نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش خودتنظیمی عاطفی و اهمال‌کاری رفتاری در پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1399، صفحه 57-71

10.22084/j.psychogy.2019.15259.1695

آسیه مرادی؛ عبدالرحمن بابائی؛ جهانگیر کرمی