پیش‏بینی اهمال‏کاری تحصیلی بر اساس راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی و اضطراب امتحان در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش‏بینی اهمال‏کاری تحصیلی بر اساس راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی و اضطراب امتحان دانشجویان انجام گرفت.
روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیّه‌ی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 94-1393 تشکیل می­دادند که از میان آن­ها با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای، 362 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. به‌منظور جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه‌ی راهبردهای شناختی و فراشناختی موسویان، پرسشنامه‌ی اهمال‏کاری تحصیلی سولومن و راتبلومو پرسشنامه‌ی­ اضطراب امتحان اسپیلبرگر استفاده شد. داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
یافته‏ها:یافته­ها نشان داد که بین راهبردهای شناختی و مؤلفه‌هایش و راهبردهای فراشناختی و مؤلفه‌هایش با اهمال‏کاری تحصیلی دانشجویان رابطه‏ی منفی معناداری و بین اضطراب امتحان و مؤلفه‌هایش با اهمال‏کاری تحصیلی دانشجویان رابطه‏ی مثبت معناداری وجود دارد (01/0>p). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که راهبردهای شناختی و مؤلفه‌هایش و راهبردهای فراشناختی و مؤلفه‌هایش به‌طور منفی و معناداری و اضطراب امتحان و مؤلفه‌هایش به‌طور مثبت و معناداری، می‏توانند اهمال‏کاری تحصیلی دانشجویان را پیش‏بینی کنند (01/0>p).
نتیجه‏گیری: بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که راهبردهای شناختی، راهبردهای فراشناختی و اضطراب امتحان از متغیرهای مهم و مرتبط با اهمال‏کاری تحصیلی دانشجویان می‏باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prediction of Academic Procrastination based on Cognitive Strategies, Metacognitive Strategies and Test Anxiety in University Students

نویسنده [English]

  • ali sheykholeslami
چکیده [English]

The purpose of this study was to prediction of academic procrastination based on cognitive strategies, metacognitive strategies and test anxiety in university students. The method of study was to correlational. Statistical population of this study comprised of all undergraduate students of Mohaghegh Ardibili University in 2014-15 academic year, That among them by using cluster random sampling, 362 samples were selected. For data collection the Moosavian cognitive and metacognitive strategies questionnaire, Solomon and Rothblum academic procrastination questionnaire and Spielberger test anxiety questionnaire were used. Data were analyzed by using Pearson’s correlation coefficient and multiple regression analysis. Findings showed that there exist significant negative relationship between the cognitive strategies and its components and metacognitive strategies and its components with academic procrastination of university students and there exist significant positive relationship between test anxiety and its components with academic procrastination of university students (p<0/01). Also regression analysis revealed that the cognitive strategies and its components and metacognitive strategies and its components could negatively and significantly and test anxiety and its components could positively and significantly predict the academic procrastination of university students (p<0/01) Therefore, it can be concluded that the cognitive strategies, metacognitive strategies and test anxiety are important and related variables to academic procrastination of university students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Strategies
  • metacognitive strategies
  • test anxiety
  • academic procrastination
  • University Students
ابوالقاسمی، عباس (1382)؛ اضطراب امتحان، تشخیص، علل و شیوه‏های مقابله مبتنی بر پژوهش. اردبیل: نیک آموز.
جوکار، بهرام و دلاورپور، محمّدآقا (1386)؛ رابطه‏ی تعلّل‏ورزی آموزشی با اهداف پیشرفت. اندیشه‏های نوین تربیتی، (4 و 3)3، 80-61.
حقانی، مظفر (1386)؛ بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر کاهش اضطراب امتحان دانش‏آموزان پسر پیش‏دانشگاهی شهرستان سقز. پایان‏نامه‏ی کارشناسی ارشد چاپ‌نشده. دانشگاه علامه طباطبایی.
سیف، علی‏اکبر (1393)؛ روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش. تهران: نشر دوران.
شیخ‌الاسـلامی، علی؛ درتاج، فریبرز؛ دلاور، علی و ابراهیمی‏قوام، صغری (1393)؛ تأثیر آموزش برنامه‏ی کاهش استـرس مبتنی بر ذهـن‏آگاهی بر تعلّـل‏ورزی دانش‏آموزان. فصلـنامه‏ی روانشنـاسی تربیـتی، (34)10، 109-93.
میرزایی، مصلح؛ غرابی، بنفشه و بیرشک، بهروز (1392)؛ نقش کمال‏گرایی مثبت و منفی، خودکارآمدی، نگرانی و مشکل در نظم‏بخشی هیجانی در پیش‏بینی اهمال‏کاری رفتاری و تصمیم‏گیری. مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، (3)19، 240-230.
هاشمی، تورج؛ مصطفوی، فریده؛ ماشینچی‏عباسی، نعیمه و بدری، رحیم (1391)؛ نقش جهت‏گیری هدف، خودکارآمدی، خودتنظیم‏گری و شخصیت در اهمال‏کاری. فصلنامه روانشناسی معاصر، (1)7، 84-73.
Akinsola, M. K.; Tella, A. and Tella, A. (2007); Correlates of academic procrastination and mathematics achievement of university undergraduate students eurasia. Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(4), 363-370.
Alexander, E. S. and Onwuegbuzie, A. J. (2007); Academic procrastination and the role of hope as a coping strategy. Personality and Individual Differences, 42 (7), 1301-1310.
Ariely, D. and Wertenbroch, K. (2002); Procrastination, deadlines, and performance: Self- control by pre-commitment. Journal of Psychological Science, 13, 219-224.
Balkis, M. and Duru, E. (2009); Prevalence of academic procrastination behavior among pre-service teachers, and its relationship with demographics and individual preferences. Journal of Theory and Practice in Education, 5(1), 18-32.
Cassady, J. C. and Johnson, R. E. (2002); Cognitive test anxiety and academic performance. Contemporary Educational Psychology, 27(2), 270-295.
Chabaud, P.; Ferrand, C. and Maury, J. (2010); Individual diffrerences in undergraduate student athletes: the roles of perfectionism and trait anxiety perception of procrastination behavior. Social Behavior & Personality: An International Journal, 38(8), 1041-1056.
Chase, L. (2003); Procrastination: the new Master’s skill of time management. Agency Sales Magazine, 33, 60-62.
Chen, M. L. (2007); Test anxiety, reading anxiety and reading performance aming university English as second language learners. Unpublished Master’s Thesis, Ming Chuan University.
Dewitte, S. and Schouwenburg, H. C. (2002); Procrastination, temptations, and incentives: the struggle between the present and the future in procrastinators and the punctual. European Journal of Personality, 16(6), 469-489.
Dietz, F.; Hofer, M. and Fries, S. (2007); Individual values, learning routines and academic procrastination. British Journal of Educational Psychology, 77(4), 893-906.
Digdon, N. L. and Howell, A. J. (2008); College students who have an eveningness preference report lower self-control and greater procrastination. Chronobiology International: The Journal of Biological & Medical Rhythm Research, 25(6), 1029-1046.
Ferrari, J. R. and Diaz-morales, J. F. (2007); Perceptions of self-cncept and self-presentation by procrastinations: further evidence. The Spanish Journal of Psychology, 10, 91-96.
Ferrari, J. R. (1991); Compulsive procrastination: Some self-reported characteristics. Psychological Reports, 68(2), 455-458.
Ferrari, J. R. (2001); Procrastination as self regulation failure of performance: Effects of cognitive load, self-awareness, and time limits on ‘working best under pressure’. European Journal of Personality, 15(5), 391-406.
Harrison, J. A. (2011); Effects of a brief yoga intervention on test anxiety in fifth grade students. Unpublished Master’s Thesis, University of Dayton.
Howell, A. J. and Watson, D. C. (2007). Procrastination: associations with achievement goal orientation and learning strategies. Personality and Individual Differences, 43(1), 167-178.
Howell, A. J.; Watson, D.C.; Powell, R.A. and Burro, K. (2006); Academic procrastination: the pattern and correlates of behavioural postponement. Personality and Individual Difference, 40, 1519-1530.
Johansen, G.; Oswald, K. and Safran, S. (2005); Preventing trouble: Making schools safer places using positive behavior supports. Journal of Education & Treatment of Children, 28(3), 265-279.
Kagan, M.; Cakir, O.; Ilhan, T. and Kandemir, M. (2010); The explanation of the academic procrastination behaviour of university students with perfectionism, obsessive-compulsive and five factor personality traits. Ankara University.
Knaus, W. (2000); Procrastination, blame, and change. Journal of Social Behavior & Personality, 15(5), 153-166.
Lee, E. (2005); The Relationship of motivation and flow experience to academic procrastination in university students. The Journal of Genetic Psychology, 166, 5-14.
Milgram, N. A.; Dangour, W. and Raviv, A. (2001); Situational and personal determinants of academic procrastination. The Journal of General Psychology, 119(2), 123-133.
Onwuegbuzie, A. J. (2004); Academic procrastination and statistics anxiety. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29(1), 3-9.
Owens, A.M. and Newbegin, I. (2000); Academic procrastination of adolescents in English and Mathematics: Gender and personality variations. Journal of Social Behavior & Personality, 15(5), 111-124.
Pedro, R.; Marta, C.; Jose, C.; Nunez, J. G. P.; Paula, S. and Antonia, V. (2009); Academic procrastination: Association with personal school and family variables. The Spanish Journal of Psychology, 12, 118-127.
Pychyl, T. A.; Morin, R. W. and Salmon, B. R. (2000); Procrastination and the planning fallacy: an examination of the study habits of university students. Journal of Social Behavior & Personality, 15(5), 135-150.
Schouwenburg, H. (2005); On counseling the procrastinator in academic setting. Presented at The Fedora Psyches Conference.
Schouwenburg, H. C. and Groenewoud, J. T. (2001); Study motivation under social temptation: effects of trait procrastination. Personality and Individual Differences, 30, 229-240.
Schraw, G.; Wadkins, T. and Olafson, L. (2007); Doing the things we do: a grounded theory of academic procrastination. Journal of Educational Psychology, 99, 12-25.
Solomon, L. J. and Rothblum, E. D. (1984); Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31(4), 503-509.
Steel, P. (2007); The nature of procrastination: a meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1), 65-94.
Stöber, J. and Joormann, J. (2001); Worry, procrastination, and perfectionism: differentiating amount of worry, pathological worry, anxiety, and depression. Cognitive Therapy & Research, 25(1), 49.
Tan, C. X.; Ang, R. P.; Klassen, R. M.; Yeo, L. S.; Wong, I. Y. F.; Huan, V. S. and et al. (2008); Correlates of academic procrastination and students’ grade goals. Current Psychology, 27 (2), 135-144.Tice, D.M. & Bratslavsky, E. (2000). Giving in to feel good: the place of emotion regulation in the context of general self-control. Psychological Inquiry, 11(3), 149-159.
Tice, D. M. and Baumeister, R. F. (1997); Longitudinal study of procrastination, performance, stress, and health: the cost and benefits of dawdling. Psychological Science, 8(6), 454-458.
Uzun Özer, B. (2010); A path analytic model of procrastination: testing cognitive, affective, and behavioral components. Unpublished Doctoral Dissertation, Middle East Technical University.
Van Eerde, W. (2000); Procrastination: self-regulation in initiating aversive goals. Applied Psychology, 3, 372-389.
Van Eerde, W. (2003); A meta-analytically derived nomological network of procrastination. Personality and Individual Differences, 35, 1401-1418.
Vanwyk, L. (2004); The relationship between procrastination and stress in the life of the high school teacher. A Thesis for Partial Fulfillment of The Requirements For The Degree of Human Resource Management, The University of Pretoria.
Walters, C. A. (2003); Understanding procrastination from a self-regulated learning perspective. Journal of Educational Psychology, 95, 179-185.