بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی در یادگیرندگان زبان انگلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

3 استادیار گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف: مقیاس خودکارآمدی در زبان انگلیسی براساس نظریه­ی خودکارآمدی بندورا توسط وانگ و همکاران (2014 و 2013) جهت استفاده در مدارس و برای اندازه­گیری خودکارآمدی در زبان انگلیسی ساخته شده است. هدف پژوهش حاضر نیز تعیین ویژگی­های روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی در زبان انگلیسی می‌باشد.
روش: جامعه‌ی آماری مطالعه حاضر را کلیه دانش­آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه یک و دو همدان، در سال تحصیلی 95-1394 تشکیل می‌دهد. نمونه پژوهش متشکل از 408 دانش­آموز است که به­صورت نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند. طرح پژوهش همبستگی از نوع تحلیل عاملی می باشد.
یافته­ ها: نتایج نشان داد که اعتبار مقیاس خودکارآمدی زبان انگلیسی براساس آلفای کرونباخ 902/0، با روش لاندا 2 گاتمن 912/0 و با استفاده از روش دو نیمه کردن، 864/0 می‏باشد. بررسی‌های مربوط به روایی محتوا و سازه مقیاس خودکارآمدی زبان انگلیسی مؤید روایی مقیاس مذکور است. یافته‏های حاصل از تحلیل عاملی تائیدی همانند فرم اصلی، چهار عامل خودکارآمدی در خواندن، خودکارآمدی در نوشتن، خودکارآمدی در گوش دادن و خودکارآمدی در صحبت کردن را مورد تأیید قرار داد..
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده می­توان گفت که مقیاس خودکارآمدی زبان انگلیسی ابزاری قابل‌اعتماد و روا برای اندازه­گیری خودکارآمدی در زبان انگلیسی می‏باشد و می­توان از آن به عنوان ابزاری مفید در سنجش خودکارآمدی در یادگیرندگان زبان انگلیسی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of self-efficacy scale for English language learners

نویسندگان [English]

  • ali rezaee sharif 1
  • mohammad reza ebrahimkhani 2
  • vali mohammadi 3
چکیده [English]

Objective:The self-efficacy scale for English language learners (QESE) was devised by Wang (2014) based on Bandura's self-efficacy theory to be applied to school contexts in order to measure English learners' self-efficacy. The aim of the present study was to evaluate the psychometric properties this scale.
Method: The population included all the senior high school students studying in District One and Two of Hamadan, during the 2015-2016 academic years among whom 408 participants were selected as the sample through multistage cluster sampling.
Results: The validation results showed that QESE validity had the values of 0.902, 0.912, and 0.864 using Cronbach's alpha, lambda squared, and Guttman split-half, respectively. Further analysis confirmed the content and construct validity of the QESE. The results of the confirmatory factor analysis, as the primary form, confirmed the four factors of efficacy in reading, efficacy in writing, efficacy in listening, and also speaking efficacy.
Conclusion: According to the results, it can be maintained that QESE is a reliable and valid instrument to measure self-efficacy in English learning and it can be used as a useful tool to assessment self-efficacy in English language learners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The psychometric properties
  • Reliability
  • Validity
  • self-efficacy in English learning
جاودان، موسی. (1394). «ساخت و اعتبار‌سنجی پرسشنامه مشکلات یادگیری درس زبان انگلیسی در مدارس متوسطه». دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 3(5)، 108-1021.
سیف، علی­اکبر. (1390). اندازه­گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی (ویرایش ششم). تهران: نشر دوران.
کیامنش، علیرضا. (1381). نمونه‌گیری در پژوهش‌های علوم رفتاری، سالنامه‌ی پژوهش در علوم اجتماعی و رفتاری، جلد اول، به کوشش حسین رحمان سرشت، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
گرامی­پور، مسعود. (1393). مبانی نظری و کاربرد نظریه­های اندازه­گیری در علوم رفتاری، تهران: تمدن علمی.
مهبد، مینا و یوسفی، فریده. (1396). «بررسی رابطه فراشناخت و خودناتوان‌سازی با واسطه‌گری خودکارآمدی عمومی». دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 5(7)، 15-37.
میرز، لاورنس اس؛ گامست، گلن و گارینو، ا. جی. (2006). پژوهش چند متغیری کاربردی، (طرح و تفسیر)، پاشاشریفی، حسن؛ فرزاد، ولی اله؛ رضاخانی، سیمین دخت؛ حسن­آبادی، حمیدرضا؛ ایزانلو، بلال؛ حبیبی، مجتبی؛ 1391، چاپ دوم، تهران: انتشارات رشد.
هومن، حیدرعلی (1384). مدل یابی معادلات ساختاری با نرم‌افزار لیزرل، تهران: انتشارات سمت.
Andreou, E. (2004). “Bully/victim problems and their association with Machiavellianism and self-efficacy in Greek primary school children”. British Journal of Educational Psychology, 74, 297-309.
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman and Company.
Bandura, A. (2006). Adolescent development from an agentic perspective. In F. Pajares, & T. Urdan (Eds.), Self-efficacy beliefs of adolescents (pp. 1–43). Greenwich, CT: Information Age Publishing.
Barker, J. R. and Olsen, J. P. (1995). “Medical students’ learning strategies: Evaluation of first-year changes”. Journal of Educational Psychology, 80, 321-331.
Bong, M. (2004). “Academic motivation in self-efficacy, task value, achievement goal orientations, and attributional beliefs”. Journal of Educational Research, 97, 287-297.
Bong, M. (2006). Asking the right question: how confident are you that you could successfully perform these tasks? In F. Pajares, & T. Urdan (Eds.), Self-efficacy beliefs of adolescents (pp. 287-305) Greenwich, CT: Information Age Publishing.
Byrne, B.M. (1996). Measuring self-concept across the life span: Issues and instrumentation. Washington, DC: American Psychological Association.
Eshel, Y. and Kohavi, R. (2003). “Perceived classroom control, self-regulated learning strategies, and academic achievement”. Educational Psychology, 23, 249-260.
Fan, J.; Meng, H.; Gao, X.; Lopez, F. and Liu, V. (2010). “Validation of a U.S. adult social self-efficacy inventory in Chinese population”. The Counseling Psychologist, 38, 473-496.
Gao, Y.; Zhao, Y.; Cheng, Y. and Zhou, Y. (2007). “Relationship between English learning motivation types and self-identity changes among Chinese students”. TESOL Quarterly, 41, 133-155.
Golchi, M.M. (2012). “Listening anxiety and its relationship with listening strategy use and listening comprehension among Iranian IEL TS learners”. International Journal of English Linguistics, 2, 115-128.
Holden, W.R. (2004). “Facilitating listening comprehension: Acquiring successful strategies”. Bulletin of Hokuriku University, 28, 257-266.
Karadeniz, S.; Buyukozturk, S.; Akgun, O. E.; Cakmark, E. K. and Demirel, F. (2008). “The Turkish adaptation study of motivated strategies for learning questionnaire (MSLQ) for 12–18 year old children: Results of confirmatory factor analysis”. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7(4), 108-117.
Kitsantas, A.; Cheema, J. and Ware, H.W. (2011). “Mathematics achievement: the role of homework and self-efficacy beliefs”. Journal of Advanced Academics, 22, 310-339.
Klassen, R. M. (2004). “Optimism and realism: a review of self-efficacy from a cross-cultural perspective”. International Journal of Psychology, 39, 205-230.
Lambert, W.E. (1974). Culture and language as factors in learning and education. In F. E. Aboud & R. D. Meade (Eds.), Cultural factors in learning and education (pp. 91–122). Bellingham, WA: Fifth Western Washington Symposium on Learning.
Li, Y. and Wang, C. (2010). “An empirical study of reading self-efficacy and the use of reading strategies in the Chinese EFL context”. Asian EFL Journal, 12(2), 144-162.
Matsuoka, Y. (2009). “Possible strategies for listening comprehension: Applying the concepts of conversational implicative and adjacency pairs to understand speaker intention in the TOEFL listening section”. Accents Asia, 3(2), 27-56.
Nisbet, D. L.; Tindall, E. R. and Arroyo, A. A. (2005). “Language learning strategies and English proficiency of Chinese university students”. Foreign Language Annals, 38, 100-107.
Nyikos, M. and Oxford, R. (1993). “A factor analytic study of language-learning strategy use: Interpretations from information-processing theory and social psychology”. The modern Language Journal, 77, 11-22.
O’Malley, J. M. (1987). The effects of training in the use of learning strategies on learning English as a second language. In A. Wenden, Rubin, J. (Eds.), Learner strategies in language learning (pp. 71–84). Englewood Cliffs, NJ: Prentice/Hall International.
Ostavar, S. and Khayyer, M. (2004). “Relations of motivational beliefs and self-regulated learning outcomes for Iranian college students”. Psychological Reports, 94, 1202-1204.
Oxford, R. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. Boston, MA: Heinle & Heinle Publishers.
Pajares, F. (1996). “Self-efficacy beliefs in academic settings”. Review of Educational Research, 66, 543-578.
Pintrich, P.R. and Schunk, D.H. (1996). Motivation in education: Theory, research and applications. Englewood Cliffs, NJ: Merrill Prentice-Hall.
Pintrich, P. R.; Smith, D.; Garcia, T. and McKeachie, W. (1993). “Predictive validity and reliability of the motivated strategies for learning questionnaire (MSLQ)”. Educational and Psychological Measurement, 53, 801-813.
Rao, N. and Sachs, J. (1999). “Confirmatory factor analysis of the Chinese version of the motivated strategies for learning questionnaire”. Educational and Psychological Measurement, 59, 1016-1029.
Scarcella, R.C. and Oxford, R.L. (1992). The tapestry of language learning: The individual in the communicative classroom. Boston, MA: Heinle & Heinle.
Sachs, J.; Law, Y.K.; Chan, C.K.K. and Rao, N. (2001). “A nonparametric item analysis of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire – Chinese version”. Psychologia, 44, 197-208.
Schunk, D. H. (1989). “Self-efficacy and achievement Behaviors”. Educational Psychology Review, 1, 173-208.
Schunk, D. H. (1991). “Self-efficacy and academic motivation”. Educational Psychologist, 26, 207-231.
Schunk, D.H. and Hanson, A.R. (1985). “Peer models: influence on children’s self-efficacy and achievement”. Journal of Educational Psychology, 77, 313-322.
Schunk, D. H. (1994). Self-regulation of self-efficacy and attributions in academic settings. In D. H. Schunk, B.J. Zimmerman (Eds.), Self-regulation of learning and performance: Issues and educational applications (pp. 75–99). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Serri, F., Boroujeni, A.J., Hesabi, A. (2012). “Cognitive, metacognitive, and social/affective strategies in listening comprehension and their relationships with individual differences”. Theory and Practice in Language Studies, 2, 843-849.
Tseng, W.; Dornyei, Z. and Schmitt, N. (2006). “A new approach to assessing strategic learning: the case of self-regulation in vocabulary acquisition”. Applied Linguistics, 27, 78-102.
Yamauchi, J.; Kumangai, Y. and Kawasaki, Y. (1999). “Perceived control, autonomy and self-regulated learning strategies among Japanese high school learners”. Psychological Reports, 85, 779-798.
Zimmerman, B. J. and Cleary, T. J. (2006). Adolescents’ development of personal agency: the role of self-efficacy beliefs and self-regulatory skill. In F. Pajares, &T. Urdan (Eds.), Self-efficacy beliefs of adolescents (pp. 45–69). Greenwich, CT: Information Age Publishing.
Wang, C. (2004). Self-regulated learning strategies and self-efficacy beliefs of children learning English as a second language. Doctoral dissertation. http://www.ohiolink.edu/etd/
Wang, C. and Kim, D. (2011). Examination of the psychometric properties of a self-efficacy scale. In: Roundtable paper presentation at the Annual Conference of American Educational Research Association (AERA), New Orleans, LA.
Wang, C.; Kim, D.; Bai, R. and Hu, J. (2014). “Psychometric properties of a self-efficacy scale for English language learners in China”. System 44 (2014) 24-33. Journal homepage: www.elsevier.com/locate/system
Wang, C.; Hong Kim, D.; Bong, M. and Ahn, H. S. (2013). “Examining measurement properties of an English Self-Efficacy scale for English language learners in Korea”. International Journal of Educational Research, 59, 24-34.