مقایسه میزان بی‌انضباطی دانش‌آموزان خوشه‌های مختلف تشکیل شده براساس طرح‌واره‌های شناختی ناسازگار اولیه و عملکرد خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته روانشناسی تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استاد گروه روانشناسی تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

هدف: بی‌انضباطی‌های کلاسی دانش‌آموزان یکی از عوامل منفی مؤثر بر بازده‌های تحصیلی در کلاس‌های درس است. روش: این پژوهش با هدف مقایسه میزان انواع رفتارهای بی‌انضباطی دانش‌آموزان خوشه‌های مختلف تشکیل شده براساس مؤلفه‌های طرح‌واره‌های شناختی ناسازگار اولیه و عملکرد خانواده انجام شد. برای تشکیل خوشه‌های دانش‌آموزان براساس مؤلفه‌های طرح‌واره‌های شناختی ناسازگار اولیه و عملکرد خانواده از روش چندمیانگینی در بین یک گروه 360 نفری از دانش‌آموزان دختر پایه دهم شهر تبریز استفاده شد.
یافتهها: بر طبق معیارها، خوشه‌بندی دانش‌آموزان به دو خوشه بیشترین تمایز را داشت. دانش‌آموزان خوشه یک با بیشترین تعداد نسبت به خوشه دوم، میانگین‌های بالاتری در تمامی طرحواره‌های شناختی ناسازگار اولیه دارند درحالی‌که در مؤلفه‌های عملکرد خانواده افراد این خوشه میانگین‌های پایین‌تری داشتند.
نتیجهگیری: همچنین طبق نتایج یک آزمون MANOVA مشخص شد که دانش‌آموزان خوشه یک میانگین‌های بالاتری در هر پنج نوع از رفتارهای بی‌انضباطی دارند. یافته‌های این پژوهش بر اهمیت توجه به مؤلفه‌های خانوادگی و طرحواره‌های دانش‌آموزان بر بدرفتاری‌های آن‌ها تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discrimination of disciplined and indiscipline students based on early maladaptive schemas and family functioning components

نویسندگان [English]

  • negar ostovar 1
  • , Dāvood Hosseininasab 2
  • sholeh livarjani 3
1 Ph.D. Student of Educational Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Tabeiz branch ,islamic azad university, Islamic Āzād University (Tabriz Branch)
3 Tabeiz branch ,islamic azad university, Islamic Āzād University (Tabriz Branch),
چکیده [English]

Students' classrooms misbehaviors have an important impact on the teaching and learning effectiveness. The aim of this study was to compare the students’ indiscipline in different clusters based on the early maladaptive schemas and family functioning components. The K-means clustering method was used for student clusters formation based on early maladaptive schemas and family functioning components in a group of 360 girl students in Tabriz city 10th grade students. According to the criteria, the two clusters was the most distinct between students' clustering. The first cluster students with the highest number in comparison to the second cluster have higher mean in all early maladaptive schemas, while in the family function components the cluster has lower mean. Also, according to a MANOVA test results the first cluster students have higher mean in all five types of indiscipline behaviors. The findings emphasize the importance of paying attention to family components and students' schemas on their misbehaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • indiscipline behaviors
  • Classroom Management
  • Early Maladaptive Schemas
  • Family Function
  • cluster Analysis
آذین، احمد و موسوی، سید محمود. (1390). «بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر سازگاری اجتماعی دانش-آموزان مقطع متوسطه شهرستان فریدون‌شهر». جامعه‌شناسی کاربردی، 41، 200-183.
بیلر، رابرت. (1371). کاربرد روانشناسی در آموزش. ترجمة پروین کدیور. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1974) تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
پورمحمد، وحیده. (1390). مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های زندگی در افراد وابسته به مواد و عادی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
جباری، ثریا و مصرآبادی، جواد. (1395). «بررسی مقایسه­ای دانش­آموزان منضبط و دارای مشکل انضباطی از لحاظ مؤلفه‌های عاطفه به مدرسه، صفات شخصیتی و عملکرد تحصیلی». فصلنامه نوآوری­های آموزشی، 57، 84-71.
شیخ الاسلامی، علی. و کریمیان پور، غفار. (1397). پیش‏بینی اشتیاق تحصیلی دانش‏ آموزان براساس حمایت تحصیلی و جوّ روانی- اجتماعی کلاسی، راهبردهای شناختی یادگیری، 6 (10)، 95-111.
فولادچنگ، محبوبه. (1387). «نقش بافت خانوادگی در نیمرخ شخصی نوجوانان». مجله روانشناسی، 45، 89-72.
کیمیایی، سید علی و بیگی، فاطمه. (1389). «مقایسه کارکرد خانوادگی مادران کودکان سالم و کودکان بیش‌فعال / نقص توجه». مجله علوم رفتاری، 2، 148-141.
مصرآبادی، جواد. (1395). کاربست آمار استنباطی در علوم رفتاری، تبریز: انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
مصرآبادی، جواد؛ بدری، رحیم؛ واحدی، شهرام. (1389). «بررسی میزان بی‌انضباطی‌های دانش‌آموزان دختر و پسر در شرایط اعمال منابع مختلف اقتدار معلم». فصل‌نامه روانشناسی دانشگاه تبریز، 5، 159-136.
مصرآبادی، جواد؛ پیری، موسی؛ استوار، نگار. (1392). «بررسی تنوع بی‌انضباطی‌های دانش‌آموزان از دیدگاه معلمان مدارس متوسطه شهر تبریز». فصل‌نامه علمی- پژوهشی نوآوری‌های آموزشی، 12(48)، 126-111.
مینوچین، س. (1389). خانواده و خانواده‌درمانی (ترجمه باقر ثنائی). تهران: امیرکبیر. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1974).
هاشمی، تورج.، واحدی، شهرام. و محبی، مینا (1394). رابطه ساختاری پیوند با مدرسه و والدین با رضایت تحصیلی و کنترل تحصیلی: نقش میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی، راهبردهای شناختی یادگیری، 3 (5)، 1-20.
یانگ، جفری؛ کلوسکو، ژانت؛ ویشار، مارجوری. (1389). طرح‌واره درمانی (راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی). ترجمه: حسن حمیدپور؛ زهرا اندوز. تهران: ارجمند.
یوسفی، ناصر. (1391). «بررسی شاخص­های روان‌سنجی مقیاس‌های شیوه سنجش خانوادگی مک مستر (FAD)»، فصلنامه علمی- پژوهشی اندازه‌گیری تربیتی، 7، 112-83.
Aldenderfer, M. S., & Blashfield, R. K. (1984). Cluster analysis. Beverly Hills, CA: Sage.
Bahrami Ehsan, H. & Bahramizadeh, H. (2011). “Early Maladaptive Schemas and Agreeableness in Personality Five Factor Model”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30, 547-551.
Ball, S. A., & Cecero, J.J. (2001). “Addicted patients with disorders: Traits, shemas, and presenting problems”. Journal of Peronality Disorders, 15(1), 72-83.
Barazandeh, H., Kissane, D. W., Saeedi, N. & Gordon, M. (2016). “A systematic review of the relationship between early maladaptive schemas and borderline personality disorder/traits”, Personality and Individual Differences, 94, 130-139.
Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Calvete, E. & Orue, I. (2008). “Social anxiety and dysfunctional cognitive schemas”, Psicologia Conductual, 16(1), 5-21.
Calvete, E., Orue, I. & Hankim, B L. (2008). “Early maladaptive schemas and social anxiety in adolescents: the mediating role of anxious automatic thoughts”, Journal Anxiety Disorder, 27(3), 278-288.
Carr, S. N., Francis, A. J. (2010). Early maladaptive schemas and personality disorder Symptoms: an examination in a non-clinical sample, Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 83(4), 333-349.
Epstein, N. B., Baldwin, L. M., & Bishop, D. S. (1993). “The McMaster Family Assessment Device”, Journal of marital and family therapy, 9, 171-180.
Evertson, C. M., & Weinstein, C. S. (2006). Classroom management as a field of inquiry. In C. M. Evertson & C. S. Weinstein (Eds.), Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues (pp. 3-16). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Evertson, C. M., Weinstein, C. S. (Eds.). (2006). Handbook of classroom management: Research practice, and contemporary issues. Mahwah, NJ: Erlbaum. 
Flink, N., Lehto, S.M., Koivumaa-Honkanen, H., Viinamäki, A., Ruusunen, M. (2019). “Early maladaptive schemas and suicidal ideation in depressed patients”, The European Journal of Psychiatry, 31(3), 87-92.
Garwood, J. D., Vernon-Feagans, L. (2017). “Classroom management affects literacy development of students with emotional and behavioral disorders”. Exceptional Children, 83, 123-142.
Gleason, K. A., Jensen-Campbell, L. A., & Richardson, D. S. (2004). “Agreeableness as a predictor of aggression in adolescence”. Aggressive Behavior, 30, 43-61.
Halvorsen, M., Wang, C. E., Richter, J., Myrland, I., Pedersen, S. K., Eisemann, M., et al. (2009). “Early maladaptive schemas, temperament and character traits in clinically depressed and previously depressed subjects”. Clinical Psychology and Psychotherapy, 16, 394-407.
Haugh, J. H., Miceli, M. & DeLorme, J. (2017). “Maladaptive Parenting, Temperament, Early Maladaptive Schemas, and Depression: A Moderated Mediation Analysis”, Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 39, 103-116.
Henderson, J. M., Hayslip, B., King, J. K. (2004). “The Relation between Adjustment and Bereavement- Related Distress: A Longitudinal Study”. Mental Health Counseling, 24, 98-112.
Hinrichsen, H. Waller, G. & Emanuelli, F. (2004). Social anxiety and agoraphobia in the eating disorders: associations with core beliefs, Journal of Nervous and Mental Disease, 192, 784-787.
Jones, K., Charlton, T., & Wilkin, J. (1995). “Classroom behaviors’ which first and middle school teachers in sat ttelena find troublesome”. Educational studies, 21(1), 139-153.
Kirsch, J. (2009). Early maladaptive schemas self-esteem and changes in depression and anxiety in young adult’s purring residential substance abuse treatment. Widener University, institute for Graduate clinical psychology, Pennsylvania, ProQuest, 35-45.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). “Determining sample size for research activities”. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610
Kuzsman, F. L., & Schnall, H. (1987). “Managing teachers’ stress: Improving discipline”. The Canadian School Executive, 6, 3–10.
Lobbestestael, J., Arntz, A. & Sieswerda. S. (2005). “Schema modes and childhood abuse in borderline and antisocial personality disorders”. J Behave Their Ext Psychiatry, 36(3), 53-240
Mrachko, A. A., Kostewicz, D. E., & Martin, W. P. (2017). “Increasing Positive and Decreasing Negative Teacher Responses to Student Behavior through Training and Feedback”. Behavior Analysis: Research and Practice, 17(3), 250-265.
National Center for Education Statistics. (2015). Schools and Staffing Survey. Washington, DC: Institute of Education Sciences. Retrieved from https://nces.ed.gov/surveys/sass/
Nobre, P. J. & Carvalho, J. (2014). “Early maladaptive schemas in convicted sexual offenders: Preliminary findings”, International Journal of Law and Psychiatry, 37, 210-216
Nor Dahl, H. M., Holes, H., Haugum, J. A. (2005). “Early Maladaptive schemas in patients with or without personality disorders: does schema modification predict symptomatic relief?”, Clinical psychology & psychotherapy, 12, 142-149
PaiLin, L., Douglas H., and Chaolin Charles L. (2007). “The relationship of family closeness with college students' self-regulated learning and school adjustment”. College Student Journal, 41,124-139.
Rhohd, F. A. (2012). “Influence of demographic factors on stress perception of teachers of public secondary schools in Cameroon”, Procardia – social and behavioral sciences, 47, 439-443.
Shorey, R. C., Stuart, G. L. & Anderson, S. (2013). “Early maladaptive schemas among young adult male substance abusers: A comparison with a non-clinical group”, Journal of Substance Abuse Treatment, 44, 522-527.
Stallard, P. (2007). “Early maladaptive schemas in children: stability and differences between a community and a clinic referred sample”. Clinical psychology and psychotherapy, 14(1), 10-18
Thimm, J. C. (2010). “Personality and early maladaptive schemas: A five- factor model perspective”, Journal of Behavior Therapy and Experimental psychiatry, 41, 373-380.
Thimm, J. C. (2010). “Personality and early maladaptive schemas: A five-factor model perspective”, Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 41, 373-380.
Thimm, J. C., & Holland, J. M. (2016). “Early Maladaptive Schemas, Meaning Making,and Complicated Grief Symptoms After Bereavement”. International Journal of Stress Management, 24(4), 347–367
Young, J. E. (1999). Cognitive therapy for personality disorders: A schema – Focused approach (3rd Ed). Sarasota, FL: professional Resource press.
Young, J. E., Klosko, J., & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy: A practitioner's guide. New York: Guilford Press.