نقش کارکردهای سبک تفکر بر یادگیری خودراهبر و گرایش به تفکر انتقادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه لرستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکترای کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی نقش کارکردهای سبک­ تفکر بر آمادگی برای یادگیری خودراهبر و گرایش به تفکر انتقادی بود.
روش: روش پژوهش توصیفی از نوع علی–مقایسه ای  بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند. 214 نفر از دانشجویان با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای نسبی انتخاب شدند. به منظور جمع­آوری اطلاعات، از پرسشنامه­های  کارکردهای سبک تفکر، آمادگی برای یادگیری خودراهبر و گرایش به تفکر انتقادی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، علاوه بر شاخص­های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، فراوانی،درصد فراوانی و ضریب همبستگی پیرسون)، از روش­های آمار استنباطی (MANOVA ,X2) استفاده شد.
یافته­ ها: نتایج آزمون خی دو نشان داد که بین ترجیح کارکردهای سبک­ تفکر کل دانشجویان تفاوت معناداری وجود دارد اما بین ترجیح کارکردهای سبک­ تفکر دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنادار نبود. همچنین نتایج آزمون تحلیل واریانس عاملی نشان داد که از لحاظ کل مقیاس آمادگی برای یادگیری خودراهبر و گرایش به تفکر انتقادی بر اساس  جنسیت و ترجیح کارکردهای سبک تفکر تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتیجه­ گیری: با توجه به اینکه ترجیحدرصد قابل توجهی از دانشجویان، سبک تفکر قانون­گذار می­باشد و همچنین با توجه به عدم تفاوتهای جنسیتی در ترجیح کارکردهای سبک­ تفکر و عدم رابطه این سبک­ها با آمادگی برای یادگیری خودراهبر و گرایش به تفکر انتقادی انطباق، سازگاری روش های یاددهی با این مشخصه های یادگیری در دانشجویان پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role functions of thinking style in self-directed learning readiness and Critical Thinking Disposition

نویسندگان [English]

  • hoshang garavand 1
  • saeedeh sabzian 1
  • peyman kamkar 2
  • shja karami 3
چکیده [English]

Introduction: This study aimed to investigate the role of thinking style functions in the self-directed learning readiness and critical thinking disposition.
Methods: This research method was based on causal-comparative method. Statistical population of this study included all undergraduate students (n=550) of nursing and midwifery in Mashhad University of Medical Sciences (MUMS). The sample size estimated to be 214 using proportional stratified sampling method. Data gathering tools were self-directed learning readiness questionnaire, Critical Thinking Disposition questionnaire and functions of thinking style questionnaire. Data has been analyzed using descriptive statistics (mean, and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation, MANOVA and x2).
Results: results of Chi-Square Test showed that there wrer significant differences between preferred functions of thinking style of all students, while preferredfunctions of thinking style of students in terms of gender were not significantly different. Also the ANOVA test reveals tha gender and functions of thinking style preferredon the not impact of self-directed learning and Critical Thinking Disposition.
Conclusion: Considering that the a significant percentage of students are the preferredof legislator thinking style and also due to the lack of gender differences in thinking styles and no relationship with the self-directed style and tendency to adapt methods of teaching critical thinking in students' learning characteristics may suggest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • functions of thinking style
  • Self-Directed Learning
  • Critical Thinking Disposition
ابوالقاسمی نجف­آبادی، مهدی؛ نظری­فر، فرهاد؛ کمالی، هادی و حسینی هفشجانی، تورج (1389)؛ بررسی رابطه بین کارکرد سبک­های تفکر و پیشرفت تحصیلی میان دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال دوازدهم، شماره 47: 37-49.
امامی­پور، سوزان و سیف، علی­اکبر (1382)؛ بررسی سبک­های تفکر در دانش­آموزان و دانشجویان و رابطه آنها با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی، فصلنامه نوآوری­های آموزشی، شماره سوم: 40-55.
امین­خندقی، مقصود و پاکمهر، حمیده (1390)؛ ارتباط بین سلامت روان و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مجله علمی-پژوهشی اصول بهداشت روانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، شماره 30: 43-50.
پاکمهر، حمیده و دهقانی، مرضیه (1389)؛ رابطه باورهای خودکارآمدی و گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان تربیت معلم، دهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، تهران-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دهم و یازدهم اسفندماه.
پریرخ، مهری و فتاحی ، رحمت­الله (1384)؛ راهنمای نگارش مرور نوشتار و پیشینه پژوهش در حوزه­های علوم انسانی و اجتماعی،تهران: نشر کتابدار: 16-17.
خوئینی، فاطمه (1384)؛  بررسی رابطه بین سبک­های تفکر و خلاقیت دانشجویان، فصلنامه علمی تخصصی مدیریت، سال دوم، شماره 5: 72-77.
رضوی، عبدالحمید و شیری، احمدعلی (1384)؛ بررسی تطبیقی رابطه سبک­های تفکر دختران و پسران دبیرستانی با پیشرفت تحصیلی آنان، فصلنامه نوآوری­های آموزشی، شماره دوازدهم، سال چهارم.
سلگی، زهرا (1390)؛ بررسی رابطه سبک­های تفکر و پیشرفت تحصیلی دانشــجویان، اولین همایش یافته­های علوم شناختی، مشهد.
شریعتمداری، علی (1376)؛ تفکر، تفکر انتقادی و تفکر خلاق، نامه فرهنگستان علوم، شماره سوم، سال سوم: 3-22.
شکری، امید؛ کدیور، پروین؛ فرزاد، ولی­الله و دانشورپور، زهره (1385)؛ رابطه سبک­های تفکر و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان، تازه­های علوم شناختی، شماره 30: 44-52.
مهدوی­شکیب، علی (1390)؛ رابطه بین سبک­های تفکر مدیران مدارس ابتدایی با سبک رهبری تحولی آنان براساس مدل بس و اولیو. پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
نادی، محمدعلی و سجادیان، ایلناز (1385)؛ هنجاریابی مقیاس سنجش خودراهبری در یادگیری، در مورد دانش­آموزان دختر دبیرستان­های شهر اصفهان. فصلنامه نوآوری­های آموزشی، شماره 18، سال پنجم: 111-134.
Aminkhandaghi, M., Pakmehr, H. and Amiri, L. (2010) Students Critical Thinking Attitudes in Humanities, Procedia-Social and Behavioral Sciences; 15: 1866-1869.
Beishuizen, J., Stoutjesdijk, E. and Van Putten, K. (1994); Studying textbooks: Effects of learning styles, study task, and instruction. Learning and Instruction, 4(2): 151-174.
Chang, C. (2007); Evaluating the effects of competency-based web learning on self-directed learning aptitudes. Journal of Computers in Mathematics and science Teaching, 26(3): 197.
Fisher, M. J. and J. King (2010); "The self-directed learning readiness scale for nursing education revisited: A confirmatory factor analysis." Nurse Education Today 30(1): 44-48.
Fisher, M., King, J. and Tague, G. (2001); Development of a self-directed learning readiness scale for nursing education. Nurse Education Today, 21(7): 516-525.
Grigorenko, E. L. and Sternberg, R. J (1997); of thinking, abilities, and academic performance. Exceptional children, 63: 295-312.
Halpern, D. F. (1999); Teaching for critical thinking: Helping college students develop the skills and dispositions of a critical thinker. New Directions for Teaching and Learning, 1999(80): 69-74.
Karimi, R., Arendt, C. S., Cawley, P. and Buhler, A. V., Elbarbry, F. and Roberts, S. C. (2010); Learning Bridge: Curricular integration of didactic and experiential education. American journal of pharmaceutical education, 74(3).
Kennedy, M., Fisher, M. B. and Ennis, R. H. (1991); Critical thinking: Literature review and needed research. Educational values and cognitive instruction: Implications for reform: 11-40.
Long, H. B. (2000); Understanding Self-direction in learning. In H.B Long & Associates, practice & theory in self-directed learning. Schaumburg, IL: Motorola University Press.
Loyens, S. M. M., Magda, J. and Rikers, R. M. J. P. (2008); Self-directed learning in problem-based learning and its relationships with self-regulated learning. Educational Psychology Review, 20(4): 411-427.
Lyutykh, E. (2009); Practicing Critical Thinking in an Educational Psychology Classroom: Reflections from a Cultural-Historical Perspective. Educational Studies, 45(4): 377-391.
Paul, R. W. (1989); Critical thinking in North America: A new theory of knowledge, learning, and literacy. Argumentation, 3(2): 197-235.
Pintrich, P. R., DeGroot, E. V. (1990); Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82: 33-40.
Porter-O'Grady, T., Igein, G., Alexander, D., Blaylock, J., McComb, D. W. and Williams, S. (2005); Critical thinking for nursing leadership. Nurse Leader, 3(4): 28-31.
Roberson Jr, D. N. (2005); Self-Directed Learning-Past and Present. Online Submission, 25.
Smedley, A. (2007); The self-directed learning readiness of first year bachelor of nursing students. Journal of Research in Nursing, 12(4): 373-385.
Sternberg, R. J, Grigorenko, E. L. (1997); Are Cognitive Styles? American Psychologist, 52,(7): 700-712.
Sternberg, R. J. (1997); Thinking styles, New York: Cambrige university press.
Teo, T., Tan, S. C., Lee, C. B., Chai, C. S., Koh, J. H. L., Chen, W. L. and et al. (2010); The self-directed learning with technology scale (SDLTS) for young students: An initial development and validation. Computers & Education.
Zhang, L. (2003); Does the big five predict learning approaches? Personality and Individual Differences, 34(8): 1431-1446.
Zhang, L. F. (2000); University students' learning approaches in three cultures: An investigation of Biggs's 3P model. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 134(1): 37-55.
Zhang, L. F. (2002); Role of thinking style and modes of thinking. Imaplication for education and Research. Journal of psychology, 136: 254-263.
Zhang, L. F., Sternberg , R. J. (2001); “Are Learning Approaches and Thinking Styles Related? A Study in Two Chinese Populations”, Journal of Psychology, Vol. 34, pp. 464-490.
Zhang, L. F., Postiglione, G. A. (2001); Thinking styles, self-esteem, and social-economic status. Personality and Individual differences, 33: 1333- 1346.
Zhang, Li-fang (2006); Thinking styles & the big five personality traits revisited. Journal of personality & individual differences 40: 1177-87.
Zhang, Li-fang (2007); The predictive power of socialization variables for thinking styles among adults in the workplace. Journal of learning & individual differences: 11-18.