرزی ملایری، بهزاد. (1387). «بررسی تأثیر جوّ روانی- اجتماعی کلاس بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان کاشان». فصلنامه اندیشه‏های تازه در علوم تربیتی، 3(4): 20-2.
گتزلز، جی دبیلیو؛ فلدمن، رابرت؛ اس. بارتل، دانیل و دی بیدن، برندا. (1389). روانشناسی اجتماعی تعلیم و تربیت، ترجمه یوسف کریمی. تهران: انتشارات ویرایش.
مرادی، مرتضی؛ دهقانی‏زاده، محمدحسین و سلیمانی‏خشاب، عباسعلی. (1394). «حمایت اجتماعی ادراک شده و اشتیاق تحصیلی؛ نقش میانجی باورهای خودکارآمدی تحصیلی». مجله‏ی مطالعات آموزش و یادگیری، (1)7: 24-1.
مومنی، خدامراد، عباسی، مسلم، پیرانی، ذبیح، و بگیان کوله­مرز، محمدجواد. (1396). «نقش هیجان پذیری و جو عاطفی خانواده در پیش بینی اشتیاق تحصیلی دانش‏آموزان». دو فصلنامه‏ی راهبردهای شناختی در یادگیری، 5(8): 182-159.
وفا، شیما؛ ابراهیمی قوام؛ صغری و اسدزاده، حسن. (1393). «عنوان رابطه بین باورهای خودکارآمدی معلم و ادراک دانش‏آموز از جو کلاس با راهبردهای خودتنطیمی یادگیری دانش‏آموزان و مقایسه آن در دانش‏آموزان دختر پایه اول متوسطه مدارس تیزهوشان و عادی شهر تهران». فصلنامه افراد استثنایی، 3(14): 66-44.
هوی، وین. کی و میسکل، سیسل. (2013). تئوری، تحقیق و عمل در مدیریت. ترجمه میرمحمد عباس‏زاده (1392). ارومیه: انتشارات دانشگاه ارومیه.
Appleton, J. J.; Christenson, S. L.; Kim, D. and Reschly, A. L. (2006). “Measuring cognitive and psychological engagement: validation of the student engagement instrument”. Journal of School Psychology, 44: 427-445.
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Blumenfeld, P, Paris. (2004). Motivation and cognitive engagement in learning environments. In R. K. Sawyer (Ed.), The Cambridge handbook of the learning sciences (pp. 475––488)
Cadima, J.; Sarah, D.; Karine, V. and Evelien B. (2015). “Child engagement in the transition to school: Contributions of self-regulation, teacher–child relationships and classroom climate”. Early Childhood Research Quarterly, 32(3): 1-12
Ford, M. E. (1992). Motivating humans: Goals, emotions, and personal agency beliefs. Newbury Park, CA: Sage.
Fraser, B.J.; Giddings, G.J. and McRobbie, C.J. (1995). “Evolution and validation of personal form of an instrument for assessing science laboratory classroom environments”. Journal of Research in Science Teaching, 32(4): 399-422
Gunuc, S. and Kuzu, A. (2015). “Confirmation of Campus-Class-Technology Model in student engagement: A path analysis. Computers in Human Behavior, 48(2): 114-125.
Huston, A. C. and Carpenter, G. J. (1985). Gender influences in classroom interaction. New York: Academic Press.
Jayarathna, L. C. H. (2014). “Perceived Social Support and Academic Engagement. Kelaniya”. Journal of Management. 3(2): 85-92
Jennifer A. F. (2015). “Academicc engagement”. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. 74(1): 31-36
Motti-Stefanidi, F. and Masten, A. S. (2013). “School success and school engagement of immigrant youth and adolescents. A risk and resilience developmental perspective”. European Psychologist, 18(2): 126-135
Newberry, M. and Davis, H. A (2008). “The role of elementary teachers’ conceptions of closeness to students on their differential behaviour in the classroom”. Teaching and Teacher Education, 24(8): 1965-1985.
Newmann, F. M.; Wehlage, G. G. and Lamborn, S. D. (1992). “The significance and sources of student engagement. In Newmann, F. M. (ed.) Student engagement and achievement in American secondary schools. New York: Teachers College Press. notdoing time”. Teaching and Teacher Education, 24(1): 1765-1776.
Ou, S. (2005). “Pathways of long-term effects of an early intervention program on educational attainment: Findings from the Chicago longitudinal study”. Journal of Applied Developmental Psychology, 26: 578-611.
Ouweneel, E.; Le Blanc, P.M. and Schaufeli, W.B. (2011). “Flourishing students: A longitudinal study on positive emotions, personal resources, and study engagement”. The Journal of Positive Psychology: Dedicated to furthering research and promoting good practice, 6 (2): 142-153.
Reyes, R.; Brackett, A.; Rivers, E.; White, M. and Salovey, P. (2012). “Emotion skills as a protective factor for risky behaviors among college students”. Journal of Educational Psychology. 104(3): 700-712.
Ryan, R. and Deci, E. (2009). Promoting self-determined school engagement: Motivation, learning, and well-being. In K. Wentzel & A. Wigfield (Eds.), Handbook of motivation at school. New York, NY: Taylor Francis. 171-195.
Salmela-Aro, K.; Tolvanen, A. and Nurmi, J-E. (2009). “Achievement strategies during university studies predict early career burnout and engagement”. Journal of Vocational Behavior, 75(2): 162-172.
Shaaria, A.; Yusof, N.; Ghazalic, I.; Osmand, R. and Dzahir N. (2014). “The Relationship between lecturers teaching style And Academic Engagement”. Social and Behavioral Sciences. 118(1): 10-20
Shim, S. S.; Cho, Y. and Wang, C. (2013). “Classroom goal structures, social achievement goals, and adjustment in middle school”. Learning and Instruction, 23: 69-77.
Skinner, E. A. and Belmont, M. J. (1993). “Motivation in the classroom: reciprocal effect of teacher behavior and student engagement across the school year”. Journal of Educational Psychology, 85: 571-581.
Skinner, E.; Furrer, C.; Marchand, G. and Kindermann, T. (2008). “Engagement and disaffection in the classroom: part of a larger motivational dynamic”. Journal of Educational Psychology, 100: 765-781.
Veiga, F. H.; Galvao, D.; Almeida, A.; Carvalho, C.; Janeiro, I.; Nogueira, J. and Pereira, T. (2012). Students’ engagement in schools: A literature review. In M. F. Patrício, L. Sebastião, J. M. Justo, & J. Bonito (Eds.), Da Exclusão à Excelência: Caminhos Organizacionais para a Qualidade da Educac ¸ão .1136-1149.
Walker, KW. (2014). “Pearce M. Student engagement in oneshot library instruction”. The Journal of Academic Librarianship, 40(3-4): 281- 90
Wang, M and Haertel, G. (1993). “What helps students learn?”, Education leadership, 51(4): 74-79.
Wang, M.T.; Brinkworth, M.E. and Eccles, J.S. (2013). “The moderation effect of teacherestudent relationship on the association between adolescents’ selfregulation ability, family conflict, and developmental problems”. Developmental Psychology, 49: 690-705.
Wang, M. T.; Willett, J. B. and Eccles, J. S. (2011). “The assessment of school engagement: Examining dimensionality and measurement invariance by gender and race/ethnicity”. Journal of School Psychology, 49: 465-480
Wehlage, G. G.; Rutter, R. A.; Smith, G. A.; Lesko, N. and Fernandez, R.R. (1989). Reducing the risk: Schools as communities of support. London: The Palmer Press
Wentzel, K. R. (1998). “Social support and adjustment in middle school: The role of parents, teachers, and peers”. Journal of Educational Psychology, 90(2): 202-209.
Wentzel, K.R. (2005). Peer relationships, motivation, and academic performance at school. In A. Elliot & C. Dweck (Eds.), Handbook of competence and motivation. New York, NY: Guilford. 279-296.
Wentzel, K.R.; Battle, A.; Shannon, L.; Russell, S.L. and Looney, L.B. (2010). “Social supports from teachers and peers as predictors of academic and social motivation”. Contemporary Educational Psychology, 35: 193-202.
Zyngier, D. (2008). “Conceptualizing student engagement: Doing education not doing time”. Teaching and Teacher Education, 24(7): 1765-1776.