رابطه بین تاب‌آوری، راهبردهای مقابله‌ای با سبک‌های یادگیری و عملکرد تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم تربیتی، فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی

2 دکتری علوم تربیتی، برنامه‌ریزی درسی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تاب‌آوری، سبک‌های یادگیری و راهبردهای مقابله‌ای دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا و پیش‌بینی عملکرد تحصیلی براساس این مؤلفه‌ها بود.
روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 98-97 به تعداد 2378 نفر بود. روش نمونه‌گیری، طبقه‌ای نسبی بود که با استفاده از جدول مورگان 331 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه تاب‌آوری کانر-دیویسون (2003)، پرسشنامه فرآیند مطالعه دوعاملی تجدیدنظر شده بیگز و همکاران (2001)، پرسشنامه راهبردهای مقابله اندلر و پـارکر (1990) و پرسشنامه عملکرد تحصیلی محقق ساخته بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون کلموگراف اسمیرنف، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی همزمان استفاده شد.
یافتهها: نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که بین تاب‌آوری، سبک‌های یادگیری، راهبردهای مقابله‌ای و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد. سبک عمیق؛ راهبرد مقابله مسـأله مـدار؛ اجتنـابی و تاب‌آوری پیش‌بینی­کننده خوبی برای عملکرد تحصیلی در بعد مفهومی و ریه‌ایی می‌باشند و در نهایت سبک عمیق؛ مسـأله‌مـدار و تاب‌آوری پیش‌بینی‌کننده خوبی برای عملکرد تحصیلی در بعد ریه­ایی می‌باشند.
نتیجهگیری: در نتیجه باید بتوان دانشجویان را به سمت سبک‌های یادگیری عمیق و مساله مدار سوق داد تا بتوان عملکرد تحصیلی بهتری را برای آن‌ها انتظار داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Resilience, Coping Strategies and Learning Approaches and Academic Performance

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Yadolahifar 1
  • Davood Mirzaee 2
چکیده [English]

Purpose:The purpose of this study was to investigate the relationship between resilience, learning approaches and coping strategies of master students of Bu-Ali Sina University and predicting academic performance based on these components.
Method:The research method was descriptive of type correlation. The statistical population of this study was master student of Bu Ali Sina University in the academic year of 1998-97 with 2378 People. The sampling method was a relativistic cluster selected using Morgan's table of 331 People. Data collection Tool were questionnaire of the Connor-Davison resilience (2003), Revised Two-Factor Study Process Biggs et al (2001), Coping Strategies  Andler & Parker (1990) and academic performance questionnaire researcher-made. For Data analysis were used of,Kolmogorov–Smirnov test, Pearson correlation and linear regression of type Enter.
Results:The results show that is a relationship between resilience, learning approaches, coping strategies and academic performance. Deep approach; problem-oriented coping strategy; avoidance and resiliency are good predictors of academic performance in conceptual, procedural and attitudinal dimensions.
Conclusion:As a result, students should be drawn to deep learning and problem-oriented learning styles in order to expect better academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience
  • Learning Approach
  • Coping Strategies
  • Academic Performance
تنها، زهرا. (1389). بررسی باورهای معرفت‌شناختی، سبک‌های یادگیری و تفکر تأملی با پیشرفت تحصیلی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت‌معلم.
خباز، محمود؛ بهجتی، زهرا و ناصری، محمد. (1390). «رابطه حمایت اجتماعی و سبک‌های مقابله، با تاب‌آوری در پسران نوجوان». روان‌شناسی کاربردی، 5(4)، 108-123.
روزگار، زهرا. (1390). رابطه بین تاب‌آوری و سبک‌های مقابله‌ای با استرس و رضایت از زندگی در دبیران زن آموزش‌وپرورش شهرستان شیراز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، علوم اجتماعی، روانشناسی عمومی و میان‌رشته‌ای.
سعادت، سجاد؛ اعتمادی، عذرا و نیلفروشان، پریسا. (1394). «رابطه تاب‌آوری و سبک‌های دلبستگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان». پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 7(4)، 46-55.
سلیمانی، اسماعیل؛ بابایی، کریم؛ عطادخت، اکبر. (1395). «بررسی نقش تمییزی تاب‌آوری روان‌شناختی و سبک‌های مقابله‌ای هیجان مدار و مسأله مدار در پیش‌بینی پروفایل آشفتگی روان‌شناختی دانشجویان و مقایسه آن براساس جنسیت»، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 6(2)، 234-250.
سماوی، سید عبدالوهاب؛ نجارپوریان، سمانه. (1398).«رابطه علی انگیزش درونی، درگیری تحصیلی و خودنظم‌جویی تحصیلی با عملکرد تحصیلی از طریق یادگیری خود-هدایتی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس»، دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 7(12)، 47-68.
کیهانی، مهناز؛ تقوایی، داود؛ رجبی، ابوالفضل و امیرپور، برزو. (1393). «همسانی درونی و تحلیل عاملی تأییدی مقیاس تاب‌آوری کانر- دیویدسون در دانشجویان دختر پرستاری». آموزش در علوم پزشکی، 14(10)، 856-864.
مصرآبادی، جواد؛ عرفانی آداب، الهام. (1393). «فراتحلیل رابطه راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی»، دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 1(2)، 97-118.
مولایی یساولی، مهدی و مولایی یساولی، هادی. (۱۳۹۴). پیش‌بینی تاب‌آوری براساس راهبردهای مقابله‌ای و سبک‌های فرزندپروری در دانش‌آموزان. همایش بین‌المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی، استانبول، موسسه سفیران فرهنگی مبین.
Allan, J. F., McKenna, J., & Dominey, S. (2014). Degrees of resilience: profiling psychological resilience and prospective academic achievement in university inductees. British Journal of Guidance & Counselling, 42(1), 9-25.
Álvarez Ramírez, L. Y. & Cáceres Hernández, L. (2010). “Resiliencia, rendimiento académico y variables sociodemográficas en estudiantes universitarios de Bucaramanga (Colombia)”. Psicología Iberoamericana, 18(2), 37-46.
Artuch-Garde, R., González-Torres, M. D. C., de la Fuente, J., Vera, M. M., Fernández-Cabezas, M., & López-García, M. (2017). “Relationship between resilience and self regulation: a study of Spanish youth at risk of social exclusion”. Frontiers in psychology8, 6-12.
Baldwin, D. R., Jackson III, D., Okoh, I., & Cannon, R. L. (2011). “Resiliency and optimism: An African American senior citizen’s perspective”. Journal of Black Psychology, 37(1), 24-41.
Bermejo, J. C. (2011). Resiliencia [Resilience]. Madrid: PPC.
Biggs, J. B. (1987). Student Approaches to Learning and Studying. Research Monograph. Australian Council for Educational Research Ltd., Radford House, Frederick St., Hawthorn 3122, Australia.
Biggs, J. B. (1988). Approaches to learning and to essay writing, in Learning Strategies and Learning Styles, ed R. Schmeck (New York, NY: Springer), 185–228.
Biggs, J. (2001). “The reflective institution: Assuring and enhancing the quality of teaching and learning”. Higher Education, 41(3), 221-238.
Camarero, F., Martín, F., and Herrero, F. (2000). “Estilos y estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios. [Learning styles and stategies in university students]”. Psicothema, 12(4), 615-622.
Cano, F. (2005). “Epistemological beliefs and approaches to learning: Their change through secondary school and their influence on academic performance”. British journal of educational psychology, 75(2), 203-221.
Cuomo, C., Sarchiapone, M., Giannantonio, M. D., Mancini, M., & Roy, A. (2008). “Aggression, impulsivity, personality traits, and childhood trauma of prisoners with substance abuse and addiction”. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 34(3), 339 345.
de la Fuente, J. (2015). Competence of Learning, Study and Performance under Stress (CLSPS) Model. Self-help Guide for University Students, Graduates and Professional Examination Candidates. Almería: Education & Psychology I+D+I, e-Publishing Series I+D+I.
de la Fuente, J., Fernández-Cabezas, M., Cambil, M., Vera, M. M., González-Torres, M. C., & Artuch-Garde, R. (2017). “Linear relationship between resilience, learning approaches, and coping strategies to predict achievement in undergraduate students”. Frontiers in psychology, 8, 10-39.
de la Fuente, J., López, M., Zapata, L., Sollinas, G., & Fadda, S. (2015). “Improving mental Health trough and online self-assessment and self-help e-Utility in university Students”. Progress in Education, 33, 63-74.
de la Fuente, J., Sander, P., and Putwain, D. (2013). “Relationship between undergraduate student confidence, approach to learning and academic performance: the role of gender”. J. Psychodidactics, 18, 375-393.
de la Fuente, J., Sander, P., Martínez-Vicente, J. M., Vera, M., Garzón, A., and Fadda, S. (2017). Combined effect of levels in personal self-regulation and regulatory teaching on meta-cognitive, on meta-motivational, and on academic achievement variables in undergraduate students. Front. Psychol. 8:232.
de la Fuente, J., Zapata, L., Vera, M. M., González-Torres, M. C., and Artuch, R. (2014). “Bullying, personal self-regulation, resilience, coping strategies and engagement-burnout: implications for an intervention with university students,” in Bullying, Prevalence, Psychological Impact, and Strategies Intervention, ed P. Triggs (New York, NY: Nova Publisher), 91–107
Diehm, R. A., & Lupton, M. (2012). “Approaches to learning information literacy: A phenomenographic study”. The Journal of Academic Librarianship, 38(4), 217-225
Diseth, Å. (2007). “Approaches to learning, course experience and examination grade among undergraduate psychology students: Testing of mediator effects and construct validity”. Studies in Higher Education, 32(3), 373-388.
Edwards, T., Catling, J. C., & Parry, E. (2016). “Identifying Predictors of Resilience in Students”. Psychology teaching review, 22(1), 26-34.
Esquivel, J., Rodríguez, M., and Padilla, V. (2009). “Enfoques hacia el aprendizaje, motivos y estrategias de estudiantes de las carreras de enfermería, ingeniería y organización deportiva. [Learning approaches of nursing, engineering and sports organization students’ motives and strategies]”. Rev. Pedagogía, 30, 309-331.
Folkman, S., and Moscowitz, J. T. (2004). “Coping pitfalls and promise”. Annu. Rev. Psychol, 55, 745-774.
García-Ros, R., Pérez-González, F., Pérez-Blasco, J., & Natividad, L. A. (2012). “Evaluación del estrés académico en estudiantes de nueva incorporación a la universidad”. Revista latinoamericana de psicología, 44(2), 143-154.
Gilmore, A. L. (2014). A Cultural Examination of Hardiness: Associations with Self-Esteem, Wisdom, Hope, and Coping-Efficacy.
González-Torres, M. C., and Artuch-Garde, R. (2014). “Profiles of resilience and coping strategies in the university. Contextual and demographic variables”. Electr. J. Res. Educ. Psychol, 12, 621-648.
Gürlen, E., Turan, S., & Senemoglu, N. (2013). The relationship between learning approaches of prospective teachers and their academic achievement. Educational Research and Reviews, 8(5), 171-178.
Hung, C. L. (2011). “Coping strategies of primary school teachers in Taiwan experiencing stress because of teacher surplus”. Social Behavior and Personality: an international journal, 39(9), 1161-1173.
Lazarus, RS. (2006). “Stress and emotion: A new synthesis. New York: Springer.
Martín Monzón, I. (2007). Estrés académico en estudiantes universitarios”. Apuntes de Psicología, 25 (1), 87-99.
Matthews, G., Deary, I. J., & Whiteman, M. C. (2003). Personality traits. Cambridge University Press.
McAllister, M. & Mc Kinnon, J. (2009). “The importance of teaching and learning resilience in the health disciplines. A critical review of the literature”. Nurse Education Today, 29, 371-379.
Min, J.; Lee, C. & Chae, J. (2014). “Resilience Moderates the Risk of Depression
and Anxiety Symptom Son Suicidal Ideation in Patients with Depression and/or
Anxiety Disorders”. Comprehensive Psychiatry, 14(2), 38-49.
Paolo, S.; Cristina, C.; Liliana, D.; Claudia, C.; Sara, P.; Gabriella, D. E.; Ilaria, R., Alberto, C., & Alessandro, R. (2015). “Resilience and coping in trauma spectrum symptoms prediction: A structural equation modeling approach”. Journal of Personality and Individual Differences, 77,55-61
Perfect, M. M., Turley, M. R., Carlson, J. S., and Yohanna, J. (2016). “Schoolrelated outcomes of traumatic event exposure and traumatic stress symptoms in students: a systematic review of research from 1990 to 2015”. School Ment. Health, 8, 7-43.
Piemontesi, S. E., Heredia, D. E., Furlan, L. A., Sánchez-Rosas, J., and Martínez, M. (2012). “Ansiedad ante los exámenes y estilos de afrontamiento ante el estrés académico en estudiantes universitarios. [Anxiety over examinations and Coping styles against academic stress in university students]”. Anales Psicol. 28, 89-96.
Pintrich, P. R. (2002). “The role of meta-cognitive knowledge in learning, teaching, and assessing”. Theory Pract. 41, 219-225.
Rodríguez-Fernández, A., Ramos-Díaz, E., & Axpe-Saez, I. (2018). The Role of Resilience and Psychological Well-Being in School Engagement and Perceived Academic Performance: An Exploratory Model to Improve Academic Achievement. In Health and Academic Achievement. IntechOpen.
Tamannaeifar, M., & Shahmirzaei, S. (2019). “Prediction of Academic Resilience Based on Coping Styles and Personality Traits”. Practice in Clinical Psychology, 7(1), 1-10.
Villasana, M., Alonso-Tapia, J., and Ruiz, M. (2016). “A model for assessing coping and its relation to resilience in adolescence from the perspective of “person-situation interaction”. Pers. Individ. Dif. 98, 250-256.
Vinaccia, S., Quiceno, J. M., & Remor, E. (2012). “Resiliencia, percepción de enfermedad, creencias y afrontamiento espiritual-religioso en relación con la calidad de vida relacionada con la salud en enfermos crónicos colombianos”. Anales de Psicología/Annals of Psychology, 28(2), 366-377.
Wickramasinghe, D. P., & Samarasekera, D. N. (2011). “Factors influencing the approaches to studying of preclinical and clinical students and postgraduate trainees”. BMC Medical Education, 11(1), 1-7.
Zapata, L. (2013). Personal Self-Regulation, Learning Approaches and Coping Strategies in University Teaching-Learning Processes with Stress. Unpublished International Doctoral Thesis. University of Almería.