مقایسه‏ حافظه بازشناسی و تجسم فضایی براساس ماز ذهنی پترسون در دانشجویان با سرعت پردازش اطلاعات بالا و پایین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه ارومیه

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه گلستان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه‏ حافظه بازشناسی و تجسم فضایی براساس ماز ذهنی پترسون در دانشجویان با سرعت پردازش اطلاعات بالا و پایین صورت گرفت.
روش: روش پژوهش حاضر علی- مقایسه­ای بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان پسر دانشگاه ارومیه در سال تحصیلی 95-1394 بودند. 140 دانشجو به‌عنوان نمونه براساس نمرات انتهایی توزیع Z (25/1±Z) در پرسشنامه استروپ با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند و به آزمون­های حافظه بازشناسی وکسلر و ماز ذهنی پترسون پاسخ دادند. داده­های به‌دست‌آمده با استفاده از آزمون­های باکس، لون و کلموگروف- اسمیرونف بررسی‌شده و با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
یافته­ها: یافته­های حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد در مقایسه با گروه دارای سرعت پردازش اطلاعات پایین، میانگین حافظه بازشناسی گروه دارای سرعت پردازش بالا، بیشتر و خطای ماز ذهنی پترسون آنان کمتر هست و بر­عکس، میانگین حافظه بازشناسی گروه دارای سرعت پردازش پایین کمتر و خطای ماز ذهنی پترسون آنان بیشتر است.
نتیجه­گیری: حافظه بازشناسی و تجسم فضایی گروه نمونه از سرعت پردازش متأثر بوده و دانشجویان دارای سرعت پردازش اطلاعات بالا از توانمندی بالاتری در این زمینه برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Recognition Memory and Spatial visualization Based on Peterson mental maze in Students with High and Low Information Processing Speed

نویسندگان [English]

  • esmail soleymani 1
  • mehran alipour 2
  • Hiva mahmodi 3
2 گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه
3 استادیار روانشناسی، دانشگاه گلستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گلستان، ایران
چکیده [English]

Objective: The present study aimed to compare recognition memory and spatial visualisation based on Peterson mental maze in students with high and low information processing speed.
Method: The present study was a causal-comparative approach. The statistical population of the study included male students of Urmia University in the academic year 2015- 16 based on the final distribution of Z-scores (Z ± 25/1) in the Stroop questionnaire. 140 students were selected as samples using random cluster sampling and answered to Wechsler's recognition memory and Peterson's mental maze tests. Obtained data were studied by Box, levene and kolmogorow- smirnov's tests and analysed by using multivariate analysis of variance.
Results: The findings of multivariate analysis of variance (MANOVA) showed that the recognition memory mean of the high processing speed group was high compared to the low data processing speed group and their Peterson's mental maze errors were low and conversely. the recognition memory mean of the low processing speed group was low and their Peterson's mental maze errors were high.
Conclusion: recognition memory and spatial visualization of the sample group affected by processing speed and Students with high data processing speed enjoy a higher capability in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • data processing
  • recognition memory
  • spatial visualization
  • Peterson mental maze
احمدی، مریم؛ مرادی، علیرضا و حسنی، جعفر. (1395). «عملکرد نوجوانان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و اختلال استرس پس از سانحه در حافظه فعال و سرعت پردازش». فصلنامه روانشناسی شناختی، 4(1)، 62-52.
بیرامی، منصور؛ پیمان­نیا، بهرام و موسسوی قیه­قشلاقی، الهام. (1392). «مقایسه کارکردهای اجرایی در دانش­آموزان دارای اختلال ناتوانی در ریاضی با همتایان عادی». دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 1(1)، 29- 15.
تهرانی­دوست، مهدی؛ آزادی، بهاره؛ صدیق، ارشیا؛ اشرفی، محمودرضا و علاقبند­راد، جواد. (1384). «اختلال کارکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به فنیل کتونوری درمان شده». تازه­های علوم شناختی، 7(1)، 9-1.
حسنی، جعفر و رضایی­جمالوئی، حسن. (1393). «بررسی سرعت پردازش اطلاعات با نگاه به اضطراب رگه – حالت». فصلنامه روانشناسی شناختی، 2(3)، 19-12.
عزیزی­نژاد، بهاره. (1394). «رابطه انواع حافظه با پیشرفت تحصیلی در دانش­آموزان ابتدائی دارای ناتوانایی­های یادگیری». دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 3(5)، 89- 73.
نریمانی، محمد و رجبی، سوزان. (1390). روانشناسی تجربی کاربردی. اردبیل: محقق اردبیلی.
Baysal Kırac, L., Ekmekci, O., Yuceyar, N., SagduyuKocaman, A. (2014). Assessment of Early Cognitive Impairment in Patients with Clinically Isolated Syndromes and Multiple Sclerosis. Behavioural Neurology. Published online, 2014 Apr 14.
Bower, G .H. (1987). “Commentary on Mood & Memory”. Behavior Research &Therapy, 25, 443-455.
Brown, L. A., Brockmole, J. R., Gow, A. J., Deary, I. J. (2012). “Processing Speed AND Visuospatial Executive Function Predict Visual Working Memory Ability in Older Adults”. Experimental Aging Research, 38, 1-19.
Constantinidis, C. H., Klingberg, T. (2016). “The neuroscience of working memory capacity and training”. Nature Reviews Neuroscience, 17, 438-449.
Demetriou, A., Christou, C., Spanoudis. G., Platsidou, M. (2002). “The Development of Mental Processing: Efficiency, Working Memory, and Thinking”. Monogrphs of the Society of Reasrch in Child Development, 67, 67(1), 1-155.
Durso, F. T., Nickerson, R. S., Schvaneveldt, R. W., Dumais, S. T., Lindsay, D. S., Chi, M. T. H. (Editors). (1999). Handbook of Applied Cognition, England: Wiley.
Eichenbaum, H., Yonelinas, A. P., Ranganath, C. (2007). “The Medial Temporal Lobe and Recognition Memory. Annu”. Rev Neurosci, 30, 123-52
Eliasmith, C. (2001). Memory. Dictionary of philosophy of mind. Pullman, WA: Washington State University.
Ellis, M. L., Edwards, J. D., Peterson, L., Roker, R., Athilingam, P. (2014). “Effects of Cognitive Speed of Processing Training Among Older Adults With Heart Failure”. Journal of Aging and Health, 26(4), 600-615.
Eysenck, M. W., Keane, M. T. (2010). Cognitive psychology, A student's handbook. Sixth edition. U.S.A. New York. Psychology press.
Friedenberg, J., Silverman, G. (2006). Cognitive science: an introduction to the study of mind. Thousand Oaks, Ca: sage.
Galton, F. (1883). Inquiries into human faculty and its development. London7 Macmillan.
Garderen, D. V. (2006). “Spatial Visualization, Visual Imagery, and Mathematical Problem Solving of Students With Varying Abilities”. Journal Of Learning Disabilities. 39(6), 496-506.
Groth - Marnat, G. (2009). Handbook of psychological assessment (5th Ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
Gunzelmann, G., Lyon, D. R. (2011). “Representations and Processes of Human Spatial Competence”. In Topics in Cognitive Science, 3, 741-759.
Haciomeroglu, E. S. (2016). “Object-spatial Visualization and Verbal Cognitive Styles, and Their Relation to Cognitive Abilities and Mathematical Performance”. Educational Sciences: Theory & Practice, 16(3), 987-1003.
Humphreys, M. S., Maguire, A. M., McFarlane, K. A, Burt, S., Bolland, W., Murray, K. L., Dunn, R. (2011). “Using Maintenance Rehearsal to Explore Recognition Memory”. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 36, 147-159.
Kail, R. V., Ferrer, E. (2007). “Processing Speed in Childhood and Adolescence: Longitudinal Models for Examining Developmental Change”. Child Development, 78(6), 1760-1770.
Kail, R., Salthouse, T. A. (1994). “Processing speed as a mental capacity”. Acta Psychol, 86, 199-225.
Kim, H., Lee, M., Chang, H. K., Lee, T. H., Lee, H. H., Shin, M. Ch., Shin, M. S.,  Won, R, Shin, H.S., & Kim, Ch. (2006). “Influence of prenatal noise and music on the spatial memory and neurogenesis in the hippocampus of developing rats”. Brain & Development. 28, 109-114.
Kofler, M. J., Sarver, D. E., Wells, E. L. (2015). “Working Memory and Increased Activity Level (Hyperactivity) in ADHD: Experimental Evidence for a Functional Relation”. Journal of Attention Disorders, 1-15.
Kozhevnikov, M., Kozhevnikov, M., Jiao Yu, Ch., Blazhenkova, O. (2013). “Creativity, visualization abilities, and visual cognitive style”. British Journal of Educational Psychology, 83, 196-209.
Lauer, J. E., Lourenco, S. F. (2016). “Spatial Processing in Infancy Predicts Both Spatial and Mathematical Aptitude in Childhood”. Psychological Science, 27(10), 1291-1298.
Lichtenberger, E. o., Kaufman, A. S., Lai, Z. C. (2002). Essentials of WMS-III assessment. New York: Wiley.
Liew, Ch. V., GCAS, M. A., Santoro, M. S., Goldstein, J., Gluhm, Sh., Gilbert, P. E., Corey-Bloom, J. (2016). “Evaluating Recall and Recognition Memory Using the Montreal Cognitive Assessment: Applicability for Alzheimer’s and Huntington’s Diseases”. American Journal of Alzheimer’s Disease & Other Dementias, 31(8), 658-663.
Lohman, D. F. (1996). Spatial ability and G. In I. Dennis & P. Taps field (Eds.), Human abilities: their nature and measurement (pp. 97–116). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Malmberg, K. J. (2008). “Recognition memory: A review of the critical findings and an integrated proposal for relating them”. Cognitive Psychology, 57, 335-384.
Moriguchi, Y.,  Zelazo P. D., Chevalier, N. (2016). Development of Executive Function during Childhood. Published in: Frontiers in Psychology.
Naber, M., Vedder, A. Brown, S. B., Nieuwenhuis, S. (2016). “Speed and Lateral Inhibition of Stimulus Processing Contribute to Individual Differences in Stroop-Task Performance”. Frontiers in Psychology, 7, 1-13.
Naglieri, J. A., Goldstein, S. (2011). Encyclopedia of child behavior and development. New York: Springer.
Newcombe, N. S., Frick, A. (2010). “Early education for spatial intelligence: Why, what, and how”. Mind, Brain, and Education, 4, 102-111.
Reilly, D., Neumann, D. L. (2013). “Gender-Role Differences in Spatial Ability: A Meta-Analytic Review”. Sex Roles, 68(9), 521-535.
Schuiringa, H., Nieuwenhuijzen, M., de Castro, B.O., Matthys, W. (2016). “Executive functions and processing speed in children with mild to borderline intellectual disabilities and externalizing behavior problems”. Child Neuropsychology, 23(4), 442-462.
Sternberg, R. J., Sternberg, k. (2016). Cognitive Psychology. (seventh edition). Cengage Learning products are represented in Canada by Nelson Education.  Ltd.
Tsai, Ch. H., Yen, J. Ch. (2014). “Teaching Spatial Visualization Skills Using OpenNI and the Microsoft Kinect Sensor”. Article in Lecture Notes in Electrical Engineering, 617-624.
Uttl, B., Graf, P. (1997). “Color-Word Stroop Test performance across the adult life span”. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 19, 405-420.
Vernon, P. A., Jensen, A. R. (1984). “Individual and group differences in intelligence and speed of infonnation processing”. Personality and Individual Differences, 10, 573-576.
Wai, J., Lubinski, D., Benbow, C. P. (2009). “Spatial ability for STEM domains: Aligning over 50 years of cumulative psychological knowledge solidifies its importance”. Journal of Educational Psychology, 101(4), 817-835.
Watkins, M. J., Tulving, E., (1995). “Episodic Memory: When Recognition Fails”. Journal of Experimental Psychology, 104, 5-29.
Winters, B. D., Saksida, L. M., Bussey, T. J. (2008). “Object recognition memory: Neurobiological mechanisms of encoding, consolidation and retrieval”. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 32, 1055-1070.