دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. طراحی بسته آموزشی تربیت مثبت مدرسه محور و بررسی اثربخشی آن بر سطوح بهزیستی اجتماعی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی منطقه یک تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1399

10.22084/j.psychogy.2020.21141.2113

سما سادات؛ شهرام واحدی؛ اسکندر فتحی آذر؛ رحیم بدری گرگری


2. اثر بخشی آموزش مهارت‌های هوش هیجانی بر اشتیاق، فرسودگی و خودتنظیمی تحصیلی در دانش‌آموزان اهمال‌کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1400

10.22084/j.psychogy.2021.23075.2254

بهمن صبا؛ عذرا غفاری؛ تورج هاشمی؛ وکیل نظری


4. تدوین الگوی آموزش تفکر برای کودکان تیزهوش پیش از دبستان: پژوهش داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22084/j.psychogy.2021.23510.2275

زهرا احمدیان؛ احمد عابدی


5. مقایسۀ اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان و کفایت اجتماعی برخودتنظیمی هیجانی و هیجان های مثبت یادگیری {دانش آموزان پسر}

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22084/j.psychogy.2021.23526.2276

کریم عباسی اول؛ منصور بیرامی؛ امیر پناه علی


6. پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان بر اساس نظم جویی شناختی هیجان و پردازش شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22084/j.psychogy.2021.24302.2316

ابوالقاسم یعقوبی؛ هیوا علی محمدی؛ اسمعیل آزادی


7. ارزشیابی توان آزمون های مبتنی بر نقشه مفهومی در جایگزینی آزمون های سنتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.22084/j.psychogy.2021.21121.2109

صادق صیادی؛ جواد مصرآبادی؛ رامین حبیبی کلیبر؛ ابوالفضل فرید


8. مقایسه مؤلفه‌های راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی دانش-آموزان با سبک زندگی سالم و ناسالم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1400

10.22084/j.psychogy.2022.24952.2368

موسی جاودان؛ صفیه محمودزاده