رابطه دشواری در نظم‌بخشی هیجانی و باورهای فراشناختی با تفکر ارجاعی در دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه دشواری در نظم­بخشی هیجان و باورهای فراشناختی با تفکر ارجاعی در دانش­آموزان پسر دوره متوسطه بود.  
روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه­ی دانش­آموزان پسر دوره متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 96-1395 تشکیل می­دادند که مشغول به تحصیل بودند. برای انتخاب نمونه از میان جامعه آماری، با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای، نمونه­ای به حجم 353 نفر انتخاب شدند. به‌منظور جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­­ی تفکر ارجاعی اهرینگ و همکاران، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گراتز و رومر و پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز، کارترایت-هاوتون استفاده شد. داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.  
یافته­ ها: نتایج نشان داد که تفکر ارجاعی با مؤلفه­های عدم‌پذیرش پاسخ هیجانی، دشواری­های رفتار هدفمند، دشواری کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، فقدان شفافیت هیجانی و نمره کل دشواری در نظم­بخشی هیجان رابطه مثبت و معناداری دارد و با دستیابی محدود به هیجان رابطه­ای مشاهده نشد. همچنین تفکر ارجاعی با باور مثبت درباره نگرانی، باور منفی درباره کنترل‌ناپذیری، اطمینان شناختی و خودآگاهی شناختی رابطه مثبت و معناداری دارد و با نیاز به کنترل خود رابطه­ای وجود ندارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که دشواری­های نظم­بخشی هیجان  و مؤلفه­های عدم‌پذیرش پاسخ­های هیجانی، دشواری­های کنترل تکانه، دشواری­های دست زدن به رفتارهای هدفمند و باورهای فراشناختی و مؤلفه خودآگاهی شناختی به‌طور مثبت و معناداری، می­توانند تفکر ارجاعی دانش­آموزان را پیش‌بینی کنند.
نتیجه­گیری: نتایج نشان داد که مؤلفه­های دشواری در نظم­بخشی هیجان و باورهای فراشناختی بخش قابل‌توجهی از تفکر ارجاعی دانش­آموزان را تبیین می­کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between difficulties in emotional regulation and metacognitive beliefs with repetitive negative thinking in high school students

نویسندگان [English]

  • jafar bahadorikhosroshhi 1
  • Ramin Habibikaleybar 2
چکیده [English]

Objective: The purpose of the present study is to investigate the relationship between difficulties in emotional regulation and metacognitive beliefs with repetitive negative thinking in high school students.   
Method: The method of study was correlational.  The statistical population present study comprised of all grade high school boy students of Tabriz in 2016-2017 academic years that were studying. A choice sample of the population, using cluster random sampling method, a sample of 353 subjects was chosen. For data collection, theEhring perseverative thinking questionnaire, Gratz and Roemer Difficulties in Emotion Regulation Scale and Wells & Cartwright-Hatton Meta-Cognitive Questionnairewere used. Data were analyzed by using Pearson’s correlation coefficient and multiple regression analysis.
Results: The results showed that exist significant positive relationship between repetitive negative thinking with components of non-acceptance of emotional responses, emotional, difficulties engaging in goal-directed behavior, impulse control difficulties, lack of emotional awareness, lack of emotional clarity and total score difficulties in emotional regulation and no relationship was observed between repetitive negative thinking limited Access to Emotion Regulation Strategies. Also exist significant positive relationship between repetitive negative thinking with positive beliefs about worry, negative beliefs about uncontrollability, cognitive confidence and cognitive self-consciousness and there is no relationship between repetitive negative thinking with need for control. Also regression analysis revealed that the difficulties in emotional regulation, components of nonacceptance of emotional responses, impulse control difficulties, difficulties engaging in goal-directed behavior, metacognitive beliefs and component cognitive self-consciousness could positively and significantly predict the repetitive negative thinking in students.    
Conclusion: The results show that component of difficulty in emotional regulation and metacognitive beliefs considerable part of repetitive negative thinking could explain in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • repetitive negative thinking
  • difficulties in emotional regulation
  • metacognitive beliefs
اکبری، مهدی؛ روشن، رسول؛ فتی، لادن؛ شعبانی، امیر و ضرغامی، فیروزه. (1393). «نقش عوامل شناختی، رفتاری، هیجانی و فراشناختی در پیش‌بینی افکار تکرارشونده منفی: یک رویکرد فراتشخیصی». مجله روانپزشکی و روان­شناسی بالینی ایران، 20(3)، 242-233.
پلنت، جولی. (1394). راهنمای نجات SPSS. (ترجمه اکبر رضایی)، تبریز: انتشارات فروزش. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2010).
شاطریان­محمدی، فاطمه؛ علیزاده، فاطمه و نیکوکار، اعظم. (1392). «تأثیر تحمل ابهام بر باورهای فراشناختی و درگیری تحصیلی دانشجویان». دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 1(1)، 47-31.
شیرمحمدی، فرهاد؛ کاکاوند، علی­رضا و شمس­اسفندآباد، حسن. (1395). «ارتباط کمال­گرایی و اختلال اضطراب فراگیر با میانجیگری تفکر ارجاعی». فصلنامه روان­شناسی کاربردی، 1(37)، 123-107.
شیرمحمدی، فرهاد؛ کاکاوند، علی­رضا؛ صادقی، میثم و جعفری­جوزانی، راضیه. (1395). «نقش میانجی تفکر ارجاعی در ارتباط بین کمال­گرایی و اضطراب اجتماعی». مجله مطالعات روان­شناختی، 12(2)، 128-107.
شیرین­زاده­دستگیری، صمد. (1385). مقایسه باورهای فراشناختی و مسؤولیت پذیری در بین بیماران دچار اختلال وسواسی-جبری، اختلال اضطراب منتشر و افراد بهنجار. پایان­نامه کارشناسی‌ارشد روان­شناسی بالینی، دانشگاه شیراز.
قائدی، فهیمه؛ شبانکاره، الهام و مقدم­برزگر، مجید. (1395). «تمایزیافتگی و تفکر ارجاعی: نقش واسطه­ای درماندگی آموخته شده». دو فصلنامه علمی- پژوهشی شناخت اجتماعی، 5(1)، 49-33.
قدم­پور، عزت­اله؛ غلامرضایی، سیمین و رادمهر، پروانه. (1395). «تأثیر آموزش شناختی مبتنی بر ذهن­آگاهی بر بهبود باورهای فراشناختی در مبتلایان به اختلال همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی». دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 4(6)، 60-39.
عسگری، پرویز؛ پاشا، غلامرضا و امینیان، مریم. (1388). «رابطه تنظیم هیجانی، فشارزاهای روانی زندگی و تصویر از بدن با اختلالات خوردن در زنان». فصلنامه اندیشه و رفتار، 4(13)، 78-65.
Aldao, A.; Nolen-Hoeksema, S. and Schweizer, S. (2010). “Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review”. Clinical Psychology Rev, 30(2): 217-237.
Benoit, R. G.; Gillbert, S. J.; Volle, E. and Burgess, P. W. (2010). When I think about me and stimulate you: Medial rostra prefrontal cortex and self-referential processes. Medical Research council, cognition and brain science unit, Cambridge, UK.
Calmes, C. A. and Roberts, J. E. (2007). “Repetitive Thought and Emotional Distress: Rumination and worry as prospective predicators of depressive and anxious symptomatology”. Journal of Personality and Social Psychology, 30, 343-356.
Cole, P. M.; Martins, E. and Dennis, T. A. (2004). “Emotion regulation as a scientific construct: Methodological challenges and directions for child development research”. Child Development, 75(2), 31-33.
Ehring, T. and Watkins, E. R. (2008). “Repetitive negative thinking as a transdiagnostic process”. International Journal of Cognitive Therapy, 1(3), 192- 205.
Ehring, T.; Zetsche, U.; Weidacker, K.; Wahl, K.D. and Ehlers, A. (2010). “The Preservative Thinking Questionnaire (PTQ): Validation of a content independent measure of repetitive negative thinking”. Behavior Therapy & Expermental Psychiatry, 42(2), 225-232.
Gratz, K. L. and Roemer, L. (2004). “Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of scale”. Journal Psychopathology Behavior, 20(1), 41-54
Gratz, K. L. and Roemer, L. (2008). “The relationship between emotion deregulation and deliberate self-harm among female undergraduate students at an urban commuter university”. Cognitive Behavior Therapy, 37, 14-25.
Hooper, L. M. and DePuy, V. (2010). “Community Sample Mediating and Moderating Effects of differentiation of Self on Depression Symptomatology in a Rural Community Sample”. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, 18(4), 358-368.
Keyes, C. L. M.; Shmotkin, D. and Ryff, C. D. (2002). “Optimizing well – being: the empirical encounter of two traditions”. Journal of Personality and Social Psychology, 82(6), 1007-1022.
Kring, A. M. and Sloan, D. M. (2010). Emotion regulation in psychopathology: A transdiagnostic approach to etiology and treatment. New York: Guilford.
Macedo, A. (2015). “Perfectionism and psychological distress: a review of the cognitive factors”. International Journal of Clinical Neurosciences & Mental Health, 1(6), 1-10.
McEvoy, P. M. and Mahoney, A. E. J. (2013). “Intolerance of uncertainty and negative metacognitive beliefs as transdiagnostic mediators of repetitive negative thinking in a clinical sample with anxiety disorders”. Journal Anxiety Disord, 27(2), 216-24.
McEvoy, P. M.; Watson, H.; Watkins, E. R. and Nathan, P. (2013). “The relationship between worry, rumination, and comorbidity: Evidence for repetitive negative thinking as a transdiagnostic construct”. Journal of Affective Disorders, 151(3), 313-320.
McLaughlin, K. A.; Mennin, D. S. and Farach, F. J. (2007). “The contributory role of worry in emotion generation and dysregulation in generalized anxiety disorder”. Behavior Research Therapy, 45(8), 1735-1752.
Mikolajczak, M.; Petrides, K. V. and Hurry, J. (2009). “Adolescents choosing self-harm as an emotion regulation strategy: The protective role of trait emotional intelligence”. Brit Journal Clinical Psychology, 48(2), 181-193.
Mills, C.; Grant, M.; Lechner, V. and Judan, R. (2014). “Relationship between trait repetitive negative thinking styles and symptoms of psychopathology”. Personality and Individual Differences, 71(3), 19-24.
Pereira, A. T.; Chaves, B.; Castro, J.; Soares, M. J. and Macedo, A. (2014). “Preservative negative thinking mediates the relationship between perfectionism and negative effect”. European Psychiatry, 29(4), 23-29.
Roelofs, J.; Huibers, M.; Peeters, F. and Arntz, A. (2010). “Positive and negative beliefs about depressive rumination: a psychometric evaluation of two self- report scales and a test of a clinical metacognitive model of rumination and depression”. Cognitive Therapy and Research, 34(2), 196-205.
Rosenzweig, C.; Krawec, J. and Montague, M. (2011). “Meta-cognitive strategy use of eighth-grade students with and without learning disabilities during mathematical problem solving: a think-aloud analysis”. Journal of learning Disabilities, 44(6), 508-520
Salters-Pednaeault, K.; Roemer, L.; Tull, M. T.; Rucker, L. and Mennin, D. S. (2006). “Evidence of broad deficits in emotion regulation associated with chronic worry and generalized anxiety disorder”. Cognitive Therapy Research, 30(4), 469-80.
Scragg, P. (2010). Meta cognitive therapy, Developed by Adrian Wells. Trauma clinic LTD & university collage. London.
Spada, M. M.; Nikcevic, A.V.; Moneta, G. B. and Wells A. (2008). “Meta cognition, perceived stress, and negative emotion”. Personality Individual Differensess, 44(5), 1172-1181.
Thompson, R. A. (1994). “The Developmental of emotion regulation behavioral and biological considerations monographs of the society for research in child development”. Journal Motivation Emotion, 59(2/3), 25-52.
Vargas, M. L.; Sendra, J. M. and Benavides, C. (2012). Metacognitive Dysfunction in Schizophrenia. Schizopherenia in the 21 Century, Publisher InTech.
Wells, A. and Cartwright, H. S. (2004). “A short form of metacognitions questionnaire”. Journal Behavior research and therapy, 42(40), 385-396.