اثر آموزش هدف‌گذاری بر اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

3 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی هدف­گذاری بر اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت دانشجویان بود.
روش: به­منظور نیل به این هدف، از طرح شبه آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. تعداد 30 نفر از دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه­های شهر سمنان در سال تحصیلی 95-1394 با روش نمونه­گیری تصادفی خوشه‌ای و با توجه به حجم جامعه و از هر مقطع به نسبت جمعیت آن مقطع به روش نسبتی انتخاب شدند. برای گروه آزمایش، مداخله آزمایشی بسته آموزش هدف­گذاری، در طول 9  جلسه‌ی 90 دقیقه‌ای (هفته­ای سه جلسه) اجرا شد، اما گروه کنترل هیچ نوع مداخله­ای دریافت نکرد. هر دو گروه، پیش و پس از آموزش هدف­گذاری،‌ پرسشنامه‌های اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت را تکمیل نمودند. داده‌ها با آزمون کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته­ها: نتایج نشان داد که آموزش هدف‌گذاری منجر به افزایش انگیزه پیشرفت و اهداف تسلط-گرایش و اهداف عملکرد-گرایش دانشجویان در گروه آزمایش، در مقایسه با گروه کنترل می‌شود.
نتیجه گیری: با آموزش هدف گذاری و در نتیجه افزایش انگیزه پیشرفت، اهداف عملکردی و تسلطی می توان کارایی فردی و سازمانی را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Goal Setting training on achievement goals and achievement motivation

نویسندگان [English]

  • abolghasem yaghobi 1
  • faeze jahan 2
  • rasoul kordnoghabi 1
  • khosro rashid 3
چکیده [English]

Objective: The aim of this research was effectiveness of goal setting training on achievement goals and achievement motivation. For this aim we used quasi experimental, pretest-posttest with control group. 30 students from different courses of the Semnan University in 94-95 academic year with cluster random sampling method, according to population size and from every section of the population that point was proportional method and they randomly and equally replaced in two experiment and control groups. At first, a pre-test was performed on both groups; and then goal setting was taught to the experiment group during 9 sessions. Intervention wasn't done for control group. Data was collected by Elliot and Mcgregor achievement goal questionnaire and (AMQ) Achievement Motivation questionnaire; and after that they were analyzed with covariance test. The results showed that goal setting has a meaningful effect on improving motivation goals and mastery-approach and performance-approach orientation. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • goal setting
  • achievement goals
  • achievement motivation
اسـودی، مریم (1384)؛ اثربخشی درمان شنـاختی بک به شیوه گروهـی بر افزایش انگـیزه پیشـرفت دانـش­آموزان دختر متوسطه شهرستان درگز. پایان­نامه کارشناسی­ارشد رشته مشاوره. دانشگاه علامه طباطبایی.
خرمایی، فرهاد و خیر، محمد (1386)؛ بررسی رابطه هدف­گرایی و رویکرد دانشجویان به یادگیری. مجله روانشناسی دانشگاه تبریز. شماره 7، سال دوم.
سابوته، احمد (1389)؛ رابطه خودپنداره تحصیلی و انگیزش پیشرفت در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه دوم متوسطه منطقه 18 تهران. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان.
سنه، افسانه (1385)؛ مقایسه تأثیر هدف‌گزینی و آگاهی از نتیجه، بر یادگیری سرویس والیبال دختران دانش‌آموزان. پایان‌نامه دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.
سیف، علی‌اکبر (1386)؛ روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش. تهران: انتشارات دوزان.
شکرکن، حسین؛ برومند نسب، مسعود؛ نجاریان، بهمن و شهنی ییلاق، منیجه (1381)؛ بررسی رابطه ساده و چندگانه خلاقیت، انگیزه پیشرفت و عزت نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. دوره سوم، سال نهم، شماره‌های 3 و 4: 1-24.
محسن­پور، مریم؛ حجازی، الهه و کیامنش، علیرضا (1385)؛ نقش خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش­آموزان سال سوم متوسطه شهر تهران، «مجله نوآوری‌های آموزشی، شماره 16: 9-36.
Ames, C. )1992(; Classrooms: Goals, structures, and student motivation, Journal of Educational Psychology, 84: 262-271.
Ames, C. )1992(; Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology. 84: 261-271.
Baghurst, T.; Tapps, T & Kensinger, W. )2015(; Setting Goals for Achievement in Physical Education Settings. A Journal for Physical and Sport Educators, 28:1, 27-33.
Bekmeier-Feuerhahn. S. )2009(; Mechanisms of teleological change. Management Revue, ISSN 1861-9916, Hampp, Mering, Vol. 20, Iss. 2: 126-137.
Church, M. A.; Elliot, A. J. & Gable, S. L. )2001(; Perceptions of classroom environment, achievement goals, and achievement outcomes. Journal of Educational Psychology, 93: 43-54.
Deci, E. L. & Ryan, R. M. )1985(; Intrinsic motivation and self determination in human behavior. New York: Plenum press.
Dweck, C. S. )1986(. Motivational processes affecting learning. Journal of American Psychologist, 41: 1040-1048.
Dweck, C. S. & Leggett, E. L. )1988(; A social cognitive approach to motivation and personality. Psychological review, 95: 256-273.
Elliot, A. J. )1999(; Approach and avoidance motivation and achievement goals, Journal of Educational Psychologist, 34: 169-189.
Elliot, A. J. )2005(; A conceptual history of the achievement goal construct. In A. J. Elliot & C. S. Dweck (Eds.), Handbook of competence motivation (52-72). New York: Guildford Press.
Elliot, A. J. & Mc Gregor, H. )2001(; A 2×2 achievement goal framework. Journal of personality and social psychology, 80: 501-519.
Elliot, A. & Church, M. A. )1997(; A hierarchical model of approach and avoidance motivation. Journal of Personality and Social Psychology. 72: 218-232.
Elliot, A. & McGregor, H. A. (1999); Test anxiety and hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. Journal of Personality and Social Psychology. 76: 628-644.
Erez, M. & Zidon, I. (1984); “Effect of goal acceptance on the relationship of goal difficulty to performance”, Journal of Applied Psychology, 69: 69-78.
Gage, N. & Berliner, D. C. (1992); Educational psychology, Hopewell, NJ, Houghton Mifflin.
Harackiewicz, J. M. & Linnenbrink, E. A. (2005); Multiple Acheivement goal orientation and Multiple pathway for learning: the Impact of Paul R. Pintrich. Educational psychologist, 40(2): 75-84.
Harackiewicz, J. M.; Barron, K. E.; Elliot, A. J.; Carter, S. M. & Letho, A. T. (1997); Maintaining interest and making the grade. Journal of Personality and Social Psychology. 73: 1284-1295.
Kaplan, A. & Flum, H. (2010); Achievement goal orientations and identity formation styles. Educational Research Review. 5: 50-67.
Lee, J. Q.; McInerney, D. M.; Liem, G. A. D. & Ortiga, Y. P. (2010); The relationship between future goals and achievement goal orientations: An intrinsic–extrinsic motivation perspective. Journal of Contemporary Educational Psychology, 1-16.
Locke, E. A. & Latham, G. P. (2006); Enhancing the Benefits and Overcoming the Pitfalls of Goal Setting. Organizational Dynamics, Vol. 35, No. 4, 332-340.
Locke, E. A. and Latham, G. P. (1985); The application of goal setting to sports.j.Sport Psychol. 7: 205-222.
Locke, E. A.; Shaw, K. N.; Saari, L. M. & Latham, G. P. (1981); Goal setting and task performance: 1969–1980. Psychological Bulletin,90: 125-152.
Malka, A. & Covington, M. (2005); Perceiving school performance as instrumental to future goal attainment: Effects on graded performance. Contemporary Educational Psychology,30: 60-80.
McGregor, H. A. (2001); A 2x2 achievement goal  framework. Journal of Personality & Social Psychology: Special Issues, 3: 211-238.
Moussa, F. M. (2012); The Interactive Effects of Self-Esteem, Goal Instructions, and Incentives on Personal Goals and Goal Attainment. Organization Management Journal, 9: 148-169.
Nahrgang, J. D.; Scott DeRue, D.; Hollenbeck, J. R.; Spitzmuller, M.; Jundt, D. K., Ilgen, D. R. (2014). Goal setting in teams: The impact of learning and performance goals on process and performance. (2013). Organizational Behavior and Human Decision Processes 122: 12-21.
Nicholls, J. G. (1984); Achievement motivation: Conceptions of ability, subjective experience, task choice, and performance. Psychological Review, 91: 328-346.
Pintrich, P. R. (2000); An achievement goal theory perspective on issues in motivation terminology, theory, and research. Contemporary educational psychology, 25: 92-104.
Pintrich, P. R. (2000); Multiple goal, multiple pathway: The role of goal orientation in learning and  achievement. Journal of Educational Psychology. 92: 544-555.
Ryan, A. M. & Pintrich, P. R. (1997); Should I ask for help? The role of motivation and attitudes in adolescent‘s help seeking in math class. Journal of educational psychology. 2: 326-341.
Schunk, D. H.; Pintrich, P. R. & Meece, J. L. (2008); Motivation in education: Theory, research, and  application (3"^ ed.). Upper Saddle River, NJ:Merrill/Prentice-Hall.
Schunk, D. H. (2001); Self-Regulation through Goal Setting. ERIC/CASS Digest ED462671.
Tuckman, B. W. (2014); Group Versus Goal-Setting Effects on the Self-Regulated Performance of Students Differing in Self-Efficacy. The Journal of Experimental Education, 58, 4: 291-298.
Unierzyski. (2003); Achievement motivation in yong tennis players. Journal of sports science and medicine. 2: 144-186.
Wolters, C.A., YU, S. L., Pintrich, P.R. (1996); The relation between goal orientation and students’ motivational belief and self regulated learning. Learning and individual Differenses. 8: 211-238.