اثربخشی آموزش حل مسئله و آموزش صبر بر راهبردهای یادگیری دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، بخش روان‌شناسی تربیتی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 کارشناسی ارشد، بخش روان‌شناسی تربیتی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار، گروه آموزش روان‌شناسی و مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

هدف: عوامل مختلفی بر راهبردهای یادگیری فراگیران مؤثر است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش حل ‌مسئله و آموزش صبر بر راهبردهای یادگیری دانش‌­آموزان انجام شد.
روش: طرح تحقیق نیمه‌ آزمایشی با طرح گروه کنترل نابرابر بود. برای انتخاب شرکت‌کنندگان از روش نمونه­گیری در دسترس استفاده شد به این صورت که ابتدا از بین مدارس شهرستان ابرکوه به روش در دسترس سه مدرسه انتخاب‌شده و دانش­آموزان کلاس ششم این مدارس با انتصاب تصادفی در سه گروه آموزش حل مسئله، آموزش صبر و گروه کنترل قرار گرفتند (هر گروه 30 نفر). برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه­‌ی راهبردهای یادگیری چن (2002) استفاده شد. در این پژوهش آموزش صبر و آموزش حل مسئله در گروه‌های آزمایش اجرا گردید. داده‌­های حاصله به روش تحلیل واریانس یک متغیره (ANOVA) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
یافته ­ها: نتایج نشان داد که آموزش حل مسئله بر راهبردهای یادگیری دانش­آموزان تأثیر مثبت دارد (p<0.0001). همچنین یافته‌­های پژوهش نشان داد که آموزش صبر بر راهبردهای یادگیری تأثیر مثبت دارد (p<0.0001).
نتیجه­ گیری: استفاده از راهبردهای یادگیری در دانش­‌آموزان، با آموزش حل مسئله و آموزش صبر میسر است و به دنبال آن، عملکرد تحصیلی دانش­‌آموزان را می‌­توان بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Problem Solving Training and Patience Training on Student's Learning Strategies

نویسندگان [English]

  • Farhad Khoemaei 1
  • Arezou Farokh Taghiabadi 2
  • Seyed Mehdi Poorseyed 3
1 Associate Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Master's degree, Department of Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychological Education and Counseling, Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The learning strategies of the learners are affected by various factors. In this regard, the present research was conducted with the aim of determining the effectiveness of problem-solving training and patience training on student's learning strategies.
Method: The research was of semi-experimental type with an unequal control group design. A convenience sampling method was used to select the participants. At first, three schools were chosen from among the schools of Abarkoh city by the convenience method, and the sixth-grade students of these schools were randomly assigned to three groups of problem-solving training, patience training, and the control group (30 in each group). Chen's (2002) learning strategies questionnaire was used to collect data. In this research, patience training and problem-solving training were implemented in experimental groups. The data were analyzed by one-variable analysis of variance (ANOVA).
Results: The results showed that problem-solving training has a positive effect on student's learning strategies (p<0.0001). Also, patience training has a positive effect on learning strategies (p<0.0001).
Conclusion: It is possible to use learning strategies in students by teaching problem solving and teaching patience, and as a result, student's academic performance can be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problem-Solving Training
  • Patience Training
  • Learning Strategies
Arabzadeh, M., Kadivar, P., & Delavar, A. (2015). The Effects of Teaching Self-Regulated Learning Strategy on Students’ Social Problem Solving. Social Cognition, 3, 71-82. [In Persian]
Babazadeh, Z., Mojaver, S., & Fathi, K. (2021). Investigating the effect of problem-solving training on self-concept, self-esteem and self-regulation of students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 11(1), 6-19. [In Persian] https://doi.org/10.22098/JLD.2021.7340.1786
Dai, X., & Fishbach, A. (2013). When waiting to choose increases patience. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 121, 256-266. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2013.01.007
D'zurilla, T. J., & Goldfried, M. R. (1971). Problem solving and behavior modification. Journal of abnormal psychology, 78(1), 107-126. https://doi.org/10.1037/h0031360
Firouzbakht, S., Fooladchang, M., & Tabatabaei, F. (2015). The study of the effectiveness of problem-based learning on academic performance, motivational beliefs and self-regulated learning strategies in gifted high school girls. Journal of Education Study, 1(1), 86-98. [In Persian]
Garibi, H., & Bahari Zar, K. (2015). The effectiveness of problem solving training on Sstudents’math anxietyand self-regulation. Journal of Instruction and Evaluation, 8(32), 61-78. [In Persian]
Gazidari, E., Gholamali Lavasani, M., & Ejei, J. (2016). The Relationship between Academic Identity and Self-Regulation Learning Strategies with Academic Procrastinate Students. Journal of Psychology, 19(4), 346-362. [In Persian]
Jalili, A., Hejazi, M., Entesar Foumani, G., & Morovati, Z. (2018). The Relationship between Meta-Cognition and Academic Performance with Mediation Role of Problem Solving. Quarterly Journal of Child Mental Health, 5(1), 80-91. [In Persian]
Khormaie, F., & Farmani, A. (2015). Surveying the role of big five personality factors in prediction of patience and its components in students. Clinical Psychology & Personality, 12(2), 11-24. [In Persian]
Khormaie, F., Farmani, A., & Soltani, E. (2014). Investigating th prediction role of patience as a moral construct and personality Ccharacteristics in the hopelessness of university students. Quarterly Journal of Medical Ethics, 8(28), 167-199. [In Persian] https://doi.org/10.22037/mej.v8i28.6564
Khormaei, F., Zareie, F., Mahdiyar, M., & Farmani, A. (2014). Role of patience and its components as moral constructs in predicting hope among university students. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 7(3), 58-68. [In Persian]
Losenno, K. M., Muis, K. R., Munzar, B., Denton, C. A., & Perry, N. E. (2020). The dynamic roles of cognitive reappraisal and self-regulated learning during mathematics problem solving: A mixed methods investigation. Contemporary Educational Psychology, 61, 10-18. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101869
Masoudnia, E. (2008). Perceived self-efficacy and coping strategies in stressful situations. Iranian Journal of Psychiatry & Clinical Psychology, 13(4), 405-415. [In Persian]
Mesrabadi, J., & Erfani adab, E. (2015). Meta-analysis of the relationship between learning strategies and academic achievement. Journal of Cognitive Strategies in Learning, 2(2), 97-118. [In Persian]
Moradi, M., & Aghdasi, A. N. (2015). Investigating the effectiveness of teaching critical thinking and problem solving skills on self-regulation strategies and academic progress of middle school students in District 1 of Tabriz. Journal of Woman & Study of Family, 8(28), 129-144. [In Persian]
Rahimi, F. (2015). Comparing the effectiveness of teaching self-regulation learning strategies and teaching patience on students' academic procrastination. Master's thesis, Shiraz University. [In Persian]
Raisi, B., & Kikha, A. (2017). The role of self-regulated learning strategies and motivational beliefs on the academic performance of male secondary school students in Zahedan. Psychological studies and educational sciences, 20, 1-22. [In Persian]
Rosati, A. G., Stevens, J. R., Hare, B., & Hauser, M. D. (2007). The evolutionary origins of human patience: Temporal preferences in chimpan zees, bonobos, and human adults. Current Biology, 17(19), 1663-1668. https://doi.org/10.1016/j.cub.2007.08.033
Shahbazi, S., Hazrati, M., Moattari, M., & Heidari, M. (2012). Training problem solving skills and its effect on emotional intelligence of nursing students of Shiraz. Iranian Journal of Medical Education, 12(1), 67-76. [In Persian]
Schnitker, S. (2012). An examination of patience and well-being. The Journal of Positive Psychology, 7(4), 263-280. https://doi.org/10.1080/17439760.2012.697185
Semrud, G., & clikemen, H. (2006). Neuropsychological aspects for evaluating disabilities. Journal of Educational Psychology, 38(6), 563-568. https://doi.org/10.1177/00222194050380061301
Shokar, G. S., Shokar, N. K., Romero, C. M., & Bulik, R. J. (2002). Self-directed learning: looking at outcomes with medical students. Medical Student Education, 34(3), 197-200.
Twerski, R. A., & Schwartz, U. (2005). Positive parenting. NY: Pearson Company Inc.
Weinstein, C. E., Husman, J., & Dierking, D. R. (2000). Self-regulation interventions with a focus on learning strategies. Handbook of self-regulation, 22, 727-747. https://doi.org/10.1016/B978-012109890-2/50051-2
Zare, H., & Farmani, A. (2017). The role of patience components in predicting learning approaches with the mediating role of cognitive flexibility. Educational Psychology, 13(45), 1-20. [In Persian] https://doi.org/10.22054/jep.2017.8141
Zimmerman, B. J. (2001). Self-regulation differences during athletic practice by experts, non-experts, and novices. Journal of Applied Sport Psychology, 13(2), 185-206. https://doi.org/10.1080/104132001753149883