دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، دی 1402 (پاییز و زمستان 1402)