ساخت و اعتبار‌سنجی پرسشنامه مشکلات یادگیری درس زبان انگلیسی در مدارس متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مشاوره و روانشناسی دانشگاه هرمزگان

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق تهیه و تدوین پرسشنامه­ای جهت یافتن مشکلات یادگیری زبان انگلیسی در مدارس متوسطه بود که از روش مطالعه اکتشافی جهت غنی کردن پرسش­های پژوهش انجام شد.
روش: به این منظور 823 نفر از دانش­آموزان دوره متوسطه شهرستان بندرعباس در سال تحصیلی 94-93 که میانگین نمره زبان انگلیسی آنان در نیمسال اول کمتر از 10 بود به شیوه­ی هدفمند (تعمدی) انتخاب شدند.
یافته­ها: یافته­ها نشان داد که آزمودنی­ها 108 متغیر را به عنوان عوامل اولیه عدم موفقیت یادگیری خود در درس زبان انگلیسی ذکر کرده بودند. پس از مطالعه و بررسی کلیه عوامل، ­72 ماده باقی ماندند. با اجرای یک تحلیل عاملی اکتشافی اولیه 6 عامل با 52 ماده به دست آمد. سپس، مادهای مزبور به متخصصین داده شد و هر کدام تغییراتی را در پرسشنامه مزبور ایجاد کردند. از 52 ماده باقیمانده 39 ماده مورد توافق 90% صاحب­نظران بودند. در مرحله بعد، یک تحلیل عامل تأییدی روی 403 نفر از دانش­آموزان با استفاده از نسخه دوم انجام شد که پنج عامل با 39 ماده باقی ماند. پنج عامل به‌دست‌آمده در مطالعه دوم با داده­های اولی مورد مقایسه قرار گرفتند. مدل معادلات ساختاری حاصل، سازگاری مناسبی با پنج متغیر پنهان پرسشنامه داشت. بعد از اصلاح مدل با انجام یک تحلیل عامل تأییدی 35 ماده با 5 عامل باقی­ماند که شکل نهایی پرسشنامه مزبور را نشان می­داد و از روایی و برازش خوبی برخوردار بود.
نتیجه­گیری: نتایج نشان داد که پرسشنامه تهیه‌شده از ساختار عاملی مناسبی برخوردار است و این ابزار توانایی شناسایی مشکلات یادگیری درس زبان انگلیسی را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Construction and Standardization English learning Problems Inventory in High School

نویسنده [English]

  • Moosa Javdan
چکیده [English]

Objective: The purpose of this research was to find difficulties English learning in high schools. To these order 823 high school students who was studying in Bandar Abbas City in the 94-93 school year and the average score in the first semester of their English language was less than 10 were selected purposive randomly and Factors of success in learning English lesson noted that 108 factors were identified. After studying all factors, remained 72 items. By implementing an exploratory factor analysis of 6 factors of 52 was achieved. Then, the items were given to professionals and any changes made in the questionnaire. 52 Section 46 of the remaining 90% of the experts were agreed. In the next step, a confirmatory factor analysis used on 403 students by second version that five of 39 items remained. Five obtained factors in the second study were compared with the initial data. Structural equation modeling results, consistent with five latent variables questionnaire. After correction model with 5-factor confirmatory factor analysis of 35 items remained. The final form of the questionnaire revealed and the validity of the fit was good.

کلیدواژه‌ها [English]

  • English language
  • learning difficulties
  • standardization
  • high schools
بیرامی، منصور و بهادری خسروشاهی، جعفر (1389)؛ ارتباط شیوه تربیتی والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی مدارس شهر ایلخچی، علوم تربیتی، سال سوم، شماره 10: 21-7.
جاودان، موسی (1391)؛ طراحی و آزمون الگویی از پیشایندها و پیامدهای هوش معنوی در دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر بندرعباس، رساله دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
رجبی، غلامرضا؛ چهاردولی، حجت اله و عطاری، یوسفعلی(1386)؛ بررسی رابطۀ عملکرد خانواده و جو روانی اجتماعی کلاس با ناسازگاری دانش آموزان دبیرستانی شهرستان ملایر، مجله علوم تربیتی و روان‌شناسیدانشگاه شهید چمران اهواز، دورۀ سوم، سال چهاردهم، شماره‌های 1 و 2: 128-113.
زمینی، سهیلا؛ برزگری، لیلی؛ هاشمی، تورج و کیانی، رقیه (1390)؛ نقش خودکارآمدی، جهت‌گیری‌های انگیزشی و راهبردهای یادگیری زبان در پیش‌بینی عملکرد تحصیلی زبان انگلیسی دانش آموزان. دست آورده‌ای روانشناختی (علوم تربیتی و روان‌شناسی)، دوره 4، شماره 1: 22-207.
سانتراک، جان دابلیو (2008)؛ روان‌شناسی تربیتی، ترجمه شاهده سعیدی، مهشید عراقچی و حسین دانش فر (1388). تهران: انتشارات فرهنگی رسا، 39.
عباسی، مهوش؛ احمدی، غلامرضا و لطفی، احمدرضا (1388)؛ مشکلات یاددهی و یادگیری درس زبان انگلیسی دانش آموزان دورة متوسطة شهر اصفهان از دیدگاه دبیران، دانش و پژوهش در علوم تربیتی برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، شماره بیست و دوم، 156-141.
کلانتری، رضا و غلامی، جواد (1392)؛ شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مرتبط با آموزش زبان انگلیسی در مدارس، فصلنامه نوآوری­های آموزشی، شماره 46، سال دوازدهم، 123-99.
Babu, S. (2015). Parenting styles and academic success. Sai Om Journal of Arts & Education, 2(1): 11-16.
Bernardo, A. B. I. (2010). Extending hope theory: Internal and external locus of trait hope, Personality and Individual Differences, 49(8): 944-949.
Bandura, A. (2002). Selective moral disengagement in the exercise of moral agency. Journal of Moral Education 31 (2):101-119.
Bandura, A. (1997).Self-Efficacy: The exercise of control, New York: W.H. Freeman and Company.
Coutinho, S. A. & Neuman, G (2008). A model of metacognition, achievement goal orientation, Learning style and self-efficacy, Learning Environment Res, 11: 131-151.
Dweck, C. S. & Master, A. (2009). Self-theories and motivation: Students' beliefs about intelligence", In K. Wentzel & A. Wigfield (Eds.), Handbook on Motivation at School (pp. 123-140), New York: Routledge.
Gilliland, B. (2015). Reading, writing, and learning English in an American high school classroom. Reading in a Foreign Language, 27(2): 272-293.
Husman. J. &. F. Shell, D. (2008). Beliefs and perceptions about the future: A measurement of future time perspective, Learning and Individual Differences, 18(2):166-175.
Ulrike, H. (2006). Bilingual and multilingual language processing, Journal of Physiology-Paris, 99(4-6): 355- 369.