مقایسه کارکردهای اجرایی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان پسر نابینا و بینا مقطع راهنمایی شهر خرم‌آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکترای تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور مقایسه مقایسه کارکردهای اجرایی( برنامه ریزی-تصمیم گیری، سازمان دهی، بازداری پاسخ) و هوش هیجانی (ادراک هیجانی، نظم جویی، هیجانی بکارگیری هیجانی) در دانش آموزان پسر نابینا و بینا مقطع راهنمایی شهر خرم‌آباد انجام شده است. روش: روش تحقیق حاضر زمینه یابی از نوع علی مقایسه ای است . جامعه این پژوهش عبارتست از تمامی دانش آموزان نابینا به حجم(30) نفر که به دلیل حجم جامعه کم به روش سرشماری به عنوان نمونه پژوهش، همچنین دانش آموزان بینا به روش نمونه گیری خوشه ای به تعداد 30 نفر در این پژوهش از مناطق 1و 3 جایی داده شدند. به منظور سنجش کارکردهای اجرایی(برنامه ریزی- تصمیم گیری، سازمان دهی، بازداری پاسخ)آزمون عصب شناختی کولیج و به منظور سنجش هوش هیجانی از مقیاس هوش هیجانی شات استفاده شد.آزمون عصب شناختی توسط والدین دانش آموزان نابینا و مقیاش هوش هیجانی شات توسط خود دانش آموزان نابینا و بینا اجرا شد. روش های آماری: در این پژوهش از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و آزمون T مستقل( آزمون دو دامنه) استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج حاصل از فرضیات پژوهش نشان دادند که بین مولفه های کارکردهای اجرایی و هوش هیجانی در دانش آموزان نابینا و بینا تفاوت معناداری وجود ندارد(05/0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of executive functions (planning, decision-making, organization, response inhibition) and EQ (emotional perception, emotion regulation, using emotions) in male students who are blind and visually impaired middle school Khorramabad

نویسندگان [English]

  • toraj hasanirad 1
  • asghar chobdari 2
  • bagher hasanvand 3
  • hafez padarvand 2
چکیده [English]

Purpose: The present study compared to executive function and emotional intelligence in blind and sighted middle school students in Khorram Abad conducted 's. Method: The method is based on comparison of survey research. The study sample consisted of all students blind to size (30) were due to population size, low conducting a sample survey, students also see the cluster sampling, a total of 30 patients in the study areas 1 and 3, where were given. In order to assess executive functions (planning - decision-making, organization, response inhibition) Coolidge and neurological tests to assess emotional intelligence, emotional intelligence scale was shot. Neurological examination by parents of blind and visually impaired and sighted students Mqyash EI shot itself will run. In this study statistical methods used independent T-test (two-tailed test) and Kolmogorov - Smirnov test was . Results: The results of this research showed that the performance of the functions of the components of emotional intelligence between blind and sighted students, there was no significant difference (P>0/05). Conclusions: Given the importance of psychological variables such as: executive function and emotional intelligence in the development of blind people in the absence of visual deprivation, recommended identify any of these abilities in the blind training in the management and utilization of the abilities of blind people be taken.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Executive function
  • emotional intelligence
  • blind and visually impaired students
بهرام­خانی، محمود؛ درویشی، نسا؛ کشاورز، زهرا و دادخواه، اصغر. (1391). «مقایسه کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اتیسم و عادی و ارتباط آن‌ها با توانایی ریاضیات و خواندن». فصلنامه توانبخشی، شماره 15، 135-128.
بیگدلی، الیاس و الهی، طاهره. (1393). «بررسی و مقایسه هوش هیجانی دانش‌آموزان نابینا و ناشنوای دوره دبیرستان استان زنجان». فصلنامه تعلیم و تربیت استثنایی، شماره 4، 30-22.
باباامیری، ناهید و عاشوری، جمال. (1393). «ارتباط راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی، خودکارآمدی، خالقیت و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی»، دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 4، 109-98.
بیرامی، منصور،؛ پیمان­نیا، بهرام و موسوی قیه قشلاقی، الهام. (1392). «مقایسه کارکردهای اجرایی در دانش آموزان دارای اختلال ناتوانی در ریاضی با همتایان عادی»، فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، شماره1: 29-16.
پارسا، نسرین (1383). هوش هیجانی. تهران: انتشارات رشد.
پادروند، حافظ (1391). مقایسه استعدادهای چندگانه در دانش‌آموزان پسر نابینا و بینا شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
شریفی درآمدی، پرویز (1379). روانشناسی و آموزش کودکان نابینا. تهران: نشر گفتمان خلاق.
کاکه جویباری، علی‌اصغر؛ بشیری، سید محمد؛ شعای،‌هاجر و محتشمی، طیبه (1392). «مقایسه سواد خواندن دانش‌آموزان مبتلا به آسیب بینایی و دانش‌آموزان با بینایی هنجار». فصلنامه توانبخشی، دوره چهاردهم، 65-58.
نجاتی، وحید (1389). «مقایسه کارکردهای اجرایی شناختی مغز در نابینایان و همایان بینا». مجله طب نظامی. 4(12)، 227-221.
ورنر، مارگات جی؛ تامپکینز، جیمز آر و کالاتا، ریچاردا (2007). روان‌شناسی و آموزش‌وپرورش کودکان استثنایی. ترجمه شریفی درآمدی، سیمین رونقی، صفر یزدی (1390). تهران: نشر دانژه.
لطفی، مریم؛ محمدی، جعفر؛ سهرابی، مهدی و باقرزاده، فضل‌الله (1392). «مقایسة خودپندارة بدنی دختران نابینای ورزشکار و غیرورزشکار». مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. سال چهاردهم، شماره 4، 52-44.
عطادخت، اکبر؛ شیخ‌الاسلامی، علی؛ حسینی کیاسری، سیده طیبه و جوکار کمال‌آبادی، نجمه (1394). «نقش باورهای فراشناختی و هوش هیجانی نابینایان در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی و مقایسه‌ی آن با افراد عادی». فصلنامه افراد استثنایی، شماره 17، 156-150.
علیزاده، حمید و زاهدی پور، مهدی (1384). «کارکردهای اجرایی در کودکان با و بدون هماهنگی رشدی». تازه‌های علوم شناختی، سال 6، شماره 4 و 3، 56-49.
قلمزن، شیما؛ مرادی، محمدرضا و عابدی، احمد. (1391). «مقایسه‌ی نیم‌رخ کارکردهای اجرایی و توجه کودکان عادی و کودکان دچار ناتوانی‌های یادگیری». مجله ناتوانی‌های یادگیری، 4، 111-99.
Austin, E. J.; Saklofske, D. H.; Haung, S. H. and McKenney, D. (2004). “Measurement of trai emotional intelligence: Testing and cross-validating a modified version of suchutte etal”. Personality and Individual Differences., (38), 555-562.
Burton, H. (2003). “Visual cortex activity in early and late blind people”. Journal of Neuroscience.,(23), 4005-4011.
Cattaneo, Z.; Vecchi, T.; Cornoldi, C.; Mammarella, I.; Bonino, D. and Ricciardi, E. (2008). “Imagery and spatial processes in blindness and visual impairment”.  Neurosci Biobehav Rev, (32), 1346-60.
Dulin, D. (2007). “Effects of the use of raised line drawings on blind people’s cognition”. European Journal of Special Needs Education, (3), 341-353.
Dawson, P. and Guare, R. (2004). Executive Skills in Children and Adolescents. New york: Guilford Press.
Giganc, G. E.; Palmer, B. R. H.; Manocha, R. and Stough, C. (2005). “An examinationof the factor structure of the schutte self-report emotional scale”. Personality and Individual Differences, (39), 1029-1042.
Greguol, M.; Gobbi, E. and Carraro, A. (2014). “Physical activity practice, body image and visual impairment: A comparison between Brazilian and Italianchildren and adolescents”. Research in Developmental Disabilities, (1), 21-26.
Maziak W.; Asfar, T., Mzayek, F.; Fouad, FM. and Kilziek, N. (2002). “Socio-demographic correlates of psychiatric morbidity among low-income women in Aleppo”, Syria Social Science and Medicine, 54(9), 1419-27.
Owsley, C.; McGwin, G.; Scilley, K.; Dreer, L. E.; Bray, C. R. and Mason, J. O. (2006). “Focus groups with persons who have age-related macular degeneration: Emotional issues”. Rehabilitation Psychology, 51, 23-29.
Roder, B. and Rosler, F. (2004). “Compensatory plasticity as a consequence of sensory loss”, Handbook of multisensory processing, (5), 719-747.
Rauschecker, J. P. (2002). “Cortical map plasticity in animals and humans”.Progress in Brain Research, (8), 73-88.
Pitman, D. J. (1965). “The musical ability of blind children”. Research Bulletin: American Foundation forn the Blind, (11), 63-79.