دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 1-120 

مقاله پژوهشی

رابطه صفات شخصیت، سبک های یادگیری و راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی فیزیک

صفحه 1-15

سعید حبیب الهی؛ طیبه حسینی؛ مرتضی طیبی چوبری؛ جمال عاشوری


نقش کارکردهای سبک تفکر بر یادگیری خودراهبر و گرایش به تفکر انتقادی

صفحه 19-30

هوشنگ گراوند؛ سعیده سبزیان؛ پیمان کامکار؛ شجاع کرمی