راهنمای نویسندگان

 


 

 

گزارش آمار کلی موجود در سایت نشریه از 97/1/1 الی 98/6/31

عنوان

مقدار

تعداد مقاله

298

متوسط زمان تا اولین اقدام

21 روز

متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری

29 روز

متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری

125 روز

متوسط تعداد داوری

4

متوسط زمان داوری

28 روز

تعداد پذیرش

61

متوسط زمان پذیرش

352 روز

تعداد پذیرش بدون داوری

0

درصد پذیرش

21 %

متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش)

146