بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد مشاورۀ خانواده، گروه مشاوره، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22084/j.psychogy.2019.18249.1904

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ویژگی­های روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه در نمونه­ای از دانش­آموزان ایرانی انجام گرفت.
روش: روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه­ی آماری پژوهش را تمامی دانش­آموزان مدارس دوره­ی متوسطه­ی دوّم شهر پارس‏آباد (استان اردبیل) در سال‏تحصیلی 1396 تشکیل می­دادند که از میان آن‌ها با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای، 303 دانش­آموز به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده­ها از طریق فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه (2014) و مقیاس نیازهای بنیادین روان‌شناختی دانش­آموزان در مدرسه (2014) جمع‏آوری شدند.
یافتهها: نتایج تحلیل عاملی تأییدی، علاوه بر عامل کلّی بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه، دو عامل رضایت از مدرسه و عاطفه در مدرسه را برای فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه تأیید کرد. نتایج ضرایب همبستگی پیرسون برای بررسی روایی همزمان فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه نشان داد که بین نمره­ی دانش‏آموزان در خرده‏مقیاس­های فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه (رضایت از مدرسه و عاطفه در مدرسه) با خرده‏مقیاس‏های، مقیاس نیازهای بنیادین روان‌شناختی دانش­آموزان در مدرسه (استقلال، ارتباط و شایستگی) رابطه‏ی مثبت و معناداری وجود دارد. همسانی درونی فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه بر حسب ضرایب آلفای کرونباخ با ضرایب همبستگی 70/0 تا 76/0 مورد تأیید قرار گرفت. پایایی بازآزمایی فرم­ کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه براساس نتایج دو بار اجرای آزمون با ضرایب همبستگی 62/0 تا 72/0 برای نمره­ی کل و خرده‏مقیاس­های آن، مورد تأیید قرار گرفت.
نتیجهگیری: بنابراین براساس یافته‏های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که فرم کوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی نوجوانان در مدرسه برای سنجش این سازه در نمونه­های دانش­آموزان ایرانی از ویژگی‏های روان‌سنجی کافی برخوردار است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Psychometric Properties of the Brief Adolescents’ Subjective Well-Being in School Scale

نویسندگان [English]

  • Ali Sheykholreslami 1
  • Saeed Khakdal Gojebagloo 2
1 m
2 University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the psychometric properties of the brief adolescents' subjective well-being in school scale in a san of the study consisted of all students of Secondary Schools in Parsabad city (Ardabil provincemple of Iranian students. The research method was descriptive survey. The statistical populatio) in the academic year 2017, that among them, using random cluster sampling, 303 students were selected as sample. For collective data using from brief adolescents’ subjective well-being in school scale (2014) and students’ basic psychological needs at school scale (2014). The results of the confirmatory factor analysis, in addition to the overall subjective well-being of adolescents in the school, confirmed the two factors of school satisfaction and affect in school for the brief adolescents' subjective well-being in school scale. The results of Pearson correlation coefficient were used to examine the Concurrent validity of the brief adolescents' subjective well-being in school scale showed that there is positive and significant relationship between the student score in the subscales of the brief adolescents' subjective well-being in school scale (school satisfaction and affec in school) with the subscales of scale of students' basic psychological needs at school (Independence, communication and competence). The internal consistency of the brief adolescents' subjective well-being in school scale was confirmed by Cronbachs alpha coefficientswith coefficients ranging from 0.70 to 0.76. The test-retest reliability of the brief adolescents' subjective well-being in school scale was tested based on the results of two tests, with correlation coefficients ranging from 0.62 to 0.72 for the total score and its subscales was confirmed. Therefore, based on the findings of this study, it can be concluded that the brief adolescents' subjective well-being in school scale has enough validity and reliability to measure this structure in samples of Iranian students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brief adolescents' subjective well-being in school scale
  • school satisfaction
  • affect in school