نویسنده = حسین جعفری ثانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر روش تدریس تفحّص گروهی بر رشد مهارت‌‌های اجتماعی دانش‌آموزان

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1395، صفحه 23-41

10.22084/j.psychogy.2017.1651

حسین جعفری ثانی؛ زهرا حجازی؛ زهرا وقاری زمهریر


2. بررسی تأثیر روش تدریس کاوشگری علمی بر رشد دانش فراشناختی دانش‌آموزان در درس علوم تجربی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-48

حسین جعفری ثانی؛ مجتبی حسینی؛ فروزان سادات هاشمی؛ ملیحه لطفی