مقایسه تأثیر روش‌های آموزش با تصاویر گرافیکی پویا و ایستا بر نگرش و اضطراب هندسی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ریاضی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 استاد گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار گروه ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه­ی تأثیر روش های آموزشی تصاویر گرافیکی پویا، ایستا و سنتی در درس هندسه بر نگرش و اضطراب هندسی انجام گرفت.
روش: پژوهش حاضر نیمه تجربی و از نوع پیش‌آزمون - پس‌آزمون بود که از بین دانش­آموزان رشته ریاضی مدارس شهر تبریز، سه کلاس از مدارس منطقه یک تبریز به روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. مباحث ترسیم هندسی و استدلال، در یکی از کلاس­ها به روش پویا (۲۶n=) در کلاس دیگر به روش ایستا (۲۴n=) آموزش داده شد و یک کلاس (۲۷n=) نیز به‌صورت سنتی آموزش دیدند. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از آزمون نگرش هندسی دویاتیب و دیوبوز (2007) و آزمون اضطراب هندسی ساغلام، ترکر و اومای (2011) استفاده گردید. داده­ها از طریق تحلیل کواریانس چندمتغیره، تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافتهها: نتایج نشان داد که آموزش هندسه به روش تصاویر گرافیکی پویا و ایستا در مقایسه با روش سنتی، نگرش هندسی مثبت‌تر و کاهش اضطراب هندسی را موجب شدند؛ اما تفاوت بین دو روش تصاویر گرافیکی پویا و ایستا معنی­دار نبود.
نتیجهگیری: نتایج این تحقیق اثربخشی استفاده از روش تصاویر گرافیکی را در بهبود نگرش هندسی و کاهش اضطراب هندسی مورد تأیید قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Effects of Teaching with Dynamic and Static Graphic Images Methods On Geometric Attitude and Anxiety of Students

نویسندگان [English]

  • sohrab azimpour 1
  • Shahram Vahedi 2
  • Morteza Fakhfouri 3
1 Assistant Professor, Department of Mathematics, Farhangian University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Educational Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Mathematics, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Objective: This study aimed to compare the effects of teaching methods of dynamic and static graphic images with traditional methods on geometric attitude and anxiety.
Method: The present study was a quasi-experimental and pre-test-post-test type. Among the students of mathematics in Tabriz Schools, three classes from different schools that were economically and socially close to each other were selected by a purposeful method. The topics of geometric and arithmetic drawings were taught in one class in a dynamic way (n=27), in a second in a static way (n=27), and one class was taught in the traditional way (n=27). To collect data, Duatepe, Ubuz geometric attitude test, and Sağlam, Türker & Umay geometric anxiety test was used. Data were analyzed by Multivariate analysis of covariance analysis.
Results: The results showed that teaching geometry by static and dynamic graphic images method resulted in a more positive geometric attitude and less geometric anxiety compared to the traditional method. But the difference between the two graphic images methods was not significant.
Conclusion: The results of this study confirmed the effectiveness of using graphical imaging methods in improving geometric attitude and reducing geometric anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic and static graphic images
  • Geometric attitude
  • Geometric anxiety
رستگارپور، حسن و یدالهی، منیژه. (1389). تأثیر تصاویر گرافیکی پویا و ایستا بر یادگیری هندسه. فصلنامه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 1(2)، 63-76.
ریحانی، ابراهیم؛ امام‌جمعه، سید محمدرضا؛ صلح صدق‌پور، بهرام و مرادی ویس، اصغر. (1389). «ارزیابی دانش معلمان و دانشجویان ریاضی در درس هندسه با استفاده از نظریه ون هیلی». فناوری آموزش، 5(2)، 153-165.
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. (1397). هندسه (1). شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، تهران.
فرهان، فرزانه. (1388). تدوین استانداردهایی برای طراحی آموزشی چندرسانه‌ای‌های آموزشی در محیط‌های الکترونیکی، پایان‌نامه‌ی چاپ‌نشده، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
محققی، حسین؛ محققی،  آذر و افشار، معصومه.  (1399). «بررسی تأثیر نرم‌افزار آموزشی مبتنی بر الگوی گانیه و بریگز بر سطوح شناختی یادگیری و نگرش در درس ریاضی دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی». راهبردهای شناختی در یادگیری، 8(15)، 129-144.
مقامی، حمیدرضا؛ رجبیان ده‌زیره ، مریم و شریفاتی، سکینه. (1399). «تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی مبتنی بر الگوی آشور بر جو انگیزشی درک شده و بهزیستی ذهنی دانشجویان». راهبردهای شناختی در یادگیری، 8(15)، 107-127.
Adelabu, F. M., Makgato, M., Ramaligela, M. S. (2019). “The Importance of Dynamic Geometry Computer Software on Learners’ Performance in Geometry”. The Electronic Journal of e-Learning, 17(1), 52-63.
Alday, R. B., Panaligan, A. B. (2013). “Reducing Math Anxiety of CCS students though E-Learning in Analytic Geometry”. Educational Research International, 2(1), 76-90.
Ashim, B. & Sahin, A. (2018). “Secondry school students’ attitude towards their learning Geometry: A survey of diphu town secondary schools”. Sociology, 5(3), Corpus ID: 151271807.
Bakar, K. A., Ayub, A. F. M., Luan, W. S., & Tarmizi, R. A. (2010). “Exploring secondary school students’ motivation using technologies in teaching and learning mathematics”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 4650-4654.
Baki, A., Kosa, T., Guven, B. (2011). “A comparative study of the effects of using dynamic geometry software and physical manipulatives on the spatial visualisation skills of pre‐service mathematics teachers”. British journal of educational technology, 42(2), 291-310.
Bessant, K. C. (1995). “Factors associated with types of mathematics anxiety in college students”. Journal for Research in Mathematics Education, 26(4), 325-327.
Brady, P., & Bowd, A. (2005). “Mathematics anxiety, prior experience and confidence to teach mathematics among pre-service education students”. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 11(1), 37-46.
Candeias, A. A., Rebelo, N., & Oliveira, M. (2010). “Student’ Attitudes Toward Learning and School – Study of Exploratory Models about the Effects of Socio-demographics and Personal Attributes”. Retrieved January, 10, 1-18.
Ceretkova, S., Smieskova, E., & Nasticka, Z. (2015). “Geomtrey in Slovak blue print”. Social and Behavioral Sciences, 1907-1912.
Clark-wilson, A. & Mostert, I. (2016). Teaching and learning mathematics with technology. In C. Hopkins, J. Anghileri and J. Gage (Eds.), AIMSSEC Maths Teacher Support Series: Mathematical Thinking in the Lower Secondary Classroom. Cambridge: Cambridge University Press.
Devine, A., Fawcett, K., Szucs, D., & Dowker, A. (2012). “Gender differences in mathematics anxiety and the relation to mathematics performance while controlling for test anxiety”. Behavioral and Brain Function, 8, 33-41.
Duatepe-Paksu, A., & Ubuz, B. (2007). “The Development of a Geometry Attitude Scale”. Academic Exchange Quarterly, 11(2), 205-210.
Farooq, M. S., & Shah, S. Z. U. (2008). “Students´ attitude towards mathematics”. Pakistan Economic and Social Review, 46(1), 75-83.
Gutiérrez-Rubio, D., León-Mantero, C., Maz-Machado A. & Madrid-Martín, J. M. (2020). “Relationship between Math Anxiety and Perception of the Utility of Geometry in Primary Education in Prospective Teachers”. Universal Journal of Educational Research, 8(3), 731-738.
Guven, B., & Kosa, T. (2008). “The effect of dynamic geometry software on student mathematics teachers’ spatial visualization skills [Electronic Version]”. The Turkish Online Journal of Educational Technology to Get, 7(4), 100-107.
Guzel, N., & Sener, E. (2009). “High school students’ spatial ability and creativity in geometry”. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 1763-1766.
Haladyna, T., Shaughnessy, M. & Shaughnessy, J. M. (1983). “A causal analysis of attitude towards mathematics”. Journal for Research in Mathematics Education, 14, 19-29.
Hembree, R. (1990). “The nature, effects, and relief of mathematics anxiety”. Journal for Research inMathematics Education, 21(1), 33-46.
Imhof, B, Scheiter, K., Gerjets, P. (2009). Realism in dynamic, static-sequential, and static-simultaneous visualization during knowledge acquisition on locomotion patterns [Electronic Version]. Knowledge Media Research Center. Tuebingen Germany. Retrieved February 28, 2010.
Jackson, E. (2008). “Mathematics anxiety in student teachers”. Practitioner Research in Higher Education, 2(1), 36-42.
Li, Q. (2007). “Student and teacher views about technology: A tale of two cities?”. Journal of research on Technology in Education, 39(4), 377-397.
Lynch, J. (2006). “Assessing Effects of Technology Usage on Mathematics Learning”. Mathematics Education Journal, 18(3), 29-43.
Mayer, R. E. (2007). Multimedia learning. NewYork: Cambridge University Press.
Melihan, U., Seher, A & Ramazan, A. (2010). “The relationship between geometry attitudes and self-efficacy beliefs towards geometry”. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 1325-1329.
Mohammad, R. F. (2002). From theory to practice: An understanding of the implementation of in-Service mathematics teachers’ learning from university into the classroom in Pakistan (Unpublished M.Phil. Thesis). University of Oxford, UK.
Newstead, K. (1998). “Aspects of children’s mathematics anxiety”. Educational Studies in Mathematics, 36(1), 53-71.
Novak, E., & Tassell, J. L. (2017). “Studying preservice teacher math anxiety and mathematics performance in geometry, word, and non-word problem solving”. Learning and Individual Differences, 54, 20-29.
Sadook, B. J. (2015). Virginia Alcott Sadook and Pedro Ruiz: Summary of Kaplan and Sadok Psychiatry. American Psychiatric Publishing.
Tezer, M., & Kanbul, S. (2009). “Opinions of teachers about computer aided mathematics education who work at special education centers”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 390-394.
Van Hiele, P. (1999). “Developing Geometric Thinking Through Activities That Begin with Play”. Teaching Children Mathematics, 5(6), 310-16.
Vasquez, D. E. (2015). Enhancing student achievement using geogebra in a technology rich environment. Master of Science dissertation in Mathematics, Faculty of California State Polytechnic University, Pomona.