کلیدواژه‌ها = روایی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس عدم‌درگیری اخلاقی

دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-32

10.22084/j.psychogy.2019.17865.1859

حسین سوری؛ پروین کدیور؛ هادی کرامتی؛ حمیدرضا حسن آبادی


2. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی در یادگیرندگان زبان انگلیسی

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1396، صفحه 83-102

10.22084/j.psychogy.2017.11415.1424

علی رضایی شریف؛ محمد رضا ابراهیم خانی؛ ولی محمدی


3. تعیین ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس تحریف شناختی بین فردی در دانشجویان دانشگاه تبریز

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 53-72

خلیل اسماعیل پور؛ عباس بخشی پور رودسری؛ رضا محمدزاده گان