واکاوی پدیده بدبینی تحصیلی دانشجویان آموزش از راه دور: شناسایی نشانگان و ابعاد به روش کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی پدیده­ی بدبینی دانشجویان آموزش از راه دور، به‌منظور ایجاد یک چارچوب مفهومی و توسعه­ی مبانی نظری آن بود.
روش: این پژوهش از نوع پژوهش­های کیفی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر پدیدارشناسی توصیفی انجام گرفت. مشارکت­کنندگان در این پژوهش 18 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر تهران در مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی در سال تحصیلی 1396-1395 بودند. انتخاب مشارکت­کنندگان بر حسب تجربه و نیز آشنایی کلی با موضوع صورت گرفت. داده­ها از طریق مصاحبه، به روش هدایت کلیات و به‌صورت نیمه ساختاریافته، گردآوری شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده­ها با استفاده از روش تحلیل محتوای استقرایی در سه سطح باز، محوری و گزینشی تحلیل شد.
یافته­ها: نتایج پژوهش نشان داد که 54 نشانگر شناسایی شده در چهار بعد بدبینی نسبت به استاد، بدبینی نسبت به دانشگاه، بدبینی اجتماعی و بدبینی شخصیتی تبیین و دسته‌بندی شد.
نتیجه­گیری: بدبینیتحصیلی دانشجویان یک عامل مهم و تأثیرگذار در شرکت و تکمیل دوره­های آموزش از راه دور است که نیازمند شناسایی و بررسی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The educational cynicism among the students of Distance Learning: identification of indicators and dimensions of quality research

نویسندگان [English]

  • Sakine Ashrafi 1
  • Hasanreza Zinabadi 2
چکیده [English]

Aim: The aim of present research is to identify indicators of cynicism among the students of Distance Learning, In order to create a conceptual framework and develop its theoretical foundations.
Method: This qualitative research was conducted using a descriptive phenomenological approach. Participants in this study included 18 undergraduate, postgraduate and Ph. D. Students from Payame Noor University in academic year of 1395-1396. The selection of contributors was based on experience and general familiarity with the subject. The data were collected by semi-structured, interview, and general guidance methods and it continued until theoretical saturation. The data analysis using the inductive content analysis method was conducted in three open, axial and selective levels.
Findings: The findings showed that 54 indicators can be identified and categorized in four dimensions of cynicism toward the Professor, cynicism toward university, social cynicism and personal cynicism.
Results: Students' cynicism is an important and influential factor in the company and the completion of distance education courses, which requires identification and reviewed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cynicism toward Professor
  • cynicism toward university
  • social cynicism
  • and personality cynicism
اشرفی، سکینه و عبدالهی، بیژن. (1396). «بررسی رابطه مؤلفه‌های شکاف دیجیتالی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان». مجله نامه آموزش عالی، 35، 135-115.
بازرگان، عباس. (1393). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: دیدار.
بدری گرگری، رحیم؛ مصرآبادی، جواد؛ پلنگی مریم و فتحی، رحیمه (1391).«ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی در دانش آموزان متوسطه».فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 2(7)، 182-165.
براهویی، فریده. (1392). «بررسی ویژگی‌های استاد موفق از دیدگاه دانشجویان دانشگاه شیراز». پژوهشنامهتربیتی دانشگاهآزاداسلامیواحدبجنورد، شماره 32، 148-126.
حاجی آقاجانی، سعید. (1377). «نظرات استادان دانشکده پرستاری و مامایی در مورد اثر ارزشیابی دانشجویان بر چگونگی تدریس آن­ها در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی». نشریه پژوهش درعلومپزشکی، (1)3، 36-8.
رستم­اوغلی، زهرا؛ خشنودنیای چماچایی، بهنام. (1392).«مقایسه وجدان تحصیلی و فرسودگی تحصیلی در دانش­آموزان با و بدون ناتوانی یادگیری». فصلنامه ناتوانی یادگیری، 2(3)، 32-18.
روزنهان، دیوید. ال؛ سلیگمن، مارتین. ای. پی.(1995). روانشناسی نابهنجاری-آسیب‌شناسی روانی. جلد دوم. ترجمه یحیی سید محمدی (1391). تهران: ارسباران.
کرسول، جان و پلانو کلارک، ویکی. (1393). روش‌های پژوهش ترکیبی. ترجمه علیرضا کیامنش و جاوید سرایی. تهران: آییژ.
کرسول، جان. (1391). پویشکیفیوطرحپژوهش: انتخابازمیانپنجرویکرد (روایتپژوهی، پدیدارشناسی و...). ترجمه حسن دانایی‌فرد و حسین کاظمی تهران: صفار و اشراقی.
گال مردیت، والتر بورگ و جویس گال. (1382). روش‌هایتحقیقکمیوکیفیدرعلومتربیتیوروان‌شناسی. ترجمه احمدرضا نصر و همکاران. تهران: سمت با همکاری دانشگاه شهید بهشتی.
هومن، حیدرعلی. (1389). شناخت روش علمی در علوم رفتاری. تهران: سمت.
Abraham, R. (2000). “Organizational cynicism: Bases and consequences”. Genetic, social, and general psychology monographs, 126(3), 269-292.
Allen, I. E., Seaman, J. (2007). Online nation: Five years of growth in online learning. Sloan Consortium. PO Box 1238, Newburyport, MA 01950.
Andersson, L. M., Bateman, T. S. (1997). “Cynicism in the workplace: Some causes and effects”. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 18(5), 449-469.
Baauw, F. T. L. (2016). Are we doing something wrong? How schools’ policies and practices are related to student dropout (Bachelor's thesis).
Bask, M., Salmela-Aro, K. (2013). “Burned out to drop out: Exploring the relationship between school burnout and school dropout”. European Journal of Psychology of Education, 28(2), 511-528.‏
Benekos, P. J. (2016). “How to be a Good Teacher: Passion, Person, and Pedagogy”. Journal of Criminal Justice Education, 27(2), 225-237.
Brockway, J. H., Carlson, K. A., Jones, S. K., Bryant, F. B. (2002). “Development and validation of a scale for measuring cynical attitudes toward college”. Journal of Educational Psychology, 94(1), 210.‏
Çapri, B., Gündüz, B., Akbay, S. E. (2013). “The study of relations between life satisfaction, burnout, work engagement and hopelessness of high school students”. International Education Studies, 6(11), 35-46.
Dean, J. W., Brandes, P., Dharwadkar, R. (1998). “Organizational cynicism”. Academy of Management review, 23(2), 341-352.‏
Eagly, A. H.,  Chaiken, S. (1993). The psychology of attitudes. Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
Fatahi, S., Moradian, S. (2018). An Empirical Study on the Impact of Using an Adaptive e-Learning Environment Based on Learner's Personality and Emotion. International Association for Development of the Information Society.
Flanagan, G. (2000). “Teaching and Learning at a Distance-Foundations of Distance Education-Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M., and Zvacek, S. (2000). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 241 pages, ISBN: 0-13769258-7”. The Internet and Higher Education, 3(3), 219-222.
Fournier, H., Kop, R., Durand, G. (2014). “Challenges to research in MOOCs”. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 10(1),1-15.
Hartnett, M., George, A. S., Dron, J. (2011). “Examining motivation in online distance learning environments: Complex, multifaceted and situation-dependent”. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 12(6), 20-38.
Huynh, M. Q. (2005). “Viewing e-learning productivity from the perspective of Habermas' cognitive interests theory”. Journal of Electronic Commerce in Organizations (JECO), 3(2), 33-45.
Kaplan, A. M., Haenlein, M. (2016). “Higher education and the digital revolution: About MOOCs, SPOCs, social media, and the Cookie Monster”. Business Horizons, 59(4), 441-450
Koseoglu, S., Koutropoulos, A. (2016, May).Teaching presence in MOOCs: Perspectives and learning design strategies. In 10th International Conference on Networked Learning.
Levent, F., Keser, S. (2016). “Examining the organizational cynicism among teachers at schools: A mixed methods study”. Educational Research and Reviews, 11(21), 2009-2020.‏
Levy, Y., Ramim, M. M. (2017). The e-learning skills gap study: Initial results of skills desired for persistence and success in online engineering and computing courses. In Proceeding of the Chais 2017 Conference on Innovative and Learning Technologies Research (pp. 57-68).
Moore, M. G. (Ed.). (2013). Handbook of distance education. Routledge.‏
Morrison, B., Evans, S. (2016). “University students’ conceptions of the good teacher: A ong Kong perspective”. Journal of Further and Higher Education, 1-14.
Nair, P., Kamalanabhan, T. J. (2010). “The impact of cynicism on ethical intentions of Indian managers: The moderating role of seniority”. Journal of International Business Ethics, 3(1), 14-29.
Özler, D. E., Atalay, C. G., Şahin, M. D. (2010). “Örgütlerde Sinizm Güvensizlikle mi Bulaşır? ”. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 47-57.
Park, J. H., Choi, H. J. (2009). Factors influencing adult learners' decision to drop out or persist in online learning”. Journal of Educational Technology & Society, 12(4), 207-217.
Park, T. (2018). “Learner Evaluation on Emotionally Affordable E-Learning Environments”. International Information Institute (Tokyo), Information, 21(5), 1479-1493.
Rad, M. R., Rezaei, M. (2015). “Psychological aspects effectiveness mobile learning in higher education”. International Journal of Educational and Psychological Researches, 1(3), 199-206.
Salmela-Aro, K. (2017). “Dark and bright sides of thriving–school burnout and engagement in the Finnish context”. European Journal of Developmental Psychology, 14(3), 337-349.
Ross, J., Sinclair, C., Knox, J., Bayne, S., Macleod, H. (2014). “Teacher experiences and academic identity: The missing components of MOOC pedagogy”. Journal of Online Learning and Teaching, 10(1), 57-69.
Singh, A. B. (2016). Learning through Massive Open Online Courses (MOOCs) A case of the first international MOOC delivered by UiO in 2015 (Master's thesis).
Smidt, E., Bunk, J., Li, R., McAndrew, A., Florence, M. (2016). “Understanding Student Attitudes about Distance Education: The Importance of Excitement and Fear”. IAFOR Journal of Education, 4(1), 90-104.‏
Teasley, M. L.,  Buchanan, E. M. (2016). “When Music Goes Up in Flames: The Impact of Advising on Music Major Burnout”. NACADA Journal, 36(1), 43-53.‏
Valentine, D. (2002). “Distance learning: Promises, problems, and possibilities”. Online Journal of Distance Learning Administration, 5(3), 1-11.
Värlander, S. (2008). “The role of students’ emotions in formal feedback situations”. Teaching in higher education, 13(2), 145-156.
Villwock, J. A., Sobin, L. B., Koester, L. A., Harris, T. M. (2016). “Impostor syndrome and burnout among American medical students: a pilot study”. International Journal of Medical Education, 7, 364-369.
Wei, X., Wang, R., MacDonald, E. (2015). “Exploring the Relations between Student Cynicism and Student Burnout”. Psychological reports, 117(1), 103-115.‏
XIE, Q., Chen, X. P., Zhang, J. F., Hong, X. L. (2011). “Relationship between college students’ cynicism and satisfaction with life: the moderating effects of social support”. Psychological Development and Education, 2, 181-187.