نویسنده = حمید لطفی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اضطراب رگه/حالت بر انتخاب موقعیت وضوح شناختی

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1400، صفحه 223-243

10.22084/j.psychogy.2020.21718.2159

زهرا روح زاده؛ حمید لطفی؛ بهرام میرزاییان