مقایسه حس انسجام و عادت‌های مطالعه در دانش‌آموزان دختر تیزهوش و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی روان‌شناسی تربیتی، اداره کل بهزیستی استان اردبیل، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه حس انسجام و عادت‌های مطالعه در دانش­آموزان دختر تیزهوش و عادی انجام گرفت.
روش: روش این پژوهش علی مقایسه­ای بود. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش­آموزان دختر تیزهوش و عادی مشغول به تحصیل در نیمة دوم سال 97 در شهرستان پارس­آباد بود. 60 دانش‌آموز دختر تیزهوش به روش نمونه­گیری در دسترس و 60 دانش­آموز عادی نیز با توجه به ویژگی­های جمعیت­شناختی سن و جنسیت با گروه تیزهوش همتا شده و به‌عنوان گروه مقایسه در این پژوهش شرکت کردند. دو گروه به‌صورت انفرادی و با حضور پژوهشگر به پرسش­نامه­های حس انسجام آنتونووسکی و عادت‌های مطالعه پالسانی شارما پاسخ دادند. داده­های جمع‌آوری شده نیز با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار و آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) تحلیل شد.
یافتهها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات دانش­آموزان تیزهوش در متغیرهای حس انسجام بالاتر و عادت‌های مطالعه (مدیریت زمان، شرایط فیزیکی، توانایی خواندن، یاداشت برداری، انگیزش یادگیری، برگزاری امتحان و تندرستی) متفاوت­تر از دانش­آموزان عادی است (001/0>P).
نتیجهگیری: با توجه به این نتایج می­توان گفت حس انسجام و عادت‌های مطالعه مناسب، با فراهم کردن راه­کارهای مقابله­ای مؤثر هنگام روبرو شدن با مسائل در پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان و ایجاد انگیزه در آن‌ها تأثیر می­گذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of sense of coherence and study habits in gifted and normal girl students

نویسندگان [English]

  • Soheila Imanparvar 1
  • Ozra Ghafarri 2
  • Vahid Fallahi 3
  • shirin ahmadi 3
1 PhD in Educational Psychology, General Department of Welfare, Ardabil Province, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
3 PhD Student in Psychology, Department of Psychology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to compare the sense of coherence and study habits in gifted and normal girl students.
Method: This research was a causal-comparative study. The statistical population of this study included all students of gifted and normal girl studying in the second half of 2018 in Pars Abad city. Sixty gifted students were selected by available sampling method and 60 normal students were matched according to the demographic characteristics of age and gender with the gifted group and participated as the comparison group in this study. The two groups, individually and with the presence of the researcher, responded to Antonovsky's questionnaire of Sense of coherence and the Pulmonary Study Habits. The collected data were analyzed by means of descriptive statistics, mean and standard deviation, and multivariate analysis of variance (MANOVA).
Finding: The results showed that the mean scores of high school students in higher levels of sense of coherence and study habits (division of time, physical status, ability to read, Noting, learning motivation, exams and wellness) were different than those of students is normal (P <0.001).
Conclusion: According to these results, the sense of coherence and proper study habits can be explained by providing effective coping strategies when faced with issues in the student's academic achievement and motivating them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of coherence
  • Study Habits
  • Gifted
  • Student
دلاور، علی. (۱۳۸۶). روشهای پژوهش در علوم انسانی، تهران: انتشارات رشد.
شکورنیا، عبدالحسین؛ پورحسین، الهام؛ غفوریان بروجردی‌نیا؛ مهری، سعیدیان، سید رضا. (1390). «رویکردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان رشته‌ی پرستاری و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز»، فصلنامه علمی-پژوهشی جندی‌شاپور، 2(4)، 201-211.
فریدونی مقدم، مالک و چراغیان، بهمن (1387). «عادت‌های مطالعه و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری آبادان»، گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 6(1)، 28-21.
کوشان، محسن و حیدری، عباس (1385). «بررسی عادت‌های مطالعه در دانشجویان دانشکده علوم پزشکی سبزوار»، مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 13(4)، 189-185.
گل­پرور، محسن؛ آتش­پور، حمید و هادی­پور، محبوبه. (1391). «مقایسه‌ی بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان تیزهوش دختر مدارس تیزهوشان با دختران تیزهوش مدارس عادی»، فصلنامهایرانیکودکاناستثنایی، 12(2)، 94-85.
گنجی، مهدی. (1396). روان‌شناسی کودکان استثنایی براساس.DSM-5 تهران: نشر ساولان.
معتمدی، عبدالله؛ ابراهیمی قوام، صغری؛ اعظمی، یوسف؛ چوپان، حامد و دوستیان، یونس. (1393). «مقایسه سبک­های یادگیری، سبک‌های مطالعه و مدیریت زمان در دانشجویان ممتاز»، فصلنامه روانشناسی تربیتی، 9(33)، 1-20.
نریمانی، محمد؛ غلام‌زاده، حانیه و دهقان، حمیدرضا. (1393). «مقایسه عادات مطالعه، خودکارآمدی و تعلل‌ورزی میان دانش‌آموزان مدارس تیزهوش و عادی»، مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 11(20)، 175-196.
همتی علمدارلو، قربان؛ حسین خانزاده، عباسعلی؛ طاهر، محبوبه و ارجمندی، محمدصادق. (1394). «مقایسه تصورات یادگیری و عادت‌های مطالعه در بین دانشجویان با استعدادهای درخشان و عادی»، فصلنامه افراد استثنایی، 5(18)، 69-45.
Alzahrani, S. S., Soo Park, Y., Tekian, A. (2018). “Study habits and academic achievement among medical students: A comparison between male and female subjects”. Journal Medical Teacher. 16, 70-81. 
Amirkhan, J. H., Greaves, H. (2003). “Sense of coherence and stress: The mechanics of a healthy disposition”. Psychology & Health, 18(1), 31-62.
Antonovksy, A. (1987). Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay well. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Antonovsky A. (1993). “The structure and properties of the sense of coherence scale”. Social Science Medical, 36(6), 725-733.
Bengtsson, A., Lars, H. (2008). “The Validity of Antonovsky sense of coherence measure in a sample of schizophrenicpatients living in the community”. Journal Advance Nursing, 33(4), 432-438.
Braun-Lewensohn, O., Sagy, S., Roth, G. (2011). “Coping strategies as mediators of the relationship between sense of coherence and stress reactions: Israeli adolescent’s undermissile attacks”. Anxiety, Stress & Coping: An International Journal, 24(3), 327-341.
Busayo, I.O. (2011). The School library as a foundational step tohildren’s effective reading habits. Library Philosophy and Practice. Retrieved on 19th November, 2013 from http://unlib.edu/LPP.
Cardelle-Elawar, M., Nevin, R. (2003). “The role of motivation on strengthening teacher identity: Emerging themes”. Journal Action in Teacher Education, 23, 48-58.
Cetinkaya, C. (2013). “Sakarya science and art center nature education programme”. Journal of Environmental Protection and Ecology JEPE, 14, 1317-1324.
Chu, J. J., Khan, M. H., Jahn, H. J.,& Kraemer, A. (2016). “Sense of coherence and associated factors among university students in China: cross-sectional evidence”. Journal BMC Public Health, 16, 336-342.
Crede, M., Kuncel, N. R. (2014). “Study Habits, Skills, and Attitudes The Third Pillar Supporting Collegiate Academic Performance”. Journal Perspectives on Psychological Science. 3(6), 425-453.
Feldman, D. B., Einav, M., Margalit, M. (2018). “Does Family Cohesion Predict Children's Effort? The Mediating Roles of Sense of Coherence, Hope, and Loneliness”. Journal of Psychology, 152(5), 276-289.
Feldt, T., Leskinen, E., Koskenvuo, M., Suominen, S., Vahtera, J., & Kivim¨aki, M. (2011). “Development of sense of coherence in adulthood: a person-centered approach. Thepopulation-based HeSSup cohort study”. Journal Quality of Life Research, 20(1), 69-79.
Fuent, J. P. L., Cardlle-Elawar, M. (2009). “Research on action-emotion style and studyand habits: effects of individual differences on learning and academic performance of undergraduate students”. Journal Learning and Individual Differences, 19, 567-576.
Gallagher, J. J. (2000). Changing paradigms forgifted education in the United States. In K. A.
Garcı´a‐Moya, I., Rivera, F., Moreno, C. (2013). “School context and health in adolescence: The role of sense of coherence”. Scandinavian Journal of Psychology, 54(3), 243-249.
Grayson, J. P. (2008). “Sense of coherence and academic achievement of domestic and international students: a comparative analysis”. Journal Higher Education, 56(4), 473-492.
Hallahan, D. P., Kauffman, J. M., Pullen, P. C. (2009). Exceptional learners (11th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
Holmberg, S., Thelin, A., Stiernstrom, E. L. (2004). “Relationship of sense of coherence to other psychosocial indices”. European Journal of Psychological Assessment, 20, 227-236.
Jato, M., Ogunniyi, S. O., Olubiyo, P. O. (2014). “Study habits, use of school libraries and students’ academic performance in selected secondary schools in Ondo West Local Government Area of Ondo State”. Journal Library Influence. Science. 6(4), 57-64.
Mahammadzadeh, A., Poursharifi, H., Alipour, A. (2010). “Validation of Sense of Coherence (SOC) 13- item scale in Iranian sample”. Procedia- Social and Behavioral, 5, 1451-1455.
Modin, B., Stberg, V. O., Toivanen, S., Sundell, K. (2011). “Psychosocial working conditions, school sense of coherence and subjective health complaints. A multilevel analysis of ninth grade pupils in the Stockholm area”. Journal of Adolescence, 34, 129-139.
Mohhamadzadeh, A. (2010). Validation of Sense Of Coherence inventory-(SOC) 13 scale. (Dissertation): Payam-e-NoorUniversity.
Natvig, G. K., Hanestad, B. R., Samdal, O. (2006). “The role of the student: salutogenic or pathogenic?”, International Journal of Nursing Practice, 12, 280-287.
Palsane, A and Sharma, N. (1989). Study habit inventory (PSSHI). National Psychological Corporation. 4/230, Kacheri Ghat, Agra (UP) India.
Rohani, C., Khanjari, S., Abedi, H. A., Oskouie, F., Langius‐ Eklöf, A. (2010). “Health index, sense of coherence scale, brief religious coping scale and spiritual perspective scale: Psychometric properties”. Journal Advance Nursing, 66(12), 2796- 2806.
Sirohi, V. (2004). “A study of underachievement inrelation to study habits and attitudes”. Journal Individual Education, 9-14.
Vifladt, A., Simonsen, B. J., Lydersen, S., Farup, P. G. (2016). “The association between patient safety culture and burnout and sense of coherence: A cross-sectional study in restructured and not restructured intensive care units”. Journal Intensive Critical Care Nursing, 36, 26-34.
Yuen, M., Chan, S., Chan, C., Fung, D. C. L., Cheung, W. M., Kwan, T., Leung, F. K. S. (2016). “Differentiation in key learning areas for gifted students in regular classes: A project for primary school teachers in Hong Kong”. Journal Gifted Education International. 4, 1-11.