نویسنده = �������� �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش مبتنی بر تعدیل جهت‌گیری یادگیری معلمان در تعامل با سبک تدریس بر خودپنداره تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1398، صفحه 213-232

10.22084/j.psychogy.2019.18286.1906

اسماعیل اسلامی؛ عذرا غفاری؛ توکل موسی زاده؛ تورج هاشمی؛ اسکندر فتحی آذر