دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-120 
2. نقش کارکردهای سبک تفکر بر یادگیری خودراهبر و گرایش به تفکر انتقادی

صفحه 19-30

هوشنگ گراوند؛ سعیده سبزیان؛ پیمان کامکار؛ شجاع کرمی