تأثیر آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود باورهای فراشناختی در مبتلایان به اختلال همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه لرستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه لرستان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود باورهای فراشناختی در مبتلایان به اختلال همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی بود.
روش: روش پژوهش حاضر به شیوه نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون - پس­آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش­آموزان دختر دوره متوسطه اول و دوم مبتلا به اختلال همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی شهر خرم­آباد بود؛ که به منظور اجرای پژوهش غربالگری انجام گرفت که ابتدا 437 شرکت­کننده با دامنه سنی 14 تا 17 سال، پرسشنامه اضطراب اجتماعی و افسردگی را تکمیل کردند که از میان آن­ها 30 نفر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و افسردگی همراه بالا (یک انحراف معیار بالاتر از میانگین گروه) انتخاب گردید، سپس 30 نفر منتخب با انتساب تصادفی به دو گروه پانزده نفری آزمایش و گواه تقسیم شـدند. گروه آزمایش 8 جلسه 2 ساعته، هفته­ای یک جلسه به صورت گروهی تحت آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفتند. در نهایت اطلاعات جمع‌آوری‌شده از طریق پرسشنامه، به وسیله spss-19 و با استفاده از روش آماری کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.
یافته­ها: یافته­های حاصل از این پژوهش نشان داد آموزش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش میزان باورهای فراشناختی تأثیر معنی­داری داشته است (001/0>P). ضمن این­که نتایج در مرحله پیگیری نیز حفظ شد.
نتیجه­گیری: با توجه به نتایج حاصله، آموزش­های شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی برای بهبود باورهای فراشناختی در مبتلایان به اختلال همبودی اضطراب اجتماعی و افسردگی توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Mindfulness–based Cognitive training on Recovery meta-cognitive beliefs in Ssuffering Disorder Comorbidity Social Anxiety and Depression

نویسندگان [English]

  • ezaatallah ghadampour 1
  • simin gholamrezaee 1
  • parvaneh radmehr 2
چکیده [English]

Introduction:The aim of this study is the examination effectiveness of mindfulness–based cognitive therapy on Recovery meta-cognitive beliefs in suffering disorder comorbidity social anxiety and depression.
Methods:The study method of sub-experimental design pretest-posttest and follow-up design with control group. The study population consisted of all secondary school girls students in the first and second period suffering disorder comorbidity social anxiety and depression are Khorramabad. That in order to implement a screening test was conducted the first 437 participating the age range 14 to17 years, social anxiety and depression questionnaires completed, Among the 30 Person with high suffering disorder social anxiety and depression (one standard deviation above the average for the group) was selected, The 30 Person selected simple randomly divided into 2 groups of 15 experimental and control. The experimental group received 8 sessions of 2 hours, week a meeting as a group training were mindfulness-based cognitive. Ultimately, the collected data were analyzed applying spss-19 software via ANCOVA method.
 Results: The findings of the present study demonstrated a significant positive impact of Mindfulness-based cognitive therapy on reduction of level meta-cognitive beliefs (P<0/001). Gain was maintained at follow-up.
Conclusion: According to the results, recommended mindfulness-based training to Recovery meta-cognitive beliefs in ssuffering withdisorder comorbidity social anxiety and depression. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-Cognitive Beliefs
  • Social Anxiety
  • depression
پناهنده­وانسفلی، خدیجه (1390)؛ بررسی کارآمدی آموزش حضور ذهن مبتنی بر شناخت درمانی بر کاهش نشانه­های اضطراب امتحان و بهبود باورهای فراشناختی دانشجویان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
حسنوندعموزاده، مهدی؛ روشن­چسلی، رسول و حسنوندعموزاده، مسعود (1392)؛ رابطه باورهای فراشناختی با علائم اضطراب اجتماعی (اجتناب، ترس و ناراحتی فیزیولوژیک) در جمعیت غیر بالینی. مجله علمی- پژوهشی، پژوهش­های علوم شناختی و رفتاری، سال سوم، شماره دوم، پیاپی (5)، 70-55.
دلاور، علی (1386)؛ روش­های آماری در روان­شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور.
شریفی، ونداد؛ اسعدی، سیدمحمد؛ محمدی، محمدرضا؛ امینی، همایون؛ کاویانی، حسین؛ سمنانی، یوسف؛ شعبانی، امیر؛ شهریور، زهرا؛ داوری­آشتیانی، رزیتا؛ حکیم­شوشتری، میترا؛ صدیق، ارشیا و جلالی­رودسری، محسن (1383)؛ پایایی و قابلیت اجرای نسخه فارسی مصاحبه ساختاریافته تشخیصی برای SCDI بر اساس DSMIV. فصلنامه تازه­های علوم شناختی، 22-8.
هاشمی، زهره؛ محمودعلیلو، مجید و هاشمی­نصرت­آباد، تورج (1389)؛ اثربخشی درمان فراشناختی بر اختلال افسردگی اساسی: گزارش موردی، مجله روانشناسی بالینی، سال دوم، شماره 3 (پیاپی 7)، 97-85.
Albert, U.; Rosso, G.; Maina, G. and Bogetto, F. (2008); Impact of anxiety disorder comorbidity on quality of life ineuthymic bipolar disorder patiens: differences between bipolar I and II subtypes. J of Affe Diso; 105: 297-303.
Amir, N.; Beard, C.; Taylor, C. H. T.; Klumpp, H.; Elias, J.; Burns, M. and Chen, X. (2009); Attention Training in Individuals with generalized Social Phobia: A Randomized Controlled Trial. J Con Clini Psycho; 77(5): 961-973.
Avenevoli, S.; Swendsen, J. P.; Burstein, M. and Merikangas, K. R. (2015); Major depression in the national comorbidity survey adolescent supplement: prevalence, correlates and treatment. J Amer Acade Chil Adole Psychi. 54(1): 37-44.
Bohlmeijer, E.; Prenger, R.; Taal, E. and Cuijpers, P. (2010); The effects of mindfulness-based stress reduction therapy on mental health of adults with achronic medical disease: A meta-analysis. J Psychosom Res; 17: 539-544
Corcoran, K. M. and Segal, Z. V. (2008); Meta-cognition in depressive and anxiety disorder: current directions. Inter, J of Cogn ther; 1(1): 33-44.
Eisendrath, S.; Chartier, M. and Mclane, M. (2012); Adapting mindfulness-based cognitive therapy for treatment, Resistant Depression [electronic version]. Cogn And BehaviPractice; 18: 362-370.
Fawzy, T. I.; Hecker, J. E. and Clark, J. (2006); The relationship between cognitive avoidance and attentional bias forsnake-related thoughts. J Anxi diso; 20: 1103-1117.
Hamilton, K.; Wershler, J. L.; Macrodimitris, S. D.; Ching, L. E. and Mothersill, K. J. (2012); Exploring the effectiveness of a mixed-diagnosis group cognitive behavioral therapy intervention across diverse populations; J Cog And Beha Pra; 1-11.
Harvey, A.; Watkins, E.; Mansell, W. and Shafian, R. (2004); Cognitive behavioural processes across psychological disorder: A trans diagnostic approach to research and treatment. Oxford: Oxford University Press.
Hofmann, S. G.; Sawyer, A. T.; Witt, A. and Oh, D. (2010); The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: Ameta-analytic review. J of ConsAnd Clini Psycho; 78: 169-183.
Junkin, S. E. (2007); Yoga and self-esteem: exploring change in middle-age women[Dissertation]. Saskatoon, Canada; University Of Saskatchewan, 42-46.
Kashdan, T. B. and Roberts, J. E. (2011); Comorbid social anxiety disorder inclients with depressive disorders: predicting changes in depressive symptoms, therapeutic relationships, and focus of attention in group treatment. Behav Rese And Thera; 49: 875-844.
Kessler, R. C.; Berglund, P.; Demler, O.; Tin, R.; Merikangas, K. R. and Walters, E. E. (2005); Life time prevalence and age of onset distributions of DSM- IV disorder in the national comorbidity survey replication. Achie of Gen psycho; 62: 593-602.
Khoury, B.; Lecomte, T.; Fortin, G.; Mass, M.; Therien, P.; Bouchard, V. and Hofmann, S. G. (2013); Mindfulness-based therapy: Acomprehensive meta-analysis. Clini Psycho Revi; 33: 763-771.
Kingsbury, M. (2014); Social anxiety and interpretation bias in computer medlated contexts. Faclty of Graduate and Postdoctoral Affairs.
Kingsbury, M. and Coplan R. (2015); Social anxiety and interpretation of ambiguous text messages. Computer in Hum Behav; 54: 368-379.
Mace, C. (2008); Mindfulness and mental health: Therapy, theory and science. American New York, Routledge Press; 35-36.
McEvoy, P. M. and Perini, S. J. (2009). Cognitive behavioral group therapy for social phobia with or without attention training: A controlled trial. J of Anxi Disor; 23: 519-528.
McAleavey, A. A.; Castonguay, L.G. and Goldfried, M. R. (2014); Clinical experiences in conducting cognitive behavioral therapy for social phobia, J Beha Thera; 45(1): 21-35.
Mineka, S.; Watson, D. and Clark, L. A. (1998); Comorbidity of anxiety and unipolar mood disorder. Annul Psycho; 49: 377-412.
Miers, A. C.; Blote, A. W.; Bogels, S. M. and Westenberg, P. M. (2008); Interpretation bias and social anxiety in adolescents. J of Anxi Disor. 22: 1462-1471.
Ost, L. G. (2008); Efficacy of the third wave of behavioral therapies: Asystematic review and meta-analysis. Behav Reseaand Thera, 46: 296-321.
Puklek, M. and Videc, M. (2008); Psychometric properties of the social anxiety scale for adolescents (SAS-A) and its relation to positive imaginary audience and academic performance in slovene adolescents. J Stud psycho; 50(1): 49-65.
Ranta, K.; Kaltiala-Heino, R.; Pelkonen, M. and Murtunen, M. (2009); Associations between Peer victimization, self- reported depression and social phobia among adolescents: The role of comorbidity, J of adoles; 32: 77-93.
Rapee, R. M. and Spence, S. H. (2004); The etiology of social phobia: Empirical evidence and an initial model. Clini Psycho Revi 24, 737-767.
Schoevers, R. A.; Deeg, D. J. H.; Van Tilburg, W. and Beekman, A. T. F. (2005); Depression and generali anxiety disorder. Co-occurrence and longituinal patiens inelderly patiens. American J of Geria Psychi; 13: 9-31.
Spada, M. M.; Nikcevic, A. V.; Moneta, G. B. and Wells, A. (2008); Meta-cognition perceived Stress, And negative emotion. Percei and Indiv Differ; 44(5): 81-172.
Stein, M.; Fuetsch, M.; Muller, N.; Hofler, M.; Lieb, R. and Ulrich Wittchen, H. (2001); Social anxiety disorder and the risk of depression, Arch Gen Psychi; 58: 251-256.
Teasdale, J. D.; Segal, Z. V.; Williams, J. M.; Ridgeway, V. A.; Soulsby, J. M. and Lau, M. A. (2000); Prevention of relapse/recurrence in major depression by mindfulness-based cognitive therapy. J Consult Clin Psycho; 68(4): 615-623.
Teubert, D. and Pinquart, M. (2011); A meta- analytic review on the presentation of symptom of anxiety in children adolescents. J of anxi disor; 25: 579-590.
Vaananen, J. M.; Frojd, S.; Ranta, K.; Marttunen, M.; Helmine, M. and Kaltiala-Heino, R. (2011); Relationship between social phobia and depression differs between boys and girls in mid-adolescen. J of affec diso. 133: 97-104.
Vaananen, J. M.; Isomaa, R.; Kaltiala-Heino, R.; Frojd, S.; Helmine, M. and Marttunen, M. (2014); Decrease in self-esteem mediates the association between symptoms of social phobia and depression in middle adolescence prospective population cohort study, BMC psychology, 14-79.
Wells, A. (2009); Meta-cognitive therapy for anxiety and depression. New York: The Guilford Press.
Voncken, M. J. and Bogels, S. M. (2008); Social performances deficits in social anxiety disorder: Reality during conversation and biased perception during a speech. J of Anxi Disor. 22: 1384-1392.