نویسنده = جواد مصرآبادی
تعداد مقالات: 3
1. فراتحلیل رابطه باورهای معرفت‌شناختی و عملکرد تحصیلی

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1400، صفحه 71-90

10.22084/j.psychogy.2020.21650.2151

جواد مصرآبادی؛ توحید اشرف زاده


3. فراتحلیل رابطه راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 97-118

جواد مصرآبادی؛ الهام عرفانی آداب