راهنمای نویسندگان

بسم الله الرحمن الرحیم

شرایط تنظیم  و پذیرش مقاله در فصلنامه روانشناسی

 

«دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری » با هدف انتشار یافته های جدید در زمینه های مختلف روانشناسی، مبادله اطلاعات علمی بین پژوهشگران و تقویت تولید علم، مقاله های علمی در زمینه های مختلف روانشناسی را چاپ می کند. مقاله های پژوهشی در اولویت قرار دارند و رعایت نکات زیر برای تنظیم مقاله الزامی است:

 • عنوان: مختصر، واضح و متناسب با محتوای مقاله
 • نام و نشانی نویسنده (نویسندگان): نام نام، نام خانوادگی، درجه علمی، مرتبه دانشگاهی، نشانی پستی محل کار، تلفن و E-mail
 • چکیده فارسی: حداقل 150 کلمه و حداکثر 200 کلمه در یک پاراگراف شامل مقدمه، هدف، روش، یافته ها، نتیجه گیری و واژه های کلیدی (3 تا 5 واژه)
 • چکیده انگلیسی: حداقل 150 کلمه و حداکثر 200 کلمه در یک پاراگراف شامل مقدمه، هدف، روش، یافته ها، نتیجه گیری و واژه های کلیدی (3 تا 5 واژه)
 • مقدمه: بیان مسأله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، هدف ها، پرسش (ها) و/ یا فرضیه (های) پژوهش
 • روش: روش پژوهش،جامعه آماری، نمونه، روش اجرای پژوهش،نوع طرح پژوهش، ملاحظات اخلاقی پژوهش، ابزار سنجش با شرح کامل زیرمقیاس ها، نمره ها، ویژگی های روانسنجی در نمونه های ایرانی و غیر ایرانی و روش های تحلیل داده های آماری
 • یافته ها: نتایج پژوهش همراه با جدولها و نمودارهای ضروری مطابق ضوابط و الگوهای APA
 • بحث و نتیجه گیری: بررسی نتایج پژوهش و تبیین یافته ها، شرح پیامدهای عملی و نظری، بیان محدودیتها و نتیجه کلی پژوهش
 • پانویسها: توضیحات و معادل لاتین اصطلاحات و اسامی نویسندگان خارجی، پایین هر صفحه با شماره های مجزا برای هر صفحه
 • مراجع: مراجعی که در متن مقاله از آنها استفاده شده است مطابق ضوابط   APA به شرح زیر تنظیم شوند:
 • مقاله- نام خانوادگی و نام نویسنده (نویسندگان)، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه، شماره، صفحه
 • کتاب (تالیف)- نام خانوادگی و نام نویسنده(نویسندگان)، سال انتشار، عنوان کتاب، نوبت چاپ، محل چاپ، ناشر، صفحه
 • کتاب (ترجمه)- نام خانوادگی و نام نویسنده(نویسندگان)، سال انتشار متن اصلی، عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم/ مترجمان، سال ترجمه، نوبت چاپ، محل چاپ، ناشر، صفحه
 • سپاسگزاری - تشکر و قدردانی از موسسات و افرادی که با حمایت مادی یا علمی در انجام تحقیق مشارکت داشته­ اند، در انتهای آورده شود. در صورت وجود قرارداد پژوهشی با دستگاه­ های اجرایی ذکر شماره قرارداد ضروری است.


 

علاوه بر نکات فوق، مقاله بر اساس شرایط زیر بررسی می شود:

 • مقاله در هیچ نشریه ای چاپ نشده باشد.
 • مقاله با نرم افزار رایانه ای Word حداکثر در 6000 کلمه (خط نازنین، اندازه 12، فاصله خطوط 1، صفحه A4) تایپ شده باشد.
 • حجم مقاله بین 12 تا 15 صفحه A4 باشد. در هر مقاله می‌توان حداکثر 5 تصویر شامل جدول و نمودار ارائه کرد.
 • مقاله با نام و نشانی های کامل به همراه نامه درخواست چاپ به نشانی الکترونیکی دفتر مجله ارسال شود. نویسنده مسئول در این نامه باید اصیل بودن مقاله و عدم ارسال همزمان آن برای بررسی و یا چاپ در سایر مجلات و نشریات را تایید و تعهد کند.
 • در صورتی که مؤلف و مسئول، تغییرات شکلی درخواست شده از سوی هیات تحریریه مجله مطابق ضوابط فوق را ظرف مدت پانزده روز انجام ندهد و مجددآبه دفتر مجله ارسال نکند، مقاله از فرایند بررسی و داوری حذف می شود.
 • فصلنامه روانشناسی در رد، اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است.
 • مسؤلیت محتوای علمی مقاله با نویسنده و نویسندگان آن است.
 • مقاله دریافت شده مسترد نمی شود.
 • مقالات دریافت شده، نخست توسط هیات تحریریه مورد بررسی قرار می گیرند و در صورت انطباق با معیارهای مجله، به منظور ارزیابی به صورت بی نام برای دو تا سه نفر از داوران صاحب نظر ارسال خواهد شد.
 • نویسندگان محترم باید مقاله های خود را از طریق صفحة خانگی (وبگاه) به آدرس asj.basu.ac.ir ارسال کنند.

 راهنمای ثبت نام در سامانه


 

 

گزارش آمار کلی موجود در سایت نشریه از 97/1/1 الی 98/6/31

عنوان

مقدار

تعداد مقاله

298

متوسط زمان تا اولین اقدام

21 روز

متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری

29 روز

متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری

125 روز

متوسط تعداد داوری

4

متوسط زمان داوری

28 روز

تعداد پذیرش

61

متوسط زمان پذیرش

352 روز

تعداد پذیرش بدون داوری

0

درصد پذیرش

21 %

متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش)

146