کلیدواژه‌ها = آموزش راهبردهای فراشناختی
تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر فرانگرانی و اضطراب در دانشجویان

دوره 9، شماره 17، آبان 1400، صفحه 183-198

10.22084/j.psychogy.2021.24397.2325

مسیب یارمحمدی واصل؛ محمدرضا ذوقی پایدار؛ سجاد پاکروان