کلیدواژه‌ها = فراشناخت
پیش بینی آگاهی فراشناختی و مؤلفه های آن بر اساس هدف های پیشرفت

دوره 1، شماره 1، اسفند 1392، صفحه 1-14

حسین زارع؛ رجبعلی محمدزاده