کلیدواژه‌ها = آموزش
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه‌ی اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی چهار مؤلفه‌ای، گانیه و روش مرسوم در یادگیری دانش‌آموزان

دوره 5، شماره 8، بهار و تابستان 1396، صفحه 93-112

حجت دهقانزاده؛ حسین دهقانزاده؛ محمد شاهعلی زاده؛ حسن رستگارپور


2. آموزش به شیوه ترکیبی و متداول و بررسی تأثیر آن بر درگیری تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 3، شماره 5، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-72

سید رسول عمادی؛ نگار آهوخش