نقش اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری یادگیری در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه‌گیری دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

3 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

4 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

چکیده

هدف: یکی از اهداف مهم در بسیاری از پژوهش‌‌های تربیتی و روانشناسی بررسی عواملی است که موجب کاهش عملکرد تحصیلی در دانشجویان می‌شود. یکی از عوامل روانشناختی که در عملکرد تحصیلی اثرگذاراست، فرسودگی تحصیلی است. هدف از پژوهش حاضر، نقش اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری یادگیری در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان است.
روش: این پژوهش مقطعی – توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 1394-1393 به تعداد 2460 نفر تشکیل دادند که 331 نفر از این افراد به روش نمونه‌گیری تصادفی و براساس جدول مورگان و کرچسی به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­‌ها از مقیاس اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری و مقیاس فرسودگی تحصیلی استفاده شد. داده­‌های به‌دست‌آمده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به روش ورود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌‌ها: بین متغیر‌های اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری با فرسودگی تحصیلی ارتباط منفی معنا­داری وجود داشت (01/0>P). همچنین حدود 11% از واریانس مربوط به فرسودگی تحصیلی توسط اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری تبیین شد.
نتیجه‌گیری: اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری با فرسودگی تحصیلی ارتباط معناداری دارد. اشتیاق عاطفی به‌عنوان قوی‌ترین پیش‌بین فرسودگی تحصیلی محسوب می‌شود که با افزایش اشتیاق عاطفی در دانشجویان میزان فرسودگی تحصیلی در آنان کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of emotional, cognitive and behavioral enthusiasm in predicting academic burnout students

نویسندگان [English]

  • hassan mahmodiyan 1
  • moslem abbasi 2
  • zabih pirani 3
  • fatmeh shahali kaborani 4
چکیده [English]

Objective: One of the major goals of psychology and educational research to evaluate the academic performance of students is decreasing. One of the psychological factors that affect student achievement, academic burnout. The purpose of this study, the role of passion emotional, cognitive and behavioral learning of students is projected exhaustion.
Methods: This cross - sectional correlational The population consisted of all students in the academic year 1394-1393 Tehran University of Medical Sciences The number of people formed in 2460 and 331 of them Random sampling and were selected based on Morgan and Krchsy example. To collect data, the scale of enthusiasm emotional, cognitive, behavioral and academic burnout scale were used. Data using Pearson correlation and regression analysis were analyzed by log.
Results: enthusiasm variables emotional, cognitive and behavioral deterioration There was a significant negative correlation study (p<0/01). Also, about 11 % of the variance of academic burnout by passion emotional, cognitive and behavioral explained.
Conclusion: The enthusiastic emotional, cognitive, behavioral and academic burnout is a significant relationship. Emotional passion as the strongest predictor of academic burnout is that increased emotional enthusiasm of the students in their academic wear is reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enthusiasm cognitive
  • behavioral enthusiasm
  • enthusiasm emotional
  • academic burnout
حیاتی، داود؛ عگبهی، عبدالحسین؛ حسینی آهنگری، سید عابدین و عزیزی ابرقویی، محسن. (1391). «بررسی رابطه‌ی ابعاد کیفیت تجارب یادگیری و احساس خودکارآمدی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دانشگاه علامه طباطبایی تهران». توسعه آموزش جندی شاپور، 3(4)، 31-18.
خروشی، پوران؛ نیلی، محمدرضا؛ عابدی، احمد. (1393). «رابطه اشتیاق عاطفی و شناختی یادگیری با خودکارآمدی دانش آموزان؛ دانشگاه فرهنگیان اصفهان». راهبرد‌های آموزش در علوم پزشکی، 7(2)، 234-229.
نعامی، عبدالزهرا. (1388). «رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز». مطالعات روان‌شناختی، 5(3)، 134-117.
Ahola, K. and Hakanen, J. (2007). “Job Strain, Burnout, and Depressive Symptoms: A Prospective study Among Dentists”. Journal of Affective Disorders, 104(24), 103-110.
Cho, S. (2010). “The Role of IQ in the use of Cognitive Strategies to Learn Information from a map”. Learning and Individual Differences, 20(6), 694-698.
David, A. P. (2010). “Examining the relationship of personality and burnout in college students: The Role of Academic Motivation”. Educational Measurement and Evaluation Review, 1, 90-104.
Finn, J. D. (1989). “Withdrawing from School”. Review of Educational Research, 59(2), 117-142.
Fredricks, J. A.; Blumenfeld, P. C. and Paris, A. H. (2004). “School Engagement: Potential of the Concept, state of the Evidence”. Review of Educational research, 74(1), 59-109.
Hu, Q. and Schaufeli, W. B. (2009). “The Factorial Validity of the Maslach Burnout Inventory–student survey in China”. Psychological reports, 105(2), 394-408.
Lacovides, A.; Fountoulakis, K. N.; Kaprinis, S. and Kaprinis, G. (2003). “The Relations between job Stress, burnout and Clinical Depression”. Journal of Applied Disorders, 75(20), 209-221.
Lindemann, R.; Duek J. L. and Wilkerson, L. (2001). “A comparison of Changes in Dental Students and Medical Students Approaches Learning During Professional Training”. European Journal Dent Education, 5(4), 162-167.
Linnenbrink, E. A. and Pintrich, P. R. (2003). “The Role of Self-Efficacy Beliefs in Student Engagement and Learning in the Classroom”. Read Writ Q Overcoming Learn Difficult, 19(2), 119-137.
Meilman, P. W.; Pattis, J. A. and Kraus-Zeilmann, D. (1994). “Suicide Attempts and threats on one College Campus: Policy and practice”. Journal of American College Health, 42(4), 147-154.
Michael Klipfel, K. (2014). “Authentic Engagement: Assessing the Effects of Authenticity on Student Engagement and Information Literacy in Academic Library Instruction”. Reference Services Review, 42(2), 229-245.
Salmela-Aro, K.; Savola Inen, H. and Holopainen. L. (2008). “Neprssive Symptoms and School Burnout during Adolescence”, Journal of royth and adolesence, 6, 34-45.
Samadi, M. (2012). “Relationship between Motivational Orientation and Learning Strategies in Predicting Academic Success”. Bimonthly Educational Strategy Medical Science. 5(2), 105-11.
Walburg, V. (2014). “Burnout Among High School Students: A literature Review”. Children and Youth Services Review, 42, 28-33
Yang, H. J. (2004). “Factors Affecting Student Burnout and Academic Achievement in Multiple Enrollment Programs in Taiwan’s technical–vocational Colleges”. International Journal of Educational Development, 24(3), 283-301.
Zhang, Y.; Gan, Y. and Cham, H. (2007). “Perfectionism, Academic Burnout and Engagement among Chinese College Students: A Structural Equation Modeling Analysis”. Personality and Individual Differences, 43(6), 1529-1540.