مقایسه میزان بی‌انضباطی دانش‌آموزان خوشه‌های مختلف تشکیل شده براساس طرح‌واره‌های شناختی ناسازگار اولیه و عملکرد خانواده

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 استاد گروه روانشناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز

3 استادیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران

10.22084/j.psychogy.2019.18454.1921

چکیده

بی انضباطی‌های کلاسی دانش آموزان یکی از عوامل منفی مؤثر بر بازده های تحصیلی در کلاس‌های درس است. این پژوهش با هدف مقایسه میزان انواع رفتارهای بی‌انضباطی دانش‌آموزان خوشه‌های مختلف تشکیل شده براساس مؤلفه‌های طرح‌واره‌های شناختی ناسازگار اولیه و عملکرد خانواده انجام شد. برای تشکیل خوشه‌های دانش‌آموزان براساس مؤلفه های طرح‌واره‌های شناختی ناسازگار اولیه و عملکرد خانواده از روش چندمیانگینی در بین یک گروه 360 نفری از دانش آموزان دختر پایه دهم شهر تبریز استفاده شد. بر طبق معیارها، خوشه بندی دانش آموزان به دو خوشه بیشترین تمایز را داشت. دانش آموزان خوشه یک با بیشترین تعداد نسبت به خوشه دوم، میانگین‌های بالاتری در تمامی طرحواره‌های شناختی ناسازگار اولیه دارند در حالی که در مؤلفه‌های عملکرد خانواده افراد این خوشه میانگین‌های پائین‌تری داشتند. همچنین طبق نتایج یک آزمون MANOVA مشخص شد که دانش‌آموزان خوشه یک میانگین‌های بالاتری در هر پنج نوع از رفتارهای بی‌انضباطی دارند. یافته های این پژوهش بر اهمیت توجه به مؤلفه های خانوادگی و طرحواره های دانش آموزان بر بدرفتاری های آنها تأکید می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discrimination of disciplined and indiscipline students based on early maladaptive schemas and family functioning components

نویسندگان [English]

  • negar ostovar 1
  • , Dāvood Hosseininasab 2
  • sholeh livarjani 3
1 هیات علمی
2 Islamic Āzād University (Tabriz Branch)
3 Islamic Āzād University (Tabriz Branch),
چکیده [English]

Students' classrooms misbehaviors have an important impact on the teaching and learning effectiveness. The aim of this study was to compare the students’ indiscipline in different clusters based on the early maladaptive schemas and family functioning components. The K-means clustering method was used for student clusters formation based on early maladaptive schemas and family functioning components in a group of 360 girl students in Tabriz city 10th grade students. According to the criteria, the two clusters was the most distinct between students' clustering. The first cluster students with the highest number in comparison to the second cluster have higher mean in all early maladaptive schemas, while in the family function components the cluster has lower mean. Also, according to a MANOVA test results the first cluster students have higher mean in all five types of indiscipline behaviors. The findings emphasize the importance of paying attention to family components and students' schemas on their misbehaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • indiscipline behaviors
  • Classroom Management
  • Early Maladaptive Schemas
  • Family Function
  • Cluster analysis