کلیدواژه‌ها = فراتحلیل
فراتحلیل یافته‌های مربوط به تأثیر یادگیری معکوس بر راهبردهای خودتنظیمی

دوره 11، شماره 20، تیر 1402، صفحه 91-121

10.22084/j.psychogy.2022.26378.2475

اکبر مومنی راد؛ افشین افضلی؛ مریم پورجمشیدی


فراتحلیل تفاوت جنسیت در فراشناخت و انواع مؤلفه‌های آن

دوره 11، شماره 20، تیر 1402، صفحه 163-188

10.22084/j.psychogy.2023.26688.2498

نسترن سادات نقیب الساداتی؛ جواد مصرآبادی؛ ابوالفضل فرید


فراتحلیل رابطه راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 97-118

جواد مصرآبادی؛ الهام عرفانی آداب