کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر خودتنظیمی و رفتارهای سلامت دانشجویان اهمال‌کار

دوره 8، شماره 14، تیر 1399، صفحه 111-137

10.22084/j.psychogy.2019.19828.2013

سهیلا صمدی؛ سیدولی اله موسوی؛ بهمن اکبری؛ سجاد رضایی


تأثیر خودگویی بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی

دوره 6، شماره 11، دی 1397، صفحه 117-134

10.22084/j.psychogy.2018.10928.1379

علی مصطفائی؛ محی الدین محمدخانی


اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان: نقش پیش‌بین عوامل جمعیتی و روانشناختی

دوره 3، شماره 4، خرداد 1394، صفحه 1-19

اسحق رحیمیان بوگر؛ شیدا روحانی پور


پیش‌بینی آمادگی شناختی عاطفی خلاقیت پژوهشی دانشجویان با توجه به خودکارآمدی پژوهشی

دوره 3، شماره 4، خرداد 1394، صفحه 39-54

حسین کارشکی؛ شهناز احمدی؛ بهروز مهرام


اثر آموزش شادکامی به شیوه شناختی رفتاری بر باورهای خودکارآمدی و استرس تحصیلی

دوره 2، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 1-18

مسعود غلامعلی لواسانی؛ لیلا راستگو؛ آرش آذرنییاد؛ طاهر احمدی