کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان: نقش پیش‌بین عوامل جمعیتی و روانشناختی

دوره 3، شماره 4، خرداد 1394، صفحه 1-19

اسحق رحیمیان بوگر؛ شیدا روحانی پور