دوره و شماره: دوره 11، شماره 20، تیر 1402 (بهار و تابستان 1402) 
فراتحلیل تفاوت جنسیت در فراشناخت و انواع مؤلفه‌های آن

صفحه 163-188

10.22084/j.psychogy.2023.26688.2498

نسترن سادات نقیب الساداتی؛ جواد مصرآبادی؛ ابوالفضل فرید