کلیدواژه‌ها = روایی
ارزشیابی توان آزمون‌های مبتنی بر نقشه مفهومی در جایگزینی آزمون‌های سنتی

دوره 10، شماره 18، خرداد 1401، صفحه 1-34

10.22084/j.psychogy.2021.21121.2109

صادق صیادی؛ جواد مصرآبادی؛ رامین حبیبی کلیبر؛ ابوالفضل فرید


بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس عدم‌درگیری اخلاقی

دوره 7، شماره 12، شهریور 1398، صفحه 17-32

10.22084/j.psychogy.2019.17865.1859

حسین سوری؛ پروین کدیور؛ هادی کرامتی؛ حمیدرضا حسن آبادی


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی در یادگیرندگان زبان انگلیسی

دوره 5، شماره 9، بهمن 1396، صفحه 83-102

10.22084/j.psychogy.2017.11415.1424

علی رضایی شریف؛ محمد رضا ابراهیم خانی؛ ولی محمدی


تعیین ساختار عاملی، روایی و پایایی مقیاس تحریف شناختی بین فردی در دانشجویان دانشگاه تبریز

دوره 2، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 53-72

خلیل اسماعیل پور؛ عباس بخشی پور رودسری؛ رضا محمدزاده گان