مقایسه اثر بخشی آموزش هوش شخصی و هوش موفق بر میزان خلاقیت و ابعاد آن در دانش آموزان تیزهوش

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، روانشناسی عمومی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

2 استاد گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی گروه روانشناسی

3 دانشیار گروه روانشناسی ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

4 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

هدف: این مطالعه با هدف مقایسه اثربخشی آموزش هوش شخصی و هوش موفق بر میزان خلاقیت دانش آموزان تیز هوش انجام شد.
روش: روش پژوهش آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری  این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر پایه نهم استعدادهای درخشان شهرستان اسفراین در سال تحصیلی 96-95 تشکیل دادند. آزمودنی های پژوهش شامل 38 نفر از دانش آموزان تیز هوش بودند که به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند و به طور تصادفی در سه گروه (هوش شخصی، هوش موفق و کنترل) جاگماری شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های هوش شخصی مایر، هوش موفق استرنبرگ و خلاقیت عابدی استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحلیل واریانس آمیخته نشان داد هر دو برنامه آموزش هوش شخصی و هوش موفق بر خلاقیت دانش آموزان تأثیر دارد، به این صورت که هر دو برنامه به صورت یکسان در افزایش خلاقیت و ابعاد آن(انعطاف پذیری، بسط، سیالی و ابتکار) در دانش آموزان تیزهوش نقش دارند.
 نتیجه گیری: براساس نتایج مطالعه حاضر می‌توان گفت که هر دو برنامه آموزش هوش شخصی و هوش موفق از طریق فراهم کردن درک عمیق تر موضوعات و ایجاد انگیزه بیشتر،  باعث تقویت میزان خلاقیت  در دانش آموزان تیز هوش می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of Personal Intelligence and Successful Intelligence Training on Creativity and its Dimensions in Gifted Students

نویسندگان [English]

  • Hossein dowlati 1
  • Mohammad Narimani 2
  • nasser sobhi-gharamaleki 3
  • Godarz Sadeghi Hashjin 4
1 university of Mohaghegh ardabili , Ardabil
2 professior
3 Associate Professor, Department of Sport Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran
4 Professor Department of psychology, university of mohaghegh Ardabili, Ardabil
چکیده [English]

Objective: This study aimed to evaluate the effect of personal intelligence and successful intelligence training on creativity of gifted students.
 Methods: Research method was experimental with pretest and post-test with control group. Population of this study contained  all the ninth grade male students of Brilliant talents high schools of Esfarāyen city in 96-95 school year. Research sample consists 38 gifted students were randomly selected and put into three groups (personal intelligence, successful intelligence and control). Data were collected by use of Mayer personal intelligence questionnaire, Sternberg successful intelligence questionnaire and Abedi creativity questionnaire.
Results: The results of mixed variance  analysis showed that both personal intelligence and successful intelligence training program influence on student of creativity, so that, both treatments had the same efficacy to increase creativity and its dimensions (flexibility, expandability, fluid and initiative) in gifted students.
 Conclusions: According to the results of this study, we can say that both personal intelligence and successful intelligence training leads to improvement the creativity in gifted students by giving a deeper understanding of topics and  increase their motivattion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal Intelligence
  • Successful intelligence
  • Creativity
  • Gifted
  • Students