نویسنده = ������ �������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی براساس نقاط نیرومند شخصیتی و سبک‌های یادگیری

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1398، صفحه 69-89

10.22084/j.psychogy.2019.16501.1781

علی پور فلاحتی؛ مجید ضرغام حاجبی؛ عباس حبیب زاده