کلیدواژه‌ها = باورهای فراشناختی
فراتحلیل تفاوت جنسیت در فراشناخت و انواع مؤلفه‌های آن

دوره 11، شماره 20، تیر 1402، صفحه 163-188

10.22084/j.psychogy.2023.26688.2498

نسترن سادات نقیب الساداتی؛ جواد مصرآبادی؛ ابوالفضل فرید


مقایسه‌ی باورهای فراشناختی و نگرانی آسیب‌شناختی در دانش آموزان مبتلا به نشانگان اختلال اضطراب امتحان و عادی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 61-73

علی فرهادی؛ یزدان موحدی؛ هانیه خرازی نوتاش؛ آرزو لشنی؛ رضا محمدزادگان