نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. اعتباریابی و رواسازی نسخه‌ی تجدیدنظر شده‌ی پرسشنامه‌‌ی هدف پیشرفت در دانشجویان

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1394، صفحه 107-122

امید شکری؛ نوشین تمیزی؛ محمد آزاد عبد الله پور؛ علی تقوایی نیا


2. نقش میانجیگر هیجانات پیشرفت در رابطه باورهای خودکارآمدی تحصیلی و رویکردهای یادگیری

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 73-92

زهرا فاتحی پیکانی؛ امید شکری